Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANETA SAPIŃSKA-ŚLIWA"

Partnerstwo gmin Polska - Mołdawia

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" w ramach projektu "Wsparcie modelowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju" współfinansowanego z pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r. w dniach 25-27 października 2006 r. gościło 11-osobową grupę z Mołdawii, która uczestniczyła najpierw w dwudniowym seminarium w Krakowie, a następnie w podróży studyjnej d[...]

Grafit i diatomit jako dodatki do zaczynów uszczelniających otwory w geotermii DOI:10.15199/62.2017.8.22


  Wiele wskazuje na to, że osiągnięto szczytowe ilości energii eksploatowanej z tradycyjnych złóż ropy naftowej (peak oil), węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego. Roczna eksploatacja tradycyjnych surowców energetycznych będzie się systematycznie zmniejszać, a cena ograniczonych zasobów będzie rosnąć. Zasoby rozpoznanych złóż zmniejszają się, a odkrywane nowe złoża są coraz mniejsze. Jednocześnie stale wzrasta zapotrzebowanie na energię, wobec czego coraz częściej poszukuje się jej alternatywnych źródeł i potencjalnych zasobów energetycznych. Jednym z alternatywnych źródeł energii jest ciepło zgromadzone w wodach i skałach w skorupie ziemskiej. Energia geotermiczna jest zmagazynowana w górotworze, będącym naturalnym rezerwuarem ciepła. Energia górotworu może być pozyskiwana za pomocą otworowych wymienników ciepła1) oraz wód geotermalnych2). Wymienniki otworowe wraz z pompami ciepła umożliwiają uzyskanie ciepła użytecznego ze źródeł niskotemperaturowych3). Poza naturalnymi ekshalacjami ciepła geotermalnego w postaci gorących źródeł, fumaroli oraz erupcji wulkanów konieczne jest wykonywanie otworów wiertniczych4-7). Mogą być w tym celu wykorzystane stare wyrobiska, zarówno w postaci odwiertów8-11), jak też podziemnych kopalń12-18).Otwory takie powinny być uszczelniane specjalnymi zaczynami, najczęściej cementowymi, w celu ochrony górotworu przed zanieczyszczeniem oraz dopływami wód podziemnych. Zastosowanie uszczelnienia o odpowiednio dobranej przewodności cieplnej może zwiększyć efektywność energetyczną otworowej eksploatacji ciepła. Można tu przedstawić przykłady dla trzech przypadków. Pierwszym, podstawowym przypadkiem jest zastosowanie zaczynów o podwyższonej przewodności cieplnej w typowych otworowych wymiennikach ciepła. U-rurki w otworze uszczelnia się, aby zamknąć poziomy wodonośne i poprawić kontakt termiczny rurki z górotworem. Im większa jest więc przewodność cieplna stwardniałego zaczynu uszczelniającego, tym [...]

Applicability of geothermal waters in Poland to recovering the raw materials Pozyskiwanie surowców mineralnych z wód termalnych w Polsce DOI:10.15199/62.2016.8.21


  A review, with 28 refs., of compn. of Polish geothermal waters and processes for prodn. of NaCl and Li compds. Dokonano analizy składu wód termalnych w Polsce eksploatowanych na potrzeby ciepłownictwa, rekreacji i balneologii pod kątem pozyskiwania minerałów użytecznych. Przedyskutowano wykorzystanie technik umożliwiających pozyskiwanie związków chemicznych rozpuszczonych w wodach. Pozyskiwanie minerałów z wód termalnych ma wiele zalet1). W porównaniu z tradycyjnymi metodami górniczymi taki sposób wydobywania minerałów użytecznych jest zdecydowanie mniej inwazyjny i nie powoduje znacznych szkód w środowisku. Prace górnicze, jakie należy wykonać, aby móc pozyskiwać minerały z wód termalnych sprowadzają się do odwiercenia otworu eksploatacyjnego, podczas gdy tradycyjna eksploatacja rud minerałów wymaga nieustannego urabiania skał. Możliwość wykorzystania istniejących ciepłowniczych instalacji geotermalnych do pozyskiwania minerałów eliminuje konieczność wykonywania nowych otworów. Pozyskiwanie minerałów z wód termalnych pozwala zaoszczędzić do 70% energii, jaką należałoby zużyć w konwencjonalnych procesach górniczych2). Duża mineralizacja negatywnie wpływa na żywotność instalacji geotermalnej i zwiększa koszty eksploatacji ze względu na korozję. Wytrącanie wtórnych minerałów wskutek obniżenia ciśnienia i/lub temperatury wywołuje również problemy, zwłaszcza utratę chłonności otworów chłonnych w dubletach geotermalnych3). Aby uniknąć wytrącania się wtórnych minerałów, temperaturę wód utrzymuje się na takim poziomie, by nie spowodować przesycenia rozpuszczonymi składnikami. Pozyskiwanie minerałów z wód termalnych w istniejących zakładach geotermalnych może być korzystne z jednej strony ze względu na sprzedaż pozyskanych składników, z drugiej zaś ze względu na możliwość odzyskania większej ilości ciepła bez ryzyka powstania osadów4).Pozyskiwanie minerałów z wód termalnych na świecie W latach 30. XIX w. rozpoczęto wiercenie otwor[...]

