Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Zimek"

Wybrane wyniki badań urządzeń i podzespołów liniowego akceleratora elektronów LAE 10/15

Czytaj za darmo! »

W pracy prezentowane są wyniki badań zastępczego modulatora z niepełnym rozładowaniem zespołu kondensatorów (obciążeniem, zamiast klistronu i transformatora impulsowego, był układ rezystorów). Eksperymenty wykonywano dla dwóch konfiguracji modulatora. Testowano przydatność poszczególnych elementów i podzespołów w różnych wykonaniach. Wyniki badań stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w docelowym modulatorze klistronu TH 2158 [1-3]. Opis eksperymentu Uproszczony schemat modulatora zastępczego przedstawiono na rys. 1 razem z układem pomiarowym. Zastępczy modulator wyposażono dodatkowego w pierwszej fazie eksperymentu w zespół złożony z przełącznika typu HTS 61-160 FI i rezystorów o łącznej rezystancji 2,5 Ω. Zespół ten dołączono równolegle do obciążenia[...]

Surowce do produkcji sieciowanych radiacyjnie izolacji w przewodach i kablach elektrycznych


  Przedstawiono zalety sieciowanych radiacyjnie izolacji przewodów i kabli, omówiono dobór surowców stosowanych do ich produkcji oraz wyniki badań materiałów przed i po usieciowaniu. Przeprowadzono ocenę komercyjnych materiałów polimerowych przeznaczonych do sieciowania radiacyjnego oraz poddano analizie problemy związane z opracowaniem nowych mieszanek wykorzystujących standardowe surowce wzbogacone środkami przyspieszającymi sieciowanie. Three com. polyethylenes were cured by electron irradn. (10 MeV, 10 kW) at 56-196 kGy and studied for tensile strength, elongation at break and oxidative induction time. The irradn. resulted in an improvement of mech. strength of the polymers and a decrease in the resistance to oxidn. Wzrost wymagań stawianych współczesnym wyrobom przemysłowym powoduje zwiększenie obciążeń instalacji elektrycznych, w wyniku czego występuje m.in. wzrost nominalnej temperatury pracy przewodów elektrycznych. Ze względów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego, przepisy wymagają od instalacji elektrycznej w wielu urządzeniach elektrycznych odporności na wysokie temperatury spowodowane przepływem prądu zwarcia, przy czym, po usunięciu awarii, izolacja powinna mieć właściwości umożliwiające dalszą jej pracę. Od wielu lat na powłoki i izolacje kabli niskich i średnich napięć powszechnie stosowany był poli(chlorek winylu) (PVC plastyfikowany, polwinit), jednakże z uwagi na toksyczność gazów emitowanych w trakcie palenia, od lat osiemdziesiątych XX w. polwinit jest stopniowo zastępowany przez polietylen. W porównaniu z PVC, polietylen ma ok. 10-krotnie mniejszą przepuszczalność wody, lepsze właściwości fizyczne, większą twardość, wyższą temperaturę pracy oraz mniejszą gęstość. Polietylen domieszkowany sadzą w ilości 2,5% jest w dużym stopniu odporny na szkodliwy wpływ ekspozycji na promieniowanie UV-Vis przez ok. 40 lat, a ponadto charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektrycznymi, a zwłaszcza n[...]

Hybrydowa metoda oczyszczania gazów odlotowych z silników dużej mocy z zapłonem samoczynnym DOI:10.15199/62.2018.2.20


  Metoda wykorzystująca wiązkę elektronów została wcześniej wdrożona w skali przemysłowej do oczyszczania gazów odlotowych z bloków energetycznych opalanych węglem1, 2) lub ropą naftową3). W wyniku wprowadzenia nowych norm dotyczących emisji zanieczyszczeń gazowych i stałych, większość dużych bloków w energetyce zawodowej i przemysłowej została wyposażona w instalacje do usuwania ditlenku siarki i tlenków azotu z gazów odlotowych. Obecnie dąży się też do ograniczenia emisji tego typu zanieczyszczeń ze spalania ciężkich frakcji ropy naftowej w silnikach dużej mocy z zapłonem samoczynnym. Jak na razie najbardziej ostre przepisy wprowadzono w odniesieniu do takich urządzeń zainstalowanych na statkach morskich4). W przyszłości należy oczekiwać podobnych ograniczeń emisyjnych również w odniesieniu do dużych bloków stacjonarnych i jednostek żeglugi śródlądowej5). Obecnie stosowane technologie wykorzystują skrubery zraszane wodą morską lub wodą zawierającą alkalia (obiegi zamknięte i otwarte), do usuwania ditlenku siarki, a także systemy redukcji katalitycznej tlenków azotu wykorzystujące roztwór mocznika6). Instytut Chemii i Techniki Jądrowej rozwija technologię hybrydową oczyszczania gazów odlotowych, wykorzystującą wiązkę elektronów i roztwory absorpcyjne, w ramach projektu NCBiR/NCN Tango 2 oraz projektu H2020 Aries, bez stosowania amoniaku jako reagenta, jak miało to miejsce w przypadku oczyszczania spalin emitowanych z kotłów opalanych węglem, lub ciężkimi frakcjami ropy naftowej. W przypadku sp[...]

Reaktor do oczyszczania spalin metodą radiacyjną

Czytaj za darmo! »

Metoda oczyszczania spalin z użyciem wiązki elektronów jest jedyną metodą pozwalającą na jednoczesne usuwanie SO2 i NOx, przy czym jako produkt uboczny wytwarzany jest nawóz sztuczny. Badania na instalacji pilotowej i obliczenia teoretyczne pozwoliły na powiększenie skali procesu i uruchomienie instalacji przemysłowej. Przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące modelowania komory re[...]

 Strona 1