Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jan Rakoczy"

Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego adsorpcji zmiennociśnieniowej

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy odwadniania etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Wykonano eksperymenty w skali laboratoryjnej prowadząc cykle adsorpcyjno-desorpcyjne w kolejności: adsorpcja, desorpcja próżniowa i płukanie. Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano symulacji cyfrowej procesu. Osiągnięto dobrą zgodność wyników doświadczalnych i modelowych. Biotechnol. EtOH (water cont[...]

Wpływ disiarczku węgla i aniliny na przebieg syntezy cykloheksylotiolu z cykloheksenu i siarkowodoru w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Badano proces otrzymywania cykloheksylotiolu z cykloheksenu i siarkowodoru na powierzchni katalizatora Co-Mo, w obecności disiarczku węgla i aniliny. Potwierdzono możliwość zastosowania siarkowodoru zanieczyszczonego disiarczkiem węgla ( 3% mol.) i aniliną (0,1% mol.). odstawowym surowcem do otrzymywania N-cykloheksylotioftalimidu, tzw. Santogardu, stosowanego jako inhibitor podczas wstępne[...]

Przenoszenie masy i ciepła w procesie adsorpcyjnego usuwania wody z roztworów etanolu


  Odwadniano etanol na zeolitach w instalacji laboratoryjnej. Dla etapu adsorpcji przedstawiono krzywe przebicia oraz czasowe przebiegi temperatury na różnych wysokościach złoża. Dla etapu płukania (regeneracji) przedstawiono końcowe profile stężeń wody. Wszystkie przebiegi poddano krytycznej analizie. Prezentowane wyniki pozwalają na określenie wpływu poszczególnych parametrów na przebieg procesu adsorpcyjno-desorpcyjnego. EtOH-H2O mixts. were sepd. by pressure-swing adsorption on a zeolite bed under lab. conditions (bed diam. 13.6 mm, bed height 330 mm). Profiles of H2O conc. and temp. profiles the bed height along as well as the bed breakthrough curves were detd. to characterize the process dynamics. Etanol należy do najczęściej stosowanych substancji organicznych, przy czym 10% jego światowej produkcji znajduje zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik, środek dezynfekcyjny, komponent leków, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, 17% jest stosowane do produkcji napojów, a 73% do wytwarzania proekologicznego paliwa. Jak wynika z tabeli produkcja bioetanolu paliwowego na świecie sukcesywnie wzrasta. Rozwój rynku biopaliw ciekłych (biodiesela, bioetanolu) wynika z dużego zapotrzebowania na energię i decyzji politycznych mających na celu zmniejszanie zależności od zasobów paliw kopalnych. Stosowanie biopaliw jest faktycznie pośrednim wykorzystywaniem energii słonecznej akumulowanej przez rośliny w reakcji fotosyntezy. W porównaniu z technologiami wykorzystującymi energię słoneczną bezpośrednio, zaletą stosowania biopaliw jest możliwość czerpania energii niezależnie od pogody. Etanol łatwo ulega biodegradacji i w przeciwieństwie do paliw ropopochodnych nie powoduje skażenia środowiska. Ponadto ze względu na zamknięty obieg węgla w cyklu fotosynteza-spalanie, używanie etanolu jako paliwa zmniejsza wzrost zawartości CO2 w atmosferze. Bioetanol produkowany z surowców spożywczych, takich jak ziemniaki, zboża, trzcina cukr[...]

 Strona 1