Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BIŁYK"

Oczyszczanie wody barwnej w procesach wymiany jonowej i koagulacji

Czytaj za darmo! »

Barwa wód naturalnych pochodzi głównie od rozpuszczonych i koloidalnych składników organicznych, w tym substancji humusowych, związków pochodzenia antropogenicznego, a w mniejszym stopniu od koloidalnych form żelaza i manganu [1]. Wspólną cechą większości obecnych w wodach rozpuszczonych i koloidalnych substancji organicznych jest zdolność do jonizacji powierzchniowej. Ich izomorficzny chara[...]

Porównanie skuteczności wysokozasadowych chlorków poliglinu w oczyszczaniu wody o niskiej temperaturze

Czytaj za darmo! »

Wśród czynników współdecydujących o efektach koagulacji istotna jest temperatura oczyszczanej wody, której nie koryguje się w warunkach technicznych. Wielokrotnie wykazano, że wraz z obniżającą się temperaturą wody zmniejszał się stopień jej oczyszczenia siarczanem glinu [1,2,3]. Spowodowane to jest zmniejszoną szybkością hydrolizy glinu, gorszymi warunkami flokulacji powodującymi powstawani[...]

Ocena potrzeb modernizacji krajowych wodociągów

Czytaj za darmo! »

Systemy ujmowania, oczyszczania i dystrybucji wody pitnej budowane są z przeznaczeniem do działania w długiej (wieloletniej) perspektywie czasowej. W tym czasie uwarunkowania ich funkcjonowania zmieniają się, powodując konieczność przeprowadzania zmian dostosowawczych. Potrzeby modernizacji systemów oczyszczania wody mają dwie główne przyczyny:  dekapitalizacja obiektów i urządzeń, co wiąże[...]

Procesy oczyszczania wody stosowane w krajowych wodociągach

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa wodociągowe zajmują się ujmowaniem, oczyszczaniem i dostarczaniem wody odbiorcom. Centrum każdego systemu wodociągowego jest zakład oczyszczania wody (ZOW), którego zadaniem jest przygotowanie wody zdatnej do spożycia przez ludzi, w oparciu o źródło wody naturalnej. Zazwyczaj wyróżnia się trzy rodzaje ujmowanych wód naturalnych:  wody podziemne,  wody powierzchniowe,  [...]

Ocena potrzeb krajowych wodociągów w zakresie usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody

Czytaj za darmo! »

Wody ujmowane dla potrzeb wodociągowych zawierają wiele domieszek pochodzenia naturalnego oraz zanieczyszczeń antropogenicznych. Część z nich zalicza się do grupy substancji uciążliwych z uwagi na negatywny wpływ na organizmy żywe, zakłócenie równowagi biologicznej środowiska wodnego i trudności w uzyskaniu wody o składzie zgodnym ze standardami. W grupie uciążliwych substancji organicznych [...]

Działanie mutagenne zanieczyszczeń wody dezynfekowanej chlorem w zależności od zawartości w niej ogólnego węgla organicznego i jonów amonowych

Czytaj za darmo! »

Badaniom poddano 9 rodzajów wody modelowej dezynfekowanej chlorem. Do testu Salmonella przeprowadzanego na szczepie testowym TA100 wprowadzano acetonowe ekstrakty wód modelowych o różnej zawartości OWO i amoniaku. Wraz ze wzrostem stężenia tych substancji wzrastało w wodzie dezynfekowanej stężenie takich chloropochodnych, jak AOX i kwasy chlorooctowe, nasilało się również mutagenne działa[...]

 Strona 1