Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław SITNICKI"

Fundacja EkoFundusz kończy swoją działalność

Czytaj za darmo! »

grupy instytucji fi nansujących projekty ochrony środowiska i przyrody w Polsce ubędzie w tym roku Fundacja EkoFundusz. Była ona bardzo znanym źródłem dotacji dla projektów prośrodowiskowych, cieszącym się renomą, wynikającą z obowiązujących w niej standardów i wymagań. Fundacja kojarzy się z nazwiskiem jej twórcy i wieloletniego prezesa profesora Macieja Nowickiego. Był on gwarantem profesjonalizmu Fundacji oraz uczciwości i życzliwości w kontaktach z benefi cjentami. Fundacja będzie także kojarzona z nazwiskiem profesora Tomasza Żylicza, który był aktywny przy jej tworzeniu i uczestniczył w kierowaniu jej Radą. Oni przyciągnęli resztę i wytyczyli standardy dla przygotowania, wyboru i realizacji projektów. AURA zamierza przybliżyć czytelnikom genezę sukcesu, jaki niewątpliwie towarzyszył pracy Fundacji. Zamieszczony niżej artykuł streszcza ocenę ekspercką wyników pracy EkoFunduszu. W kolejnych numerach przedstawione zostaną informacje o strukturze zrealizowanych projektów i wydatkowanych funduszach oraz o uzyskanych efektach ekologicznych oraz ich kosztach inwestycyjnych. Redakcja.W ubiegłym roku Polska spłaciła ostatnią ratę 886 mln dolarów długu zaciągniętego jeszcze w latach 70. w krajach należących do tzw. Klubu Paryskiego. W tej spłacie zawarta była kwota 573 mln dolarów, która na podstawie odrębnych umów z USA, Francją, Szwajcarią, Włochami, Szwecją i Norwegią przeznaczona była na ochronę środowiska. Była to tzw. ekokonwersja. Do zarządzania tą kwotą została powołana Fundacja EkoFundusz, która kończy swą pracę 30 listopada 2010 r. W ciągu 18 lat pracy Fundacja zainicjowała, wsparła fi nansowo i uczestniczyła w realizacji ponad 1400 projektów, udzielając dotacji w kwocie ok. 2 mld zł. W 2010 roku realizacja programu ekokonwersji została oceniona przez konsorcjum Ernst & Young oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Przedmiotem oceny były: instytucjonalna organizacja programu, stosowane procedury wyboru i realizacji pr[...]

 Strona 1