Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jakub SIEMEK"

Niekonwencjonalne zasoby gazu ziemnego

Czytaj za darmo! »

Istota klasyfi kacji zasobów gazu ziemnego jako konwencjonalne lub niekonwencjonalne została dobrze ujęta na rysunku 1 [1]. Zasoby konwencjonalne to gaz znajdujący się w skałach piaskowcowych lub wapiennych o rozwiniętej porowatości i przepuszczalności. Złoża gazu, mogące się znajdować na głębokości od kilkuset do kilku tysięcy metrów (6000-8000), są zwykle ograniczone warstwami nieprzepuszczalnymi, również warstwami podścielającymi i otaczającymi nasyconymi zasoby udokumentowane i jako zasoby perspektywiczne (wydobywalne). O ich wielkości orientują liczby przytoczone w tabeli 1 (wg [1]). Zasoby perspektywiczne są ponad 2 razy większe od zasobów w dobrze rozpoznanych i udokumentowanych złożach gazu ziemnego. Przy zużyciu gazu w świecie, wynoszącym w 2008 r. ok. 3018 mld m3, ilość gazu w złożach udokumentowanych wystarczyłaby na nieco ponad 60 lat, natomiast zasoby perspektywiczne przedłużają ten okres znacznie pogłych złóż gazu, przy trudnych warunkach geologicznych. Niekonwencjonalne zasoby gazu ziemnego znacznie przewyższają konwencjonalne i mogą stanowić poważną rezerwę energetyczną ludzkości, biorąc w dodatku pod uwagę ponad 2,5-krotnie mniejszą emisję dwutlenku węgla w stosunku do emisji CO2 przy spalaniu w przemyśle energetycznym węgla kamiennego, brunatnego, a także ropy naftowej i jej pochodnych. Zasoby niekonwencjonalne gazu ziemnego to: 􀂃 gaz w złożach o niskiej przepuszczalności (od < 0,1 mD do < 0,001 mD), znajdujący się w porach o ograniczonych połączeniach miedzy sobą (tzw. tight gas), 􀂃 gaz (metan) w pokładach węgla, w stanie wolnym w szczelinach i w postaci zaadsorbowanej (coal Bed Methane - CBM), 􀂃 gaz w skałach ilasto-mułowcowych (tzw. shale gas, gaz w łupkach ilastych). Podstawową substancją organiczną stanowiącą warstwę macierzystą generującą gaz, także ropę naftową, jest kerogen, 􀂃 gaz związany w postaci hydratów. Dotychczas nie zdołano, mimo zna[...]

Gaz z łupków - możliwości i szanse


  W artykule przedstawiono informacje na temat zasobów gazu z łupków na świecia, a także scharakteryzowano technologie udostępniania tego typu złóż. Opisano różnice pomiędzy Polską a USA w zakresie możliwości poszukiwania i udostępniania złóż gazu i Lupków, szczególnie związanych z ochroną środowiska naturalnego. Ustosunkowano się również do kosztów pozyskiwania gazu z łupków.Lata 1999-2009 to okres dużego wzrostu zużycia gazu ziemnego na świecie. Zwiększające się zużycie gazu jest związane zarówno z rosnącą troską o środowisko naturalne, jak i ze spadającymi cenami gazu na rynkach, głównie dzięki pojawieniu się gazu niekonwencjonalnego, w tym gazu łupkowego. Obowiązujący pakiet klimatyczny wymusza ograniczanie energochłonności gospodarek oraz eliminowanie emisji dwutlenku węgla (CO2). Oznacza to zwrócenie się w stronę odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza elektrowni wiatrowych. To z kolei wymusza budowę elektrowni stabilizujących cały system energetyczny, póki nauka nie rozwiąże problemu magazynowania prądu na czas, gdy wiatr milknie, oraz w kierunku nośników energii o niższej emisji CO2. Aktualnie, ze względu na ekonomię, łatwość ich budowy i eksploatacji, są to głównie elektrownie gazowe. W ostatnich latach na światowym rynku energetycznym doszło do prawdziwej rewolucji. Dzięki postępowi w nauce stało się możliwym wykorzystanie niekonwencjonalnego gazu ziemnego. Złoża gazu znajdują się w łupkach gazonośnych (tzw. shale gas). Jest także uwięziony w porach piaskowców gaz zamknięty (tight gas). Ponadto pojawiły się technologie umożliwiające przemysłowe wykorzystanie metanu pokładów węgla/coal bed methane - CBM/. Jeszcze dziesięć lat temu gaz z łupków, nawet dla specjalistów, wydawał się marginalnym, choć znanym od dziesięcioleci źródłem pozyskiwania energii. Dzisiaj jego rola wśród paliw wykorzystywanych przez światowy przemysł energetyczny rośnie. Warto także zauważyć, że dzięki gazowi niekonwencjonalnemu Stany Zjednoczone st[...]

