Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN SZCZUKOWSKI"

Nowa struktura globalnego systemu energii (1)

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z przewidywaniami do 2050 roku światowe zużycie energii podwoi się, a pod koniec XXI wieku potroi w relacji do dnia dzisiejszego. W 2023 roku ludność świata zwiększy się w relacji do 2006 roku o 24 %, liczba samochodów krążących po naszej planecie o 50 %. Tendencje te oznaczają, że światowa produkcja ropy i gazu będzie musiała wzrosnąć o 66 %, aby zaspokoić żądany popyt. Aby nad[...]

Nowa struktura globalnego systemu energii (2)

Czytaj za darmo! »

W raporcie z kwietnia 2004 roku, przygotowanym dla rządu USA pt. "Produkcja metanolu z węgla - paliwa ogniw paliwowych w transporcie" - zawarto następujące konkluzje:  Metanol jest najbardziej pożądanym ciekłym paliwem węglowodorowym w ogniwach paliwowych i może być efektywnie wykorzystywany w obecnie stosowanych silnikach wewnętrznego spalania.  Gdyby rozwiązano zagadnienie neutralno[...]

Bezpieczeństwo energetyczne

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez media, jak również głoszonymi przez większość polityków, "bezpieczeństwo energetyczne Polski", w horyzoncie czasowym do 2030 roku, ma zapewnić istniejąca struktura źródeł energetycznych uzupełniona energią jądrową. Takie wnioski wynikają również z artykułu pt. "Perspektywy rozwoju energetyki atomowej w Polsce" (AURA 1/08). Poniżej kilka uwag do[...]

Nowa struktura globalnego systemu energii

Czytaj za darmo! »

Produkcja metanolu jako nośnika wodoru ogniw paliwowych, stwarzająca szansę zachowania klimatu ziemskiego dla kolejnych generacji, musi zapewniać, że jego produkcja i użytkowanie będą neutralne wobec efektu cieplarnianego. Tę neutralność może determinować głównie zdolność asymilacji przez biomasę dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Ta zdolność asymilacji musi także stwarzać sytuacj[...]

Energia wiatrów w integracji z ogniwami paliwowymi

Czytaj za darmo! »

W latach 2006-2007 podjęto się rozwoju pierwszych wspólnot wodorowych w Kanadzie na Wyspie Księcia Edwarda oraz w Danii. W obydwóch przypadkach do tego celu wykorzystuje się energię wiatru. Przypomnijmy, bezpośrednim paliwem w polimerowych ogniwach paliwowych jest wodór. Na anodzie ogniwa dokonuje się dekompozycji atomu wodoru na elektrony i protony. Elektrony płyną przez obwód zewnętrz[...]

Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe

Czytaj za darmo! »

Natura stowrzyła mechanizmy mające za zadanie zachowanie w skali kuli ziemskiej bilansów określonych pierwiastków. Zapewniła więc warunki dla życia biologicznego na Ziemi, a także utrzymywanie odpowiednich relacji między światem żywym i martwym. Stworzyła w biosferze samoregulujące się systemy z możliwością wewnętrznego kontrolowania i bilansowania. Takimi systemami są cykle biogeochemiczne; w jednym z nich bakterie odgry[...]

Ceramiczne ogniwa paliwowe szansą rozwoju górnictwa i energetyki


  Obecnie podstawowe problemy rozwoju cywilizacji to: - zapobieganie powstawaniu ewentualnego kryzysu, wynikającego z niestabilnych dostaw oraz nieprzewidy walnych cen ropy ze złóż arabskich oraz - zachowanie klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń, a więc dążenie w skali globalnej do zrównoważonej przyszłości. Szansę w rozwiązywaniu tych problemów świat postrzega w transformacji cywilizacji do ekonomii wodoru i metanolu, jak również w tworzeniu dla przyszłych pokoleń globalnego systemu energii [1]. Przy czym przez transformację gospodarki świata do ekonomii wodoru rozumie się gospodarkę, w której stosowanymi generatorami energii są ogniwa paliwowe bezpośrednio zasilane wodorem. Tworzą one prąd elektryczny czerpiąc bezpo średnio elektrony z atomu wodoru. Wyko rzystują najprostszy pierwiastek, jakim jest atom wodoru, zbudowany z jednego elektronu jako ładunku ujem nego i jednego protonu jako ładunku dodatniego, w którym z tego względu brak sił wiązań elektronów. Są one szansą szczególnie dla loka l nych gospodarek, między innymi w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób wysoko kwalifi kowanych. Mogą być sto so wane, wykorzystując lokalnie dostępne źródła wodoru, przede wszystkim w gospodarce komunalno-bytowej, transporcie miejskim oraz w transporcie samochodo wym na autostradach wodorowych. Natomiast transformacja gospodarki do ekonomii metanolu dotyczy przypadku, gdy nośnikiem wodoru, zasilającym anodę ogniwa paliwowego, jest metanol, łatwy w transporcie i magazynowaniu. Zwłaszcza dlatego, że sprowadzenie wodoru do postaci ciekłej jest procesem bardzo energochłonnym. Metanol jest jedynym ciekłym węglowodorem ulegającym rozkładowi na anodzie ogniwa w temperaturze otoczenia na wodór i dwutlenek węgla. A więc może być wykorzystywany jako medium dostarczające atomy wodoru do ogniw paliwowych stanowiących generatory energii w napędzie środków transportu przyszłości oraz w przenośnych telefonach i komputerach. [...]

