Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ CHMIELOWSKI"

Efekty zastosowania zamrażania dwustronnego w termoelektrycznych wytwornicach lodu. Część 1

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki pierwszego etapu badań doświadczalnych dwóch termoelektrycznych wytwornic lodu z wykorzystaniem metody zamrażania dwustronnego w procesie produkcji cienkościennego lodu kostkowego w formach komórkowych. W badanych obiektach zrealizowano niezależne zasilanie elektryczne sekcji agregatu chłodniczego i zbadano wpływ stosunku wydajności chłodniczych Qg/Qd wspomnianych sek[...]

Efekty zastosowania zamrażania dwustronnego w termoelektrycznych wytwornicach lodu

Czytaj za darmo! »

2.2. Wpływ rozmiaru wstawki na wydajność masową na tle zmienności Qg/Qd Badania tego wpływu prowadzono przy wykorzystaniu wytwornicy lodu LNT-0,15-2, zmiennych wstawek walcowych o średnicy 9, 11, 13, 15 mm oraz wstawki w kształcie ostrosłupa ściętego o średnicy 11 mm. Konstrukcję wytwornicy, metodykę badań oraz wyniki badań ze wstawką o średnicy 9 mm (rys. 5, 6) zaprezentowano w pierwsze[...]

Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym Część 1 Metodyka badań jako przykład planowania eksperymentu


  W artykule opisano założenia, wybrane wyniki badań wstępnych oraz przyjętą metodykę badań procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym, związanym ze zmianą jej składu chemicznego i struktury. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na dokładność mierzonych parametrów. Rezultaty badań podstawowych zostaną przedstawione w drugiej części artykułu. Investigations of water freezing process under different external influence . Part 1. Researc h met hodology as an example of experiment planning The paper presents the assumptions, chosen results of preliminary research and chosen methodology of investigations of the process of freezing of water under different external influences, connected with changes in it's chemical composition and structure. Factors that have influence upon precision of measured parameters are analyzed. Results of preliminary research will be presented in part 2. [...]

Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym Część 2 Wyniki badań oraz ich analiza


  W artykule opisano i przeanalizowano wyniki badań porównawczych zamarzania pięciu próbek wody: odstanej, filtrowanej, strukturyzowanej, jonizowanej (obrobionej srebrem) oraz odtajanej. Największe tempo zamarzania odnotowano dla wody strukturyzowanej: średnio o 3,7% większe w porównaniu do wariantu bazowego, czyli wody odstanej. Potwierdzono tezę o szczególnym znaczeniu struktury wody, której zmiana prowadzi również do zmiany termofizycznych właściwości wody, co może mieć zastosowanie praktyczne w technice chłodniczej. Investigations of water freezing process under different external influences . Part 2. Experiment results and analysis The paper contains description and analysis of comparative investigations of freezing process for five water samples: settled, filtered, structurized, ionized (treated with silver ions) and thawed. Greatest freezing pace was noted for structurized water: by 3.7% average greater in comparison with base variant (settled water). The thesis of special impact of a structure of water that leads to changes in thermophysical properties of water was proved. It may have practical application in refrigeration technology. [...]

Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym Część 3


  trzeciej części artykułu opisano i przeanalizowano wyniki badań porównawczych zamarzania próbek wody poświęconej w cerkwi na tle wody odstanej i odtajanej. Stwierdzono, że woda z cerkwi wykazuję względny wzrost tempa zamrażania średnio o 2,8% wobec wody odstanej. Oprócz tego zbadano wpływ czasu odstania wody odtajanej na tempo jej ponownego zamrażania. Wyniki tych badań pokrywają się z wynikami innych badań czasu zachowania specyficznych właściwości wody odtajanej. Investig ations of water freezing process under different extern al inf luences . Part 3. In this part of the article, description and analysis of the results of comparative studies of frozen blessed water samples from the church with the background samples of settled and melted water. It was determined that the water from the church shows the relative growth rate of freezing by an average of 2.8% compared with settled water. The effect of settling time of melted water on the rate of its re-freezing was investigated. The results of these studies coincide with other authors investigations of specific properties of melted water.[...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 3. Badania porównawcze chłodziarek Ravanson LK-48 oraz ChTT-48 DOI:10.15199/8.2015.12.4


