Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Blachowski"

Wpływ struktury rastrowej reprodukcji triadowej na obszar barw odtwarzalnych

Czytaj za darmo! »

Przy ustalonych: technologii wykonywania wielobarwnych odbitek, parametrach procesu drukowania, substancjach barwi.cych (np. farbach, atramentach), pod.o.u drukowym oraz warunkach o.wietleniowo-obserwacyjnych barwy wywo.ywane przez .wiat.o odbite od odbitek zale.. g.ownie od rozmieszczenia substancji barwi.cych (dalej nazywanych dla uproszczenia farbami) na pod.o.u drukowym. Je.eli rozk.ad farby jest sta.y, to mamy do czynienia z odbitkami jednotonalnymi, w innym przypadku mowimy o odbitkach wielotonalnych. Wielotonalno.. mo.na uzyskiwa. zmieniaj.c rozk.ad farby powierzchniowo lub/i w kierunku prostopad.ym do powierzchni pod.o.a drukowego. Omawiaj.c odbitki rastrowe uzyskane za pomoc. jednej farby przyjmuje si., .e rozk.ad farby w kierunku prostopad.ym do powierzchni pod.o.a drukowego zmienia si. dwustanowo. Oznacza to, .e w danym punkcie albo nie ma farby, albo jest jej okre.lona sta.a ilo... Przy takim modelu formowania obrazu farbowego widmowy wspo.czynnik odbicia R mierzonego wielotonalnego pola rastrowego zale.y od dwoch czynnikow: od ilo.ci farby w miejscach pola, gdzie jej rozk.ad jest sta.y i niezerowy (w tzw. punktach rastrowych) oraz od stosunku a pola powierzchni pod.o.a pokrytego farb. do pola ca.ego mierzonego obszaru (tzw. u.amkowy stopie. pokrycia powierzchni farb.). U.amkowy stopie. pokrycia powierzchni dan. farb. przyjmuje warto.ci od 0 (dla niezadrukowanego pod.o.a) do 1 (dla pola pokrytego ca.kowicie dan. farb. . tzw. pola pe.nego). Przyjmujemy, .e do sterowania procesem drukowania ka.d. farb. u.ywa si. Wp.yw struktury rastrowej reprodukcji triadowej na obszar barw odtwarzalnych Influence of halftone screening structures in color reproduction on color gamut Konrad BlachoWsKi W niniejszym artykule opisano wyniki badania wp.ywu struktur rastrowych na podstawowe cechy wielobarwnej odbitki wielotonalnej mog.ce zmienia. wra.enia barwne wywo.ywane przez .wiat.o od niej odbite, przy ustalonych pozosta.ych pa[...]

Wpływ parametrów papier u offsetowego na jakość zadruku cyfrowego natryskowego DOI:10.15199/54.2015.11.1


  W artykule przedstawiono badania mające na celu wyznaczenie parametrów papierów offsetowych, nadających się do zadrukowania w technice cyfrowej natryskowej. Wykorzystano pięć rodzajów podłoży, każdy o małej i dużej gramaturze. Po określeniu odpowiednich właściwości, dobrano nowe papiery, a następnie wyznaczono objętość obszarów odtwarzalnych wykonanych na nich odbitek. Okazało się, że te wykonane za pomocą techniki fotoutwardzalnej charakteryzują się dużą objętością gamutu, porównywalną do objętości charakteryzującej papiery przeznaczone do techniki natryskowej. W ten sposób udowodniono, że podłoża drukowe offsetowe o określonych parametrach nadają się również do zadrukowania za pomocą cyfrowych urządzeń natryskowych. Słowa kluczowe: drukowanie natryskowe, technika wodorozcieńczalna, technika fotoutwardzalna, papier do drukowania offsetowego, rozpiętość obszaru barw odtwarzalnych In this article the researches on parameters of offset papers suitable for ink-jet printing were presented. There were used five types of paper in two grammages. After defining parameters, new papers were chosen and there were gamut volumes estimated. The biggest gamut volumes characterized offset prints made in UV machines - they were similar to the ones of prints made on papers dedicated to digital technique. Thanks to the researches it was shown that for ink-jet printing can be used also papers suitable for offset, especially in UV technique. Keywords: ink-jet printing, aqueous-based inks, UV-curable inks, paper suitable for offset, gamut Coraz większe zainteresowanie techniką drukowania cyfrowego w ostatnich latach wiąże się przede wszystkim ze spadkiem nakładów druków, a także ze wzrostem popularności personalizacji. Stanowi ona bowiem uatrakcyjnienie danego produktu na rynku i pozwala mu wyróżnić się na tle innych towarów dostępnych w sprzedaży. Toteż za pomocą techniki cyfrowej, w tym natryskowej, coraz częściej tworzy się nie tyl[...]

 Strona 1