Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA SZCZEPKA"

Plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy

Czytaj za darmo! »

Woda jest jednym z najistotniejszych elementów środowiska przyrodniczego. Światowe zasoby wodne oceniane na 1,5 miliarda km3 to głównie wody słone mórz i oceanów. Wody słodkie stanowią zaledwie 3-5% wód kuli ziemskiej, z czego 3/4 uwięzione są pod postacią lodowców i śniegów. Pozostała niewielka część tych zasobów to wody powierzchniowe (jeziora, rzeki) i podziemne, które mogą stanowić źródło wody nadającej się do spożycia. Dostęp do czystej, pitnej wody jest potrzebą każdego z nas. Mimo to ponad 1 miliard na 6 miliardów ludności Ziemi, nie ma do niej dostępu. Problem ten nie dotyczy wyłącznie krajów Trzeciego Świata, lecz również większości państw europejskich, także Polski. Rzeki i jeziora, będące miejscem rekreacji oraz często źródłem wody pitnej, są bardzo zanieczys[...]

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej - drugi cykl planistyczny


  Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), która ujednolica politykę wodną krajów członkowskich Unii Europejskiej, zarezerwowała dla udziału społeczeństwa istotną funkcję w planowaniu gospodarowania wodami. Według art. 14. informowanie społeczeństwa i konsultacje dokumentów planistycznych stanowią obowiązkowy etap każdego cyklu planistycznego. W akapicie 14 preambuły RDW podkreśla się, że "osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione od ścisłej współpracy i spójnych działań na poziomie wspólnotowym, Państw Członkowskich oraz lokalnym, jak również od informacji, konsultacji i zaangażowania ogółu społeczeństwa, w tym użytkowników". Natomiast zgodnie z akapitem 46 "dla zapewnienia udziału ogółu społeczeństwa, w tym użytkowników wody, w ustaleniu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej informacji o planowanych działaniach oraz składanie sprawozdań o postępach w ich wdrażaniu, w celu włączenia ogółu społeczeństwa przed podjęciem ostatecznych decyzji w sprawie niezbędnych działań". Możliwość wypowiadania się obywateli w sprawach kluczowych dla gospodarki wodnej wpisuje się zatem w zasady demokratyczne i stwarza przejrzyste reguły dla podejmowania decyzji. Dodatkowym atutem dialogu społecznego jest możliwość zasięgnięcia opinii z różnych źródeł i punktów widzenia, spojrzenie na kształt planowanych rozwiązań z różnych perspektyw, a w rezultacie łatwiejsze wypracowanie kompromisu co do merytorycznej treści [...]

 Strona 1