Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz BORYS"

Jakość jest wszędzie

Czytaj za darmo! »

Albo wiek XXI będzie wiekiem jakości, albo nie będzie go wcale" jest być może przerysowanym stwierdzeniem, ukazującym nader dobitnie rosnące znaczenie kategorii jakości, przenikającej i współtworzącej każdą sferę życia człowieka. Sugeruje wyraźnie, że przyszłość musi należeć do jakości jako fundamentalnego akcentu rozwoju, choć ilość jest z pewnością niezbędnym, komplementarnym opisem każdej r[...]

Orientacja na wyniki - kontekst aksjologiczny1)


  W dniach 14-15 czerwca br. obradowała w Piechowicach k. Zielonej Góry IV Ogólnopolska Konferencja poświęcona Orientacji na wyniki z cyklu Kryteria zarządzania jakością według Modelu Doskonałości. Prezentujemy wybrane przez prof. Tadeusza Borysa wystąpienia na tej Konferencji, o której donosiliśmy w numerze 7-8 naszego pisma.W literaturze z dziedziny zarządzania dużo miejsca poświęca się różnym orientacjom organizacji, a w tym dominującemu ukierunkowaniu jej systemów zarządzania na określoną wartość lub zbiór wartości. W tym sensie posługujemy się w organizacji takimi orientacjami jak: sprzedażowa, na klienta lub ogólniej - na interesariuszy, produkcyjna, marketingowa, na jakość, na wartości etyczne itp. Jedną z takich orientacji jest orientacja na wyniki, która, jak się wydaje, zajmuje szczególne miejsce w zbiorze możliwych orientacji organizacji. W czym się przejawia to szczególne miejsce? Próba odpowiedzi na to pytanie jest celem tego artykułu i będzie związana z przybliżeniem odpowiedzi na podstawowe i bardziej już szczegółowe pytanie: czym jest zasada orientacji na wyniki, jaki jest jej sens, jakie ma twarze, jakie jest miejsce i ranga tej zasady w zarządzaniu organizacją - z jakimi problemami aksjologicznymi kojarzona jest ta orientacja? Niniejszy artykuł jest kontynuacją głównych wątków rozważań przedstawionych w artykule "Kluczowe wymiary orientacji na wyniki", który ukaże się w Pracach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samo pojęcie orientacja występuje w różnych odniesieniach jako np. orientacja zewnętrzna lub wewnętrzna, orientacja seksualna (jako ukierunkowanie seksualności osobnika do jednostek, które uważa za atrakcyjne seksualnie), orientacja w terenie (jako umiejętność przestrzennego poruszania się), orientacja mapy (jako ukierunkowanie mapy, czyli ustalenie relacji między kierunkami mapy i kompasem) i w ujęciu matematycznym - orientacja jako ukierunkowanie położenia obiektu w przestrzeni wielowymiaro[...]

Znaczenie integracji w naukach ekonomicznych


  Odpowiedzialność ma nieskończenie wiele odniesień.Wstęp - kilka uwag o sensie i rodzajach integracji Kategoria integracji (i jej pojęcia pochodne) jest terminem powszechnie stosowanym w nauce i w języku potocznym. Nie jest to pojęcie wieloznaczne, bowiem istnieje bardzo duża zbieżność poglądów co do podstawowej intuicji tego terminu. Można więc przyjąć na wstępie, że podstawowe znaczenie integracji jest już od dawna stabilne. Ustalając sens tego pojęcia trudno też odróżnić sens naukowy integracji od jego rozumienia potocznego, ponieważ jedno i drugie nie wykazuje istotnych różnic. Etymologia integracji wywodzi się z łacińskiego integratio (polskie - odnowienie) jako pochodnej od czasownika integrare, który oznacza odnawiać, odtwarzać. Jak widać zatem etymologia nie podsuwa bezpośrednio wskazówki, że integracja to tyle co scalanie (zespalanie, łączenie, skupianie, grupowanie itp.) . Integracja podobnie, jak inne pojęcia, ma trzy podstawowe ujęcia: jako stan integracji (zbliżone do ujęcia rzeczownikowego), czyli "bycie w integracji", "bycie zintegrowanym" czy "bycie w integralności", trudne do praktycznego odróżnienia ujęcie przymiotnikowe (jako cecha) - "zintegrowany" i ujęcie czasownikowe (czynnościowe, procesowe) - jako proces integrowania ("integrowanie") . Integracja rozumiana czynnościowo (jako integrowanie) - najogólniej ujmując - to proces tworzenia całości z części (elementów). Ten proces może polegać na włączeniu/scaleniu jakiegoś elementu (elementów) z pewną całością lub na połączeniu/ scaleniu kilku elementów w nową całość (np. kilku systemów zarządzania w nowy system). Są to określenia ogólne nie podkreślające jednak przesłanki W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, WP, Warszawa 1994, s. 232. zbliżony sens mają pojęcia scalenia, scalania, bycia w scaleniu, bycia scalonym czy bycia w scaleniu itp. czy celu integracji. Uwzględnienie przesłanki integracji wydaje się nieodzowne bowiem ujawnione pozostawia skut[...]

Świat jako sanktuarium. Kosmocentryczna fi lozofi a Henryka Skolimowskiego

Czytaj za darmo! »

Mamy coraz większą świadomość, że jesteśmy w okresie przyspieszonego przypominania sobie, kim jest człowiek - jego istota, człowieczeństwo. Żyjemy w czasie przypominania sobie, czym jest bezwarunkowe dobro, empatia, uczciwość, prawda, wrażliwość, życzliwość czy troska o siebie i innych. Wiemy też, że w tym przypominaniu sama wiedza nie wystarczy, jeżeli nie służy budowaniu mądrości opartej na fundamencie uczuć. W tym uświadamianiu sobie kim jesteśmy ważną rolę z całą pewnością odegra wydane staraniem wydawnictwa Creative Fire Press w Detroit dzieło World as Sanctuary. The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski. Praca, będąca zbiorem esejów międzynarodowej grupy autorów, przedstawia życie oraz myśl ekofi lozofi czną Profesora, który w tym roku obchodzi jubileusz osiemdziesięciu lat bogatego i twórczego życia. Jeśli ktokolwiek marzył o wzbudzeniu w ludzkości refl eksji, by potrafi ła ona is[...]

 Strona 1