Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA JASIŃSKA"

Wpływ chłodniczego przechowywania na frakcję lipidową wybranych tłuszczów do smarowania dostępnych na rynku krajowym

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena wpływu chłodniczego przechowywania na lipidy sześciu wybranych tłuszczów do smarowania dostępnych na rynku krajowym. Były to: Mlemix Zambrowski, Mixełko Łaciate, Pasłęcki mix Ekstra, Dobre Wielkopolskie, Ekstra Pomorskie Śmietankowe i Mix Ekstra Familijny. Próbki do badań pobierano w dniu zakupu oraz po 7, 14, 21 i 28 dniach przechowywania w temperaturze 5oC±1o. W tłuszczach do smarowania oznaczono kwasowość tłuszczu oraz zawartość nadtlenków, a także wykonano ocenę organoleptyczną. Stwierdzono, że najlepszymi cechami organoleptycznymi przez cały okres trwania badań odznaczał się Mlemix Zambrowski i Mixełko Łaciate. Zmiany kwasowości lipidów w czasie przechowywania były niewielkie, znacznie poniżej normy. Przez cały okres trwania badań, największą zawar[...]

Wpływ preparatu TEXTRION YO 01 na jakość jogurtu o zmodyfikowanej mikroflorze z mleka koziego w czasie chłodniczego przechowywania

Czytaj za darmo! »

Oceniono możliwość zastąpienia koziego mleka w proszku preparatem naturalnym pochodzenia mlecznego Textrion YO 01 w jogurcie o zmodyfikowanej mikroflorze, wyprodukowanym z mleka koziego. Powyższy preparat zastosowano w ilości 1, 2 i 3%. Próby kontrolne stanowił jogurt z dodatkiem koziego mleka w proszku i bez jego dodatku. Jogurty doświadczalne poddano ocenie organoleptycznej, analizie fizykoc[...]

Wpływ częściowego zastąpienia sacharozy polidekstrozą na jakość lodów nisko zamrożonych

Czytaj za darmo! »

"Chłodnictwo" tom XLV 2010 r. nr 10 Technologia przechowalnicza Dr hab. MAłgoRZATA JAsińskA, prof.nadzw. Mgr inż. kARolinA gACZkoWskA Mgr inż. kRysTiAn Wąsik Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w szczecinie Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności Wpływ częściowego zastąpienia sacharozy polidekstrozą na jakość lodów nisko zamrożonych Przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania polidekstrozy (litesse) do pro- dukcji lodów typu "soft" przez częściowe zastąpienie nią sacharozy (w 25, 30, 40, 50 i 75%). określono również wpływ ilości dodanej polidekstrozy na ocenę organoleptyczną goto- wego produktu oraz jego właściwości fizyko-chemiczne, takie jak: topliwość, puszystość, twardość, kwasowość oraz zawartość wody. lody były oceniane bezpośrednio po produkcji oraz po miesiącu przechowywania w temperaturze -21 o C (±1 o ). Podczas przechowywania obniżyła się puszystość lodów, a zwiększyła topliwość, oprócz lodów stanowiących próbę kontrolną (bez polidekstrozy). Uzyskane wyniki wskazują na możliwość produkcji lodów, w których do 40% sacharozy zostanie zastąpione polidekstrozą (optymalnie 25%). Większa jej zawartość powoduje zbyt duże obniżenie słodkości produktu i jego puszystości. eFFeCT oF THe PARTiAlly RePlACing sUCRose By PolyDeXTRose on THe QUAliTy oF loW FRoZen iCe-CReAMs The investigation was carried on the possibility of using polydextrose (litesse) in the pro- duction of soft ice-cream by partially replacing sucrose (in 25, 30, 40, 50 and 75%). it was also investigated influence of the proportion of addition of polydextrose on organolep- tic evaluation of finished product and its physicochemical properties, such as: melting, overrun, hardness, acidity and content of water. ice-creams were tested directly after pro- duction as well as one month after production, in this case ice- creams were stored in temperature - 21 o C (±1 o ). During the [...]

 Strona 1