Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN SPADŁO"

"Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca" POIG 01.03.01.-16-059/09-00

Czytaj za darmo! »

W maju 2009 r. w Instytucie Ci􀄊􀄪kiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w K􀄊dzierzynie- -Ko􀄨lu rozpocz􀄊to realizacj􀄊 projektu "Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2009-2013 finansowanego ze 􀄞rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 􀄞rodków bud􀄪etu pa􀄔stwa. P[...]

"Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca" POIG 01.03.01.-16-059/09

Czytaj za darmo! »

W maju 2009 r. w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie- -Koźlu rozpoczęto realizację projektu "Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2009-2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państw[...]

Badania chlorowodorowania epichlorohydryny za pomocą gazowego chlorowodoru DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano nową metodę wytwarzania 1,3-dichloropropanolu. Określono wpływ warunków chlorowodorowania epichlorohydryny na selektywność procesu. 1,3-DichIoropropanol (a-dichlorohydryna glicerynowa), o wzorze CH2C1—CHOH—CH2C1, jest — ze względu na zawartość dwóch atomów chloru i grupy wodorotlenowej — niezwykle cennym półproduktem stosowanym w różnych syntezach chemicznych. Odgrywa on coraz większą rolę w procesach uszlachetniania tworzyw sztucznych, tkanin i wyrobów z drewna. Otrzymywana w przemyśle, z chlorku allilu, mieszanina izomerów dichloropropanoli w postaci rozcieńczonych roztworów wodnych jest zużywana bezpośrednio do produkcji epichlorohydryny i gliceryny1’. Produkt o dużej zawartości 1,3-dichloropropanolu jest wytwarzany przez chlorowodorowanie gliceryny. Proces prowadzi się w temp. 105 и- 120°C w obecności stężonego kwasu octowego; powstająca woda jest odprowadzana w sposób ciągły. Otrzymana mieszanina poreakcyjna zawiera, oprócz 1,3-dichloropropanolu, 7 -4- 10% wag. monochlorohydryny glicerynowej i niewielką ilość 2,3-dichloropropanolu. Po neutralizacji mieszaninę tę się rektyfikuje w celu wydzielenia głównego produktu. Proces otrzymywania 1,3-dichloropropanolu jest złożony, a wydajność i czystość produktu nie są duże. (Produkt handlowy zawiera 95% wag. 1,3-dichloropropanolu1’). W naszym kraju nie wytwarza się czystego 1,3-dichloropropanolu. Niezbędna jego ilość jest importowana. Uruchomienie i rozwój produkcji epichlorohydryny w Zakładach Chemicznych "Organika-Żachem" w Bydgoszczy[...]

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji epichlorohydryny w Zakładach Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy DOI:

Czytaj za darmo! »

W wyniku kilkuletnich prac badawczych nad sposobem wytwarzania epichlorohydryny, prowadzonych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", opracowano nową technologię otrzymywania tego półproduktu tzw. metodą suchą, którą wdrożono w Zakładach Chemicznych "Organika-Zachem". Jest to technologia w pełni oryginalna, chroniona licznymi patentami. Ze względu na zastosowane rozwiązania, jak i wskaźniki zużycia surowców oraz jakość otrzymywanej epichlorohydryny należy ona do najnowocześniejszych w świecie metod. Za zrealizowanie tego przedsięwzięcia zespołowi z ICSO "Blachownia", ZCh "Organika- Zachem" i Politechniki Szczecińskiej przyznano w 1986 r. Nagrodę Państwową II stopnia. Epichlorohydryna (l-chloro-2,3-epoksypropan) jest wykorzystywana do otrzymywania żywic epoksydowych, syntetycznej gliceryny, kauczuku specjalnego i wielu innych cennych wyrobów. Produkty te są niezbędne dla rozwoju budownictwa, motoryzacji, chemii i innych dziedzin gospodarki narodowej. W Polsce została uruchomiona produkcja żywic epoksydowych, początkowo z surowców importowanych, a obecnie z wytwarzanych w kraju dianu i epichlorohydryny. Opracowane są też polskie technologie otrzymywania gliceryny i różnych rodzajów kauczuku epichlorohydrynowego. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych żadne z państw RWPG nie dysponowało własną technologią wytwarzania epichlorohydryny. W związku z rosnącym w kraju zapotrzebowaniem na ten półprodukt podjęto decyzję o zakupie technologii i budowie wytwórni w ZCh "Organika-Zachem" w Bydgoszczy. Zawarto więc kontrakt z firmą Petrocarbon. Instalacja do produkcji epichlorohydryny została wybudowana w latach 1974-^ 1976 i przekazana do rozruchu technologicznego w sierpniu 1977 r. Metoda wytwarzania epichlorohydryny polega na wysokotemperaturowym chlorowaniu propylenu do chlorku allilu, z którego w reakcji chlorohydroksylowania uzyskuje się mieszaninę izomerów dichloropropanoli. Następnie, w wyniku odchlor[...]