Ewolucja relacji gazowych pomiędzy Rosją, Unią Europejską i Polską

Czytaj za darmo! »

Rosja oraz jej rządowy koncern gazowy "Gazprom" odgrywają, ze względu na zasoby, wielkość wydobycia i eksportu gazu ziemnego, a także położenie bliskie Europie, szczególną rolę w planach energetycznych całej Unii Europejskiej i jej poszczególnych krajów. Podejmując decyzje o polityce energetycznej Polski, konieczne jest zwrócenie uwagi na działania właśnie Rosji, także krajów importujących gaz ziemny z Rosji i innych kierunków. Warunkuje to wybór optymalnego, w sensie dostaw gazu, wariantu. Należy przez to rozumieć zarówno poziom bezpieczeństwa i pewności importu, jak i ceny gazu. Rosja eksportuje gaz do wielu krajów Europy, od lat siedemdziesiątych XX w. Największymi importerami gazu są: Niemcy - 35,55 mld m3/rok (w 2007 r.), Włochy - 23,8 mld m3/rok, Francja - 7,63 mld m3/rok[...]

50 lat Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1967-2017) DOI:


  Tradycja to mądrość ludzkich pokoleń przełożona na obecne czasy. Nowoczesność należy pojmować jako możliwość transformowania świata przez ludzkie działania prowadzące do rozwoju cywilizacji. Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu od początku jego istnienia tradycja spotyka się z nowoczesnością, by z mądrości przeszłości poprzez innowacyjność teraźniejszości tworzyć standardy dla przyszłości. Od 50 lat Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, umożliwiającą rozwój wiedzy inżynierskiej w zakresie górnictwa i geologii oraz inżynierii naftowej i gazowniczej. Korzenie tych tradycji sięgają Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej (na którym utworzona była sekcja naftowa) oraz Wydziału Górniczego Akademii Górniczej w Krakowie. Dnia 31 maja 1913 r. cesarz Franciszek Józef I zatwierdził utworzenie wyższej szkoły górniczej w Krakowie. Wybuch I Wojny Światowej w 1914 r. uniemożliwił rozpoczęcie w październiku pierwszego roku akademickiego nowo otwartej uczelni. Po zakończeniu działań wojennych, 20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za początek obecnego Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu należy uznać Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty, powołaną na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie w 1923 r. Jej kierownikiem został prof. Zygmunt Saryusz Bielski (w latach 1931-1933 rektor Akademii Górniczej). W 1936 r. Katedrę tę przemianowano na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego. Od samego początku swego istnienia współpracowała ona ściśle z przemysłem i zachowywała łączność z gospodarką Kraju. Rozwój Katedry, jak i całej Akademii Górniczej, przerwał wybuch II Wojny Światowej. Wśród 184 aresztowanych przez gestapo profesorów krakowskich uczelni, w ramach akcji Sonderaktion Krakau rozpoczętej 6 listopada 1939 r., znalazł się również prof. Z. Sary[...]

The use of artificial neural networks for the prediction of gas production and estimated recoverable resources from unconventional gas reservoirs Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania wydobycia i zasobów wydobywalnych gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych DOI:10.15199/62.2017.5.13


  A methodol. for building a model of intelligent extn. of gas from shale deposits in the area of the drain was developed to det. the estd. recoverable resources and the course of operating the well. The effect of estn. of uncertainty input parameters on the tech. recoverable reserves was discussed. The ultra-fast app. based on artificial neural network was constructed. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w przemyśle naftowo-gazowniczym sięga lat siedemdziesiątych XX w. Szczególne miejsce pośród stosowanych technik zajmują sztuczne sieci neuronowe, których konstrukcja, w dużym uproszczeniu, odpowiada budowie ludzkiego mózgu. Modele zastępcze, stanowią inteligentne modele "quasi numeryczne" umożliwiające odtworzenie parametrów o dużej dokładności w czasie rzeczywistym. Przedstawiono metodykę budowy modelu inteligentnego dla eksploatacji gazu ze złoża niekonwencjonalnego w skałach łupkowych do wyznaczania szacunkowych zasobów wydobywalnych oraz przebiegu eksploatacji odwiertu. Przedstawiono także dyskusję szacowania niepewności wyznaczanych parametrów eksploatacyjnych. Spośród energetycznych surowców kopalnych, ale i paliw energetycznych w ogóle, w bieżącym stuleciu za najważniejszy, a z pewnością najbardziej pożądany, uznaje się gaz ziemny. Wynika to m.in. ze znacznych zasobów, zwłaszcza gazu niekonwencjonalnego, jak i łatwości przesyłu bądź transportu, użytkowania, oraz poziomu emisji ditlenku węgla powstającego przy spalaniu gazu1-5). W latach siedemdziesiątych XX w. rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ogłosił, że zwięzłe piaskowce, pokłady węgla oraz skały łupkowe będą traktowane jako niekonwencjonalne złoża gazu1, 2, 6, 7). Złoża typu tight zdefiniowano opierając się na kryterium przepuszczalności dla gazu - poniżej 0,1 mD (<10-16 m2). W rzeczywistości definicja złóż o ograniczonej przepuszczalności jest funkcją wielu czynników, zarówno fizycznych jak i ekonomicznych, i obejmuje wiele typów złóż. W zwi[...]

 Strona 1