Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KISIEL"

Modernizacja dolnego stanowiska stopnia wodnego Łączany na Wiśle w 2001 r.


  Przedstawiono problemy stopnia wodnego Łączany na Wiśle związane z erozją stanowiska dolnego. W 1993 r. opracowano koncepcję modernizacji dolnego stanowiska. Modernizację przeprowadzono w 2001 r. Rozwiązanie okazało się skuteczne i zapewniło właściwe warunki w stanowisku dolnym stopnia. Przez prawie 40 lat eksploatacji stopnia Łączany jego bezpieczeństwo było nieustannie zagrożone. Związane to było z permanentnym niszczeniem ubezpieczeń dolnego stanowiska jazu (fot. 1) oraz tworzeniem lokalnego, głębokiego wyboju. Wymuszało to konieczność dokonywania bieżących remontów ciągle dewastowanego dolnego stanowiska jazu. Podejmowane wówczas zabiegi techniczne nie były jednak na tyle skuteczne, aby powstrzymać niszczący charakter strumienia wody w obszarze dolnego stanowiska jazu - problem jego niszczenia nadal powracał. Artykuł prezentuje innowacyjne rozwiązanie ubezpieczenia dolnego stanowiska dla istniejącego wieloprzęsłowego jazu stopnia Łączany na Wiśle. Koncepcję tego rozwiązania opracowała Politechnika Krakowska w 1998 r. w ramach projektu celowego KBN, a jej realizacji dokonano w 2001 r. Podczas dziesięcioletniego (2001- 2011) funkcjonowania zmodernizowa- Fot. 1. Obraz zniszczeń dolnego stanowiska jazu stopnia wodnego Łączany na Wiśle Fot. 2. Dolne stanowisko jazu stopnia wodnego Łączany po jego modernizacji w 2011 r. Fot. 3. Zdjęcie lotnicze stopnia wodnego Łączany Fot. 4. Górne i dolne stanowisko jazu stopnia Łączany 464 Gospodarka Wodna nr 11/2011 nego już dolnego stanowiska stopnia wodnego Łączany (fot. 2) nie odnotowano jakichkolwiek objawów jego niszczenia, jak również nie zaobserwowano niepożądanej erozji koryta odpływowego. Jest to dowód potwierdzający poprawność działania zastosowanego nowatorskiego rozwiązania technicznego ubezpieczenia dol- Fot. 10. Przepływ wody przez zniszczone ubezpieczenia stanowiska dolnego jazu Fot. 5. Widok z góry stopnia wodnego Łączany przed dokonaną modernizacją jego [...]

Metody efektywnego wymiarowania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych

Czytaj za darmo! »

Koncepcja wykorzystania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych została przedstawiona przez Kisiela [5] jako alternatywne rozwiązania dla tradycyjnie stosowanych zbiorników o grawitacyjnym sposobie akumulacji ścieków. Opracowane zostały 4 konstrukcje zbiorników, których komora retencyjna była przeznaczona w całości (zbiornik typu COMMODUS-S) lub częściowo do podciśnieniowej akumulacji ście[...]

Grawitacyjno-podciśnieniowy zbiornik retencyjny cieczy typu COMMODUS EP-2 przeznaczony dla oczyszczalni ścieków


  W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie zbiornika retencyjnego cieczy o działaniu grawitacyjno-podciśnieniowym przeznaczonego dla oczyszczalni ścieków. Zadaniem tego zbiornika jest czasowa akumulacja objętości ścieków dopływających do oczyszczalni o natężeniu większym od zredukowanego natężenia dopływu, którego wartość jest ustalana na podstawie przyjętego dla danej oczyszczalni procesu technologicznego. Zbiorniki o działaniu grawitacyjno-podciśnieniowym charakteryzują się tym, że proces opróżniania podciśnieniowej komory retencyjnej następuje natychmiast po obniżeniu się natężenia dopływu ścieków do zbiornika poniżej wartości natężenia zredukowanego. Do czasu całkowitego opróżnienia podciśnieniowej komory retencyjnej odpływ ze zbiornika jest utrzymywany blisko wartości natężenia zredukowanego, dzięki czemu proces opróżniania komory podciśnieniowej następuje znacznie szybciej niż przy opróżnianiu grawitacyjnym komory o tej samej pojemności retencyjnej. Zbiornik retencyjny cieczy typu COMMODUS EP-2 jest przeznaczony przede wszystkim do retencjonowania ścieków dopływających do oczyszczalni, skutkiem czego zostaje umożliwiona redukcja dopływów maksymalnych do wartości przepływu o zadanym natężeniu, ustalonym dla danej oczyszczalni. Znane są z polskich opisów patentowych zbiorniki retencyjne cieczy o działaniu grawitacyjno-podciśnieniowym. Według opisu UP RP nr 173423 [1], który dotyczy zbiornika typu COMMODUS S, retencja cieczy w komorze podciśnieniowej (KRP) jest realizowana za pośrednictwem elektrycznego urządzenia ssącego (US), czyli turbiny powietrznej odprowadzającej powietrze z tej zamkniętej komory. W opisie tym przedstawiono również różne typy regulatorów (R), których za- Qdop Qodp QRi US R KP KRP KD KO OP Rys. 1. Schemat działania grawitacyjno-podciśnieniowego zbiornika retencyjnego typu COMMODUS S Rys. 2. Przykładowe rozwiązania regulatorów: a. regulator[...]