Glicydylowanie trimetylolopropanu epichlorohydryną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań glicydylowania trimetylolopropanu metodą dwustopniową z otrzymaniem w obecności BF3 eterów chlorohydrynowych, które poddawano reakcji dehydrochlorowania wodorotlenkiem sodu do eterów glicydylowych oraz metodą bezpośrednią prowadząc reakcję glicydylowania w nadmiarze epichlorohydryny w obecności wodorotlenku sodu i czwartorzędowej soli amoniowej (Bu4N+J-, Bu4N+HS[...]

Wpływ zawrotu strumieni technologicznych na proces otrzymywania glicydylowego eteru trimetylolopropanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań reakcji glicydylowania trimetylolopropanu metodą bezpośrednią z zawrotem strumieni technologicznych. Stwierdzono, że zawrót strumieni technologicznych nie wpływa negatywnie na przebieg procesu i nie obniża jakości produktu eterowego. Otrzymany eter charakteryzuje się wysoką liczbą epoksydową LEP (0,8 mol/100 g), lepkością w 25°C poniżej 100 mPa·s oraz zawa[...]

Technologie kompleksu żywic epoksydowych wdrożone w kraju i za granicą

Czytaj za darmo! »

Technologie wchodzące w skład Kompleksu Żywic Epoksydowych, obejmujące procesy wytwarzania bisfenolu A, chlorku allilu, epichlorohydryny i żywic epoksydowych są oparte o polską myśl techniczną, zostały opracowane i są doskonalone przez specjalistów z ICSO i zakładów wdrażających. Krajowym producentem bisfenolu A jest spółka Petro Carbo Chem SYNTEZA SA w Kędzierzynie-Koźlu (12 000 t/r), ch[...]

Badania nad procesem otrzymywania 1,3-dichloropropanolu

Czytaj za darmo! »

Zastosowano metodę chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią masową (metoda GC/MS) do analizy produktów reakcji epichlorohydryny z chlorowodorem. Stwierdzono, że oprócz głównego produktu reakcji (1,3-dichloropropanolu- 2) powstają także produkty uboczne. Wśród nich zidentyfikowano 2,3-dichloropropanol-l oraz etery wymienionych alkoholi. procesie otrzymywania epichlorohydryny wedł[...]

Ekstrakcja związków utlenialnych z kwasów odpadowych po produkcji benzenosulfochlorku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy procesu usuwania związków utlenialnych (przede wszystkim kwasu benzenosulfonowego) ze ścieków powstających w produkcji benzenosulfochlorku. Stwierdzono, że w wyniku ekstrakcji za pomocą 2-etyloheksanolu następuje istotne zmniejszenie zawartości związków utlenialnych w ściekach. Zaproponowano schemat technologiczny z zamkniętym obiegiem rozpuszczalnika. azwyczaj benzen[...]

 Strona 1  Następna strona »