Wpływ wybranych superplastyfikatorów na właściwości reologiczne zaczynów cementowych stosowanych podczas cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych DOI:10.15199/62.2018.6.14


  Zaczyny uszczelniające, a zwłaszcza typu cementowego, są skoncentrowanymi układami dyspersyjnymi zawierającymi cząstki stałe o znacznie rozwiniętej powierzchni właściwej. Układy takie pod względem reologicznym należą do niezwykle złożonych. Wynika to m.in. z faktu, że na właściwości reologiczne w istotny sposób wpływają (i) dodatki i domieszki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów oraz (ii) złożony chemicznie mechanizm reakcji hydratacji zachodzącej w zaczynie w funkcji czasu. Na szczególną uwagę ze względu na zapewnienie skuteczności uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zasługują domieszki uplastyczniające i upłynniające, wpływające na modyfikację oraz optymalizację cech reologicznych świeżych zaczynów uszczelniających. Właściwości reologiczne zaczynów cementowych są bardzo istotne zarówno podczas projektowania, jak i realizacji prac związanych z uszczelnianiem i wzmacnianiem ośrodka gruntowego i masywu skalnego. Celem zapewnienia dużej skuteczności prac, wykonywanych zarówno przy uszczelnianiu kolumn rur okładzinowych w głębokich otworach wiertniczych, jak i przy uszczelnianiu ośrodka gruntowego metodami iniekcji otworowej, parametry reologiczne zaczynów należy dobierać1, 2) w zależności od (i) warunków złożowych uszczelnianych gruntów i skał, (ii) geometrii otworu wiertniczego oraz systemu cyrkulacyjnego, a także (iii) wzajemnych relacji pomiędzy strumieniem objętości tłoczonego zaczynu a oporami przepływu powstającymi podczas jego tłoczenia, zwłaszcza w uszczelnianym ośrodku. Spełnienie tych kryteriów związane jest z doborem modelu reologicznego, a następnie określeniem parametrów reologicznych dla przyjętego modelu. Pomimo wielu badań laboratoryjnych oraz doświadczeń prowadzonych w różnych jednostkach naukowo-badawczych w [...]

Impact of graphite and diatomite on the strength parameters of hardened cement slurries Wpływ grafitu i diatomitu na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów cementowych DOI:10.15199/62.2017.5.3


  Graphite and diatomite were added to cement slurries (up to 20% or 30% by mass, resp.) used for piling. After hardening, the samples were studied for flexural and compressive strength. The best results were achieved when graphite was added to the slurry (20% by mass). Na terenach miejskich występuje wiele obszarów o właściwościach geotechnicznych wykluczających je z budownictwa (np. zrekultywowane składowiska odpadów, hałdy, różnego typu tereny nadbrzeżne, podmokłe). Tereny te mogą się stać przydatne dla budownictwa po wzmocnieniu ośrodka gruntowego metodami geoinżynieryjnymi, np. metodą palowania i mikropalowania. Równocześnie, głównie w najbogatszych krajach klimatu umiarkowanego, intensywnie rozwija się geoenergetyka, obejmująca zwłaszcza pozyskiwanie ciepła Ziemi za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła. Wymienniki te i pompy ciepła umożliwiają ogrzewanie i chłodzenie (klimatyzację) obiektów budowlanych. Pale nośne z wymiennikami ciepła, poza stawianymi im wymaganiami mechanicznymi, powinny dobrze wymieniać ciepło z otaczającym górotworem. W górnej części może być wskazane termiczne izolowanie nośnika ciepła w palu nośnym, więc receptura powinna zapewniać otrzymanie kamienia cementowego o właściwościach izolacyjnych. Opracowano receptury zaczynów zawierających cement hutniczy oraz grafit i diatomit, dodawane w celu regulowania przewodności cieplnej oraz zbadano wpływ tych dodatków na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów. We współczesnym świecie coraz większą wagę przywiązuje się do ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, zwłaszcza w wysokorozwiniętych krajach Europy Zachodniej i Ameryki, ale także w Azji. Takie rozwiązania pozwalają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczają zużycie energetycznych surowców naturalnych. Jednym ze źródeł takiej energii jest ciepło zgromadzone w skorupie ziemskiej. Jest to ciepło geotermiczne, a przy powierzchni ciepło słoneczne. Energ[...]

 Strona 1