Wymiarowanie grawitacyjno-podciśnieniowych zbiorników MIRUS-ES oraz MIRUS-EP w aspekcie ich energooszczędnego działania

Czytaj za darmo! »

W latach 2005-2006 opracowane zostały retencyjne zbiorniki kanalizacyjne grawitacyjno-podciśnieniowe, których działanie zakłada możliwość oszczędności energii elektrycznej, niezbędnej do przemieszczenia ścieków do komory podciśnieniowej położonej powyżej poziomu ścieków w dopływie. Do rozwiązań szczególnie efektywnych w tym zakresie można zaliczyć energooszczędne zbiorniki retencyjne ściekó[...]

Grawitacyjno-podciśnieniowa komora płucząca dno komory retencyjnej zbiornika


  W niniejszym artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązanie grawitacyjno-podciśnieniowej komory płuczącej dno komory retencyjnej zaraz po jej opróżnieniu z akumulowanych w niej ścieków. Umiejscowienie komory płuczącej na wysokości maksymalnego stanu napełnienia ściekami w komorze retencyjnej zbiornika, w sposób zasadniczy zwiększa efektywność płukania dna komory retencyjnej strumieniem ścieków wypływających z komory płuczącej. Możliwość wypłukania osadów pozostających na dnie komory retencyjnej jest ważnym zabiegiem eksploatacyjnym dla prawidłowego funkcjonowania zbiornika retencyjnego w sieci kanalizacyjnej.Wstęp Zapewnienie płukania den retencyjnym komorom zbiornika [5], zaraz po ich opróżnieniu z akumulowanych ścieków, jest dla prawidłowej eksploatacji zbiornika zabiegiem pożądanym. Należy mieć na uwadze, że każde przetrzymanie ścieków w komorze retencyjnej powoduje nagromadzanie kolejnych warstw osadów, które po dłuższym okresie mogą być trudne do usunięcia metodami hydraulicznymi i nieodzowne może być zastosowanie brutalnych sposobów mechanicznych. Znane są z polskich opisów patentowych UP RP nr 173414 [1] oraz UP RP nr 192356 [2] rozwiązania, w którym komora płucząca (KPŁ) wydzielona jest z pojemności komory retencyjnej (KRG) i umiejscowiona przy przeciwległej do otworu spustowego ścianie komory retencyjnej, przy czym dno komory płuczącej jest na poziomie dna komory retencyjnej. Rozwiązania te różnią się sposobem napełniania i opróżniania pojemności komory płuczącej [4]. Są one jednak wysoce efektywne w procesie płukania nagromadzonych osadów na komór retencyjnych [6]. Mając na uwadze zwiększenie hydrauliczne[...]

Grawitacyjna komora płucząca dno retencyjnej komory zbiornika cieczy


  W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie grawitacyjnej komory płuczącej dno komory retencyjnej zaraz po jej opróżnieniu z akumulowanych w niej ścieków. Czasowa akumulacja ścieków w komorze retencyjnej zbiornika, powoduje częściową sedymentację zawieszonej w cieczy fazy stałej. Możliwość efektywnego wypłukania osadów pozostających na dnie komory retencyjnej jest ważnym zabiegiem eksploatacyjnym dla właściwego funkcjonowania zbiornika retencyjnego w sieci kanalizacyjnej.1. Wstęp Każdy zbiornik retencyjny cieczy [5], [7] zwłaszcza w kanalizacji deszczowej a także w ogólnospławnej, podczas akumulacji ścieków w swej komorze retencyjnej, działa jak osadnik gromadząc na jej dnie osady, które zostały doprowadzone wraz ze ściekami dopływającymi do zbiornika. Zapobieganie gromadzeniu się osadów na dnie komór retencyjnych jest jednym z podstawowych zadań eksploatacyjnych tych zbiorników. Na etapie projektu technicznego przewidywane powinno być zastosowanie skutecznego sposobu wypłukiwania osadów z komór retencyjnych zbiornika zaraz po ich opróżnieniu. Zaniechanie działań, mających na celu przeciwdziałanie gromadzeniu i nawarstwiania się osadów na dnach komór retencyjnych zbiornika, prowadzi nie tylko do nadmiernego ich zalegania na dnach komór retencyjnych, ale także zwiększenia trudności ich usunięcia po dłuższym okresie eksploatacji. Znane jest z polskiego opisu patentowego UP RP nr 173414 [1] rozwiązanie dotyczące sposobu płukania dna komory retencyjnej zbiornika o działaniu grawitacyjnym [4], natychmiast po jej opróżnieniu z akumulowanych ścieków. W rozwiązaniu tym zastosowana została zamknięta komora płucząca zlokalizowana przy ścianie przeciwległej do otworu spustowego, której dno jest usytuowane na poziomie płukanego dna komory retencyjnej. Z kolei z opisu patentowego UP RP nr 190647 [2] znane jest rozwiązanie, w którym strefa podstropowa komory płuczącej, (podobnie jak poprzednio w przylegającej do ściany komory re[...]

 Strona 1