Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KREFT"

Modyfikacja zabudowy regulacyjnej Odry granicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problem regulacji granicznego odcinka Odry w kontekście uwarunkowań historycznych i międzynarodowych. Uzyskane dotychczas pozytywne efekty robót regulacyjnych wykonanych w latach 90. ubiegłego wieku według metody zaproponowanej przez doc. Janusza Wierzbickiego posłużyły do sformułowania założeń programu dalszych prac, które uzgodniono ze stroną niemiecką. Rys. 1. Potencjaln[...]

Zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną 20 lat RZGW


  Z historii gospodarki wodnej w Polsce Gospodarowanie zasobami wodnymi ma wielowiekową tradycję. W naszej części Europy początki intensywnej gospodarki wodnej rozpoczęły się u schyłku XIX wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości początki gospodarki wodnej związane były z działalnością Ministerstwa Robót Publicznych od 1919 r. Problem odbudowy systemu zarządzania wodami po I wojnie światowej był o tyle trudny, że wiązał się nie tylko z likwidacją wojennych zniszczeń, ale także ze scalaniem obszarów trzech zaborów o zróżnicowanej kulturze i rozwoju gospodarczym w spójny system. Pierwsze prawo wodne zostało uchwalone w 1922 r. W 1930 r. powołano Międzyministerialną Komisję Ochrony Rzek przed Zanieczyszczeniem. Pomimo podejmowanych wysiłków sprawy gospodarki wodnej nie układały się najlepiej. Edward Romański, pierwszy redaktor naczelny czasopisma ,,Gospodarka Wodna", tak o tym pisał w pierwszym numerze ze stycznia 1935 r.: ,,Gospodarka Wodna nie była u nas docenianą i przez szerokie sfery życia należycie rozumianą. Dlatego też obowiązkiem naszym będzie zaszczepić w społeczeństwie właściwy pogląd na sprawy wodne" (Bagiński, 2006 r.). Utworzenie w 1960 r. Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej było jak na owe czasy bardzo nowatorskim rozwiązaniem organizacyjnym. Jego działalność wywołała trwały, pozytywny wpływ na kształtowanie się nowoczesnej gospodarki wodnej w Polsce. Niestety po 12 latach działalności, pod presją poszczególnych resortów oraz branżowych lobbystów, urząd ten został zlikwidowany. Po tym okresie nastąpił regres w dążeniu do zlewniowego zarządzania gospodarką wodną. Na szczęście jednak przez te wszystkie lata zastoju wykształciła się grupa ekspertów, która głośno artykułowała tezy o potrzebie rozwijania nowoczesnej gospodarki wodnej z formułowanymi w tym czasie w Europie zasadami zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w obszarach hydrograficznych. ■ Zlewniowe zarządzanie wodą Przemiany społeczno-gos[...]

