Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZBYSŁAW PLUTA"

Prosty model matematyczny natryskowo-wyparnej chłodnicy powietrza

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono prosty model matematyczny układu schładzania powietrza wykorzystywanego w bezpośredniej klimatyzacji pomieszczeń. Zaproponowany model może być wykorzystany do symulacji pracy dowolnej konstrukcji natryskowo-wyparnej chłodnicy powietrza, a jego efektywność została zilustrowana na przykładzie układu, w którym część schładzanego strumienia gazu (strumień procesowy) jest n[...]

Wpływ przyjętego rozkładu temperatury wody natryskiwanej w modelowaniu matematycznym procesu chłodzenia natryskowo-wyparnego na wyniki symulacji numerycznej

Czytaj za darmo! »

W najprostszych modelach matematycznych chłodni natryskowo-wyparnych przyjmuje się stałą, niezmienną temperaturę wody zwilżającej powierzchnię wymiany ciepła. Przeprowadzona analiza numeryczna wykazała, że takie przybliżenie daje poprawny bilans energetyczny chłodni jako całości, jednak bilanse lokalne dla skończonych elementów powierzchni wymiany ciepła dają wyniki różne od uzyskanych przy uwzględnieniu zmian temperatury filmu wodnego wzdłuż powierzchni wymiany ciepła. Konsekwencją tego przybliżenia są inne lokalne wartości strumieni przekazywanego ciepła, niż to ma miejsce w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Jest to efekt transportu energii przez grawitacyjny przepływ strumienia wody wzdłuż powierzchni wymiany ciepła. Wyjątkiem są urządzenia z chłodzeniem wyparnym, w których powierzchnia nawilżana ma strukturę porowatą i można pominąć przepływ grawitacyjny wody natryskiwanej. Dla tych konstrukcji można stosować modele sekcyjne, w których woda w każdej z sekcji ma własną, niezależną od innych temperaturę równowagi, skokowo zmienną pomiędzy sekcjami. INFLUENCE OF THE WATER FILM TEMPERATURE DISTRIBUTION ON RESULTS OF MATHEMATICAL MODELING OF EVAPORATIVE COOLING SYSTEMS The simplest mathematical models of evaporative coolers assume a temperature of water wetting the heat exchange surface to be constant. Performed numerical analysis shows that such approximation gives the correct energy balance throughout the cooler as a whole (external balance). However, the balances applied for finite element heat transfer surfaces give results different from those obtained for continuous water film temperature change along the heat - mass transfer surface. The consequence of the constant water spray approximation cause different local streams of heat transferred, than is the case in real exploitation conditions. Exceptions are devices with evaporative cooling, where the moistened surface has porous structure and gravity flow of water film may[...]

Dlaczego słoneczne kolektory próżniowe nie zawsze spełniają pokładane w nich nadzieje?


  Kolektory słoneczne próżniowe, coraz częściej wykorzystywane w naszym kraju, z uwagi na niskie wartości współczynników strat ciepła do otoczenia, przedstawiane są jako urządzenia pozwalające na gromadzenie znacznie większych ilości energii słonecznej niż zazwyczaj jest to możliwe do uzyskania przy wykorzystaniu kolektorów płaskich. Mają one jednak niekorzystne charakterystyki transmisyjności promieniowania przez osłony przezroczyste absorbera. Powoduje to, że w typowych warunkach eksploatacji w naszym kraju słonecznych instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zyski energetyczne instalacji w niewielkim tylko stopniu zależą od rodzaju zastosowanych kolektorów. Instalacje i urządzenia 1. Wstęp Na rynku kolektorów słonecznych w naszym kraju od kilku lat, obok klasycznych kolektorów płaskich, można spotkać wiele ofert kolektorów próżniowych rurowych o różnych konstrukcjach. Podobną tendencję obserwuje się na rynkach światowych. Począwszy od roku 2008 podaż kolektorów próżniowych przewyższa podaż klasycznych kolektorów płaskich [10]. Kolektory rurowe najczęściej wykorzystywane są w instalacjach przegotowania ciepłej wody użytkowej (w skrócie CWU). W powszechnych obiegowych opiniach przedstawiane są one jako urządzenia o osiągach znacznie przewyższających kolektory płaskie. Kolektory próżniowe rurowe mają niewątpliwie znacznie mniejsze współczynniki strat ciepła do otoczenia w porównaniu z kolektorami płaskimi, jednak równocześnie cechują je bardzo niekorzystne charakterystyki transmisyjności promieniowania słonecznego przez cylindryczne osłony szklane. Efektem tego mogą być znacznie mniejsze wartości energii słonecznej pochłoniętej przez absorber w pewnych zakresach kątów padania promieniowania w porównaniu z kolektorami płaskimi pracującymi w tych samych warunkach. Najnowsze badania wskazują, że próżniowe kolektory rurowe mają przewagę nad kolektorami płaskimi głównie dla temperatur eksploatacyjnych przewyższają[...]

