Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna LEJA"

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i szkodniki ziaren zbóż

Czytaj za darmo! »

Ziarno zbóż jest bardzo podatne na zakażenia mikrobiologiczne oraz występowanie różnego typu szkodników. Obniża to możliwość jego wykorzystania w przemyśle, który obecnie coraz częściej stosuje nowoczesne energooszczędne technologie eliminujące etapy cieplnej obróbki. Stosowanie takich technologii wymaga opracowania metod redukcji skażenia mikrobiologicznego, gdyż obecność niepożądanej mikroflory zakłóca przebieg procesów produkcyjnych, a w gotowym produkcie jest niedopuszczalna. Niniejszy artykuł stanowi przegląd typów zakażeń mikrobiologicznych i szkodników surowców zbożowych. Zakażenia mikrobiologiczne ziaren zbóż Ziarno ulega zakażeniu już w warunkach polowych. Źródłem zakażeń bakteryjnych są: gleba, kurz, woda, nawozy organiczne oraz zwierzęta. Ilość mikroorganizmó[...]

Produkcja biopaliwa z lignocelulozowych surowców rolniczych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój przemysłu transportowego powoduje, że konieczne jest poszukiwanie odnawialnych źródeł energii do produkcji paliwa. Rozwiązaniem jest produkcja etanolu paliwowego z biomasy (bioetanol II generacji). Niezbędne jest jednak opracowanie efektywnej, opłacalnej technologii wytwarzania oraz dobór tanich surowców, jak np. kompleks lignocelulozowy. Optymalizacja procesu produkcji bioetanolu z lignocelulozy umożliwi otrzymanie taniego paliwa o wysokiej jakości. Potencjał rynku biopaliw w Polsce Wzrastające zapotrzebowanie na energię i paliwa kopalne zmusza do poszukiwania innych rozwiązań ich pozyskiwania. Jednym z nich jest wykorzystanie energii odnawialnej, na przykład biopaliw produkowanych z surowców rolniczych [14]. Podstawowymi biopaliwami ciekłymi pochodzenia rolniczego[...]

Utylizacja odpadów - alternatywne surowce do produkcji bioetanolu


  W wielu krajach zanieczyszczenie środowiska nabiera coraz większego znaczenia. Uprzemysłowienie i zurbanizowanie wpływa na powstawanie wzrastającej ilości odpadów organicznych i nieorganicznych. W ostatnich latach, w związku z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych, rośnie również zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym produkcją biopaliw takich, jak bioetanol. Do jego produkcji do tej pory wykorzystywano głównie rośliny uprawne (zboża, trzcina cukrowa, kukurydza, buraki cukrowe oraz inne rośliny zawierające cukry podatne na fermentację). Wytwarzanie bioetanolu z tych roślin wiąże się jednak z dużymi kosztami, które wynikają głównie z cen surowca, ponadto wykorzystanie zbóż na cele gorzelnicze powoduje wzrost cen żywności na świecie, a co za tym idzie sprzeciw społeczny [2]. Wychodząc naprzeciw wspomnianym problemom, badania obecnie koncentrują się na możliwości wykorzystania do produkcji biopaliw materiałów odpadowych, takich jak niejadalne części roślin uprawnych (np. łodygi zbóż, kolby i łodygi kukurydzy), makulatura czy różnego typu odpady przemysłowe[...]

Zagrożenia związane z obecnością w żywności bakterii z rodzaju Clostridium DOI:10.15199/65.2019.3.2