Problemy lodowe ujściowego odcinka Odry


  Hydrografia Uj.ciowy odcinek Odry (rys.1) jest liczony od km 704,1, gdzie rzeka dzieli si. na dwa ramiona: Odr. Wschodni. i Odr. Zachodni.. W rejonie rozdzia.u na Odrze Zachodniej jest usytuowany jaz zastawkowy, natomiast w km 3,0 (licz.c od jazu) uchodzi do niej kana. HFW . ktory pocz.wszy od Hohensaaten . przebiega lateralnie w stosunku do Odry. Odra Zachodnia stanowi pierwotne koryto rzeki, natomiast Odra Wschodnia na odcinku od Widuchowej do Gryfina powsta.a jako sztucznie wykonany przekop. Obecnie wi.kszo.. wod p.ynie Odr. Wschodni., ktora od przekopu Klucz-Ustowo w km 730,5 zwana jest Regalic., a jej wody w km 741,6 wp.ywaj. do du.ego, ale p.ytkiego, jeziora D.bie. Jego powierzchnia ca.kowita wynosi 56 km2 i poprzez Czapin., Babin. i I.ski Nurt ..czy si. z Odr. Zachodni.. Dalej ju. jako Domi..a wp.ywa do Roztoki Odrza.skiej, stanowi.cej po.udniow. cz... Zalewu Szczeci.skiego. Po przej.ciu zalewu, poprzez cie.niny: Pian., .win. i Dziwn., Odra uchodzi do Zatoki Pomorskiej. Spo.rod trzech cie.nin najwi.ksze przep.ywy prowadzi .wina, ktor. biegnie tor wodny Szczecin - .winouj.cie o d.ugo.ci 50 km. Od Bielinka (km 677,0) do Gryfina (km 718,5) Odra przybiera charakter rzeczno-morski i wraz ze zbli.eniem si. do Szczeci.skiego W.z.a Wodnego przechodzi stopniowo w morski, ktory pod wzgl.dem hydrografii, hydrologii i hydrodynamiki charakteryzuje si. wieloma ro.nymi zjawiskami. Do najwa.niejszych nale..: stany morza, cofki wiatrowe oraz dop.ywy ze zlewni. Obok wysokich lub katastrofalnie niskich stanow wody kolejn. z g.ownych przeszkod .eglugowych stanowi. zjawiska lodowe. ?ˇ Zjawiska lodowe Tworzenie si. lodu w rzekach jest jednym z elementow z.o.onego .a.cucha zjawisk, zachodz.cych w nast.pstwie nieprzerwanie odbywaj.cych si. w przyrodzie procesow wymiany ciep.a. Osobliwo.. tych procesow polega na corocznej powtarzalno.ci sezonowych zmian w nagrzewaniu i och.adzaniu si. mas wody przez otaczaj.ce je masy powie[...]

Odra graniczna będzie bezpieczna DOI:


  N a tle historii współpracy polsko-niemieckiej na Odrze granicznej omówiono działania podejmowane w ostatnich latach, mające na celu wypracowanie wspólnej polsko-niemieckiej koncepcji poprawy warunków żeglugowych w powiązaniu z jednoczesną poprawą ochrony przeciwpowodziowej. Przedstawione informacje stanowią istotny przyczynek w toczącej się dyskusji w związku z planowanym dostosowaniem parametrów Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów IV klasy międzynarodowej drogi wodnej. W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami poddającymi w wątpliwość bilateralne ustalenia polsko-niemieckie i podważającymi zasadność zawarcia po kilkunastoletnich negocjacjach obu stron międzyrządowej umowy mającej doprowadzić do poprawy sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi) przedstawiam poniżej szczegółowe informacje, które pozwolą - mam taką nadzieję - rozwiać te wątpliwości. Konieczność zawarcia Umowy ,,O wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi)" wynikała ze stałego pogarszania się głębokości szlaku żeglugowego, co ma również wpływ na profil przepływu wielkich wód i skuteczne prowadzenie akcji lodołamania. HISTORIA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZABUDOWY REGULACYJNEJ RZEKI ODRY GRANICZNEJ W XX wieku każda ze stron opracowywała samodzielnie różne koncepcje modernizacji zabudowy regulacyjnej, bez akceptacji drugiej strony. I tak: - Koniec lat 60.: opracowano projekt zasad utrzymania i modernizacji w postaci tzw. ,,Dokumentacji rzeki Odry". Dokument ten nigdy nie został zatwierdzony bilateralnie. Mimo to strona niemiecka prowadziła do 2015 r. fragmentaryczne prace utrzymaniowe i modernizacyjne na podstawie ww. dokumentacji. Strona polska prowadziła jedynie remonty ostróg bardzo zniszczonych z uwagi na brak wytycznych z koncepcji, której nie było. - K[...]

Organizacja i przebieg akcji lodołamania na Odrze w sezonie zimowym 2005/2006

Czytaj za darmo! »

Zazwyczaj kilka razy w roku rzeki wzbierają w wyniku zwiększonego zasilania, spowodowanego zjawiskami atmosferycznymi lub często także w okresie zimy i wczesnej wiosny z powodu zahamowania odpływu w wyniku tworzenia się zatorów lodowych. Poprawie warunków spływu wód roztopowych i lodów służy właściwe utrzymanie koryt rzecznych i regulacja. Działania te muszą, szczególnie na większych rzekach [...]

 Strona 1