Ogniwa paliwowe, wodór i metanol szansą rozwoju Polski


  Wyzwaniem cywilizacji jest obecnie zachowanie klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń oraz zapobieganie powstawaniu ewentualnego kryzysu, wynikającego z niestabilnych dostaw oraz nieprzewidywalnych cen ropy ze złóż arabskich. Spełnianie pierwszego wyzwania to powrót do gospodarowania w biosferze, czyli w tej części Ziemi, w której występuje życie biologiczne, a więc korzystanie ze źródeł odnawialnych. Do odnawialnych źródeł energii, uzasadnionych ekonomicznie, przy określonych uwarunkowaniach, należy zaliczyć energię kinetyczną wiatru oraz energię światła słonecznego. Energia kinetyczna wiatru, aby stanowiła tanie i obfi te źródło energii, musi być integrowana z - produkcją wodoru przez elektrolizę wody, pozwalając magazynować energię kinetyczną wiatru, równocześnie eliminując zależność korzystania z niej od wahań pogody, oraz z - polimerowymi ogniwami paliwowymi, których jednostkowe koszty inwestycyjne są stokrotnie mniejsze w porównaniu z kosztami inwestycyjnymi elektrowni zasilanych paliwami kopalnianymi. Wymieniona integracja może być wykorzystywana jako: - źródło energii elektrycznej na tworzonych na lądzie w pobliżu brzegów morskich wpólnot wodorowych, - źródło wodoru w środkach transportu przybrzeżnej żeglugi morskiej oraz w transporcie miejskim w aglomeracjach położonych w pobliżu brzegów morskich, - stanowiąc lokalne systemy energii o zerowej emisji CO2, w konsekwencji czego wzrastałaby opłacalność przedsięwzięcia. Energię elektryczną przy wykorzystaniu energii kinetycznej wiatru dotychczas rozwijają głównie Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Niemcy i USA.Autostrada "zielony korytarz", mająca przebiegać przez Norwegię, Szwecję, Danię i Niemcy, ma być zasilana w wodór, wykorzystując odnawialne źródła energii, takie jak energia kinetyczna wiatru oraz jako pierwotne nośniki energii metanol i gaz naturalny [1, 2]. Projekt ma być także fi nansowany z norweskich i szwedzkich [...]

Ogniwa paliwowe - alternatywa pieców węglowych


  Polska jest na przedostatnim miejscu w UE pod względem jakości powietrza. Mamy około miliona domowych pieców na węgiel. W Krakowie ostatniej zimy normy były codziennie przekraczane nawet sześciokrotnie. Podobnie jest w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim i w innych zurbanizowanych regionach kraju. Ale też na Podlasiu, które jeszcze dekadę temu było wolne od smogu. W tym regionie ludzie tradycyjnie opalali domy drewnem, jednak od kilku lat sprowadzają z sąsiedniej Białorusi tani węgiel. Według szacunków na likwidację wszystkich domowych pieców węglowych w całej Polsce do 2020 roku potrzeba 5 mld zł. Ten wydatek jest niezbędny bo inaczej grożą nam kary unijne [1]. Normy koncentracji pyłów w powietrzu są przekroczone niemal we wszystkich dużych miastach w Polsce. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń jest węgiel. Dobra wiadomość jest taka, że poprawa jakości powietrza jest kwestią czasu, bo nakazuje ją dyrektywa Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nią Polska musi obniżyć poziom zanieczyszczeń do 2020 roku. W przeciwnym razie będzie musiała płacić wysokie kary [2]. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w tym roku program KAWKA [2, 3], który ma obniżyć poziom niebezpiecznych substancji w najbardziej zanieczyszczonych częściach Polski. Pieniądze te mają być przeznaczane między innymi na budowę i wdrażanie lokalnych odnawialnych źródeł energii [2]. Lokalnymi odnawialnymi źródłami energii mogą być odpady komunalne i pochodzenia zwierzęcego, integrowane z węglanowymi ogniwami paliwowymi, oraz stałe odpady komunalne i przemysłowe, integrowane z zasadowymi ogniwami paliwowymi, obecnie wdrażanymi w szeregu krajów. Przetwarzanie stałych odpadów na wodór na terenach zurbanizowanych może stanowić dla rozwoju ludzkości w skali globalnej źródło elektryczności, ciepła i gorącej wody, pozyskiwanych o spraw-ności około 90 %, a więc prawie trzykrotnie większej w porównaniu z el[...]

 Strona 1