  Bakterie z rodzaju Clostridium towarzyszą ludzkości już od bardzo dawna. Pierwsze doniesienie na ich temat pojawiło się ok. roku 430-370 przed naszą erą za sprawą Hipokratesa. W swojej książce zatytułowanej "Epidemie III" (ang. Epidemics III) opisał on chorobę, która diagnozowana była jako zgorzel gazowa, a wywoływała ją bakteria Clostridium histolyticum [32]. Opis innej, dobrze dziś poznanej choroby, tężca, pojawił się natomiast w roku 1824 w dziele "Esseys on the Anatomy and Philosophy of Expression Charlesa Bella" [32]. Kolejnym przełomowym wydarzeniem związanym z bakteriami z rodzaju Clostridium było opisanie w 1861 roku przez Louisa Pasteura mikroorganizmu zdolnego do wzrostu bez obecności tlenu, co w ówczesnych czasach stanowiło ogromną sensację. Pasteur nazwał tę bakterię Vibrion butyrique ze względu na główny produkt jej fermentacji - maślan, a ponadto wprowadził termin "beztlenowy" do określania życia bez wolnego tlenu. Mikroorganizm ten został 20 lat później nazwany Clostridium butyricum przez polskiego mikrobiologa Adama Prażmowskiego. Nazwa ta funkcjonuje do dziś [11]. Bakterie z rodzaju Clostridium są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym (występują między innymi w kurzu, glebie, wodzie, osadach dennych oraz przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt) [33]. Kolonizują zarówno surowce roślinne, jak i zwierzęce, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zwiększenie w ostatnich latach spożycia produktów o małym stopniu przetworzenia spowodowało wzrost liczby epidemii chorób pokarmowych wywoływanych m.in. przez bakterie z rodzaju Clostridium [4]. Dlatego też obecnie wiele badań naukowych poświęconych jest pracy nad metodami skutecznej eliminacji Clostridium z gotowych produktów spożywczych [13, 19, 39]. Pomimo że bakterie należące do Clostridium spp. kojarzą się głównie z chorobotwórczością, to ich znaczna aktywność biochemiczna czyni je przydatnymi w wielu gałęziach przemysłu (m.in. do produkcji ditlenk[...]

Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności DOI:10.15199/65.2019.9.6


  W ciągu ostatnich lat obserwujemy na świecie stały wzrost zakażeń przenoszonych przez żywność. Dzieje się tak z jednej strony dlatego, że populacja ludzka staje się coraz bardziej podatna na choroby wynikające ze zmieniającego się trybu życia, w tym bardziej ryzykownego sposobu odżywiania (więcej "wygodnej" przetworzonej żywności, stres, brak ruchu), a z drugiej strony ze względu na wykrywanie nowo rozpoznanych patogenów w żywności. Według danych Ośrodka Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA (CDC - ang. Centers for Disease Control and Prevention) bakterie przenoszone przez żywność powodują około 76 mln chorób rocznie, 325 tys. hospitalizacji i 5 tys. zgonów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. Gdy mowa o patogenach bakteryjnych, jako główną przyczynę infekcji podaje się skażenie produktów spożywczych przez Campylobacter jejuni. Według statystyk odnotowuje się ok. 2,4 mln przypadków kampylobakterioz rocznie w Stanach Zjednoczonych. Ich liczba przewyższa odsetek zachorowań na salmonellozy [14]. W 2016 r. potwierdzono 10 027 zachorowań wywołanych odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella [19]. Chociaż większość infekcji bakteryjnych przenoszonych przez żywność wywołuje łagodne objawy i nie wymaga leczenia antybiotykami, często występują zakażenia układowe, w tym bakteremia (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku lub u osób, których układ immunologiczny jest osłabiony). ZACHOROWANIA W LICZBACH W Polsce najczęstszą spośród przyczyn zatruć pokarmowych od kilku lat jest zakażenie wywołane odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella (tabela 1). W latach 2014-2015 odnotowano wzrost przypadków zachorowań o ok. 14%. W następnych latach liczba przypadków utrzymywała się na podobnym, wysokim poziomie - ponad 10 tys. zachorowań rocznie. Według raportu GIS zaobserwowano spadek zachorowań wywoływanych przez E. coli biegunkotwórczą oraz nieokreśloną, a liczba przypadków zachorowań wywołanych przez E. coli enterokrwotoc[...]

 Strona 1