Pasywna klimatyzacja wyparna w przekroju historycznym


  W artykule omówiono zagadnienia związane z metodami pasywnego (bez dostarczania energii napędowej) wyparnego chłodzenia strumienia powietrza wykorzystywanego następnie do chłodzenia/klimatyzowania pomieszczeń. Niezbędne przepływy strumienia powietrza mogą być indukowane energią kinetyczną wiatru i wspomagane energią promieniowania słonecznego, zaś schładzanie powietrza następuje w procesie jego nawilżania. Pierwsze instalacje tego typu powstały na terenie starożytnej Persji blisko 2500 lat temu. Aż do momentu opracowania wydajnych układów chłodniczych z obiegiem termodynamicznym były jedynym sposobem kontrolowanego chłodzenia pomieszczeń. Rozwój sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych pomniejszył znaczenie pasywnych instalacji klimatyzacyjnych jako mało wydajnych. Obecnie, w następstwie rosnących cen energii i konieczności ochrony środowiska naturalnego, następuje stopniowy powrót do doświadczeń naszych przodków. Poza tradycyjnym chłodzeniem pomieszczeń, instalacje pasywne umożliwiają klimatyzację przestrzeni urbanistycznych takich jak ciągi uliczne, otwarte miejsca zgromadzeń publicznych itp. PASSIE EVAPORATIVE AIR CONDITIONING - HISTORICAL REVIEW This paper discusses issues related to the methods of passive (without providing a driving power) evaporative cooling of air to be utilised for cooling/air-conditioning of living spaces. The necessary air stream flows can be induced by kinetic energy of wind sometimes assisted with a solar energy. Required air cooling is obtained in the process of its moisturizing. The first installations of this type were erected in ancient Persia close to 2,500 years ago. Then until elaborating of the effective cooling systems with thermodynamic cycle they were the only method of controlled cooling of space. Development of the compressor and absorption refrigeration units diminished the importance of passive air conditioning installation considered as not effective. Now, according to the growing ene[...]

Nowe czynniki wtórnych obiegów chłodniczych DOI:10.15199/8.2015.4-5.1


  We wtórnych obiegach układów klimatyzacyjnych zazwyczaj wykorzystywana jest woda lodowa względnie wodne roztwory soli, alkoholi lub glikoli. Wszystkie te czynniki mają małą pojemność cieplną, co przy transporcie dużych strumieni energii daje duże średnice rurociągów i moce pompowania. Większe możliwości transportu energii mają zawiesiny lodowe dzięki magazynowaniu chłodu w fazie stałej (kryształkach lodu). Jednak muszą one pracować w temperaturach poniżej punktu krzepnięcia wody. Optymalny powinien być układ, w którym czynnik krążący we wtórnym obiegu ma właściwości zbliżone do zawiesin lodowych, ale w zakresie temperatury typowym dla wody lodowej, to jest +5 ÷ +12°C. Możliwości takie pojawiają się, jeżeli zawiesina będzie utworzona z odpowiednio dobranych hydratów niektórych soli lub drobin zawierających materiały PCM ulegających przemianie fazowej we wspomnianym powyżej zakresie temperatury. The secondary circuits of air-conditioning systems are usually filled up with chilled-water or aqueous solutions of salts, alcohols or glycols. All of these agents have a small heat capacity, so for the reason of transport of large streams of energy, the large diameter pipelines and large capacity of pumping equipment are required. Greater possibilities for transport of energy have the ice slurries with cold storage in solid phase (free-flowing crystals of ice). However, they must operate at temperatures well below the freezing point of water. Optimal seems to be solution, in which the fluid circulating in the secondary loop has properties similar to the ice slurries, but in range of a typical temperature for chilled water, this is a +5 ÷ +12°C. Such opportunities appear, if the secondary loop slurry contains carefully selected particles of some salts hydrates or PCM materials having the phase change phenomena inside mentioned above temperature range. 1. WSTĘP W ostatnich latach wraz z burzliwym rozwojem budownictwa, wzrasta [...]

 Strona 1