  W artykule opisano wyniki eksperymentalnych badań porównawczych chłodziarek termoelektrycznych: produkowanej masowo domowej chłodziarki Ravanson LK-48 oraz prototypów transportowej chłodziarki ChTT-48. Chłodziarki mają identyczną obudowę i jednakową pojemność komory, zaś różną się konstrukcją agregatu chłodniczego i sposobem regulacji temperatury. Opracowana przez autorów nowa chłodziarka transportowa ma ponad dwukrotną przewagę nad chłodziarką Ravanson LK-48 jeżeli chodzi o pobór mocy w trybie energooszczędnym i dobowe zużycie energii. Również ma szerszy zakres temperatur otoczenia, przy których jest możliwa praca w trybie energooszczędnym. Zamieszczono również krytyczną analizę porównawczą innych cech chłodziarek. Słowa kluczowe: chłodziarka termoelektryczna, zużycie energii, badania The following paper contains results presentation of comparative experimental investigations for two thermoelectric refrigerators: the mass produced Ravanson LK-48 and the prototype ChTT-48 transport refrigerator. Both models had identical casing and chamber volume while having different refrigerating set construction and temperature regulation method. The brand new, developed by authors, transport refrigerator proved to have more than double advantage over Ravanson refrigerator in power consumption during energy saving mode, as well as in daily energy consumption. The critical comparative analysis of other refrigerator features was also included. Keywords: thermoelectric refrigerator, energy, consumption, studies [...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 1. Badania eksperymentalne chłodziarki domowej Ravanson LK-48 DOI:10.15199/8.2015.7-8.1


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych domowej chłodziarki termoelektrycznej Ravanson LK-48. W różnych temperaturach otoczenia zbadano m.in. sposób regulacji temperatury w komorze, moc zużywaną, dobowe zużycie energii, warunki i sposób przejścia chłodziarki w tryb energooszczędny. Metodą projektowania odwróconego odtworzono schemat elektryczny chłodziarki. Wyniki badań posłużą do dalszej analizy porównawczej. The results of experimental research on the domestic refrigerator Ravanson LK-48 are presented in following paper. Under different external temperatures, subjected to investigations were, among other things, a chamber temperature regulation method, supply power used, daily energy consumption and refrigerator's transition into energy saving mode. The results shall be used for further comparative analysis. [...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 2. Opracowanie i wyniki badań transportowej chłodziarki ChTT-48 DOI:10.15199/8.2015.9.2


  W artykule opisano doświadczenia projektowania, wykonania oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych dwóch modeli transportowej chłodziarki termoelektrycznej ChTT-48. Celem badań było udowodnienie możliwości oraz efektywności realizacji idei dwupoziomowej regulacji temperatury w zasilanych z sieci prądu stałego transportowych chłodziarkach termoelektrycznych. Długotrwała praca chłodziarki w trybie energooszczędnym umożliwia redukcję dobowego zużycia energii od 2,5 do ponad 3,5 raza. Wyniki badań całkowicie potwierdziły postawioną tezę oraz pozwoliły na dokładne określenie zakresu stosowalności tego rozwiązania. The experience of design and assembly process, as well as chosen results of experimental research of twin ChTT-48 refrigerators for transportation means are presented in following paper. The long term goal of research was a proof of both possibility and efficiency in execution of the idea of two -positional temperature regulation in DC supplied refrigerators for means of transport. The prolonged work of a refrigerator in energy saving mode allows for a reduction in diurnal energy consumption by 2,5 up to 3,5 times. The results thoroughly proved the thesis and allowed for exact definition of applicability range of aforementioned solution. [...]

 Strona 1