Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Molga"

Żywność GMO w opinii społeczności miejskiej DOI:10.15199/65.2015.4.6


  GMO (Genetically Modified Organismus) - organizmy zmodyfikowane genetycznie (nazywane także organizmami transgenicznymi) można pozyskać metodami inżynierii genetycznej, w których materiał genetyczny został zmieniony przez wprowadzenie obcych genów w celu uzyskania nowych, pożądanych cech organizmu. Organizacje unijne i międzynarodowe przyjęły wiele dyrektyw i rozporządzeń, w tym Konwencję o różnorodności biologicznej, sporządzoną w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532), określające hodowlę, znakowanie i sprawdzanie organizmów genetycznie modyfikowanych, które obowiązują w prawie międzynarodowym i europejskim, w tym i w Polsce [7]. Badania nad roślinami GMO są prowadzone przez rządowe, wysoko wyspecjalizowane agendy, np. w USA przez FDA (Agencja Żywności i Leków) i USDA (Amerykański Departament Rolnictwa), a w Unii Europejskiej przez EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) i EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), a także urzędy odpowiedzialne za rejestrację odmian GMO [1]. W Polsce kontrolowaniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie zajmuje się wiele instytucji: Ministerstwo Środowiska - Komisja ds. GMO, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Organy Administracji Celnej. Organem administracji rządowej zajmującym się GMO jest minister do spraw środowiska. ŻYWNOŚĆ GMO Pojęcie żywności zmodyfikowanej genetycznie odnosi się do żywności zawierającej, składającej się lub wytworzonej z organizmów zmodyfikowanych genetycznie (rozporządzenie WE nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady). Organizmy te zostały wyprodukowane metodami inżynierii genetycznej - do genomu organizmu zostaje wprowadzony obcy gen lub zestaw genów. Zgodnie z tym rozporządzeniem produkty, które zostały wytworzone ze zwierząt karmionych paszami lub produktami leczniczymi zmodyfikowany[...]

 Strona 1