Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JACEK RAK"

Metoda szybkiego wyznaczania par węzłowo-rozłącznych tras dla ochrony transmisji unicast DOI:10.15199/59.2015.8-9.6


  Ochrona transmisji informacji przed awarią elementów sieci (węzłów/łączy) jest możliwa dzięki wykorzystaniu dodatkowych tras, zwanych trasami zabezpieczającymi (alternatywnymi) [4], [5], [8]. W przypadku ochrony przed awarią pojedynczego węzła/ łącza wystarczające jest wykorzystanie dwóch tras (odpowiednio: podstawowej i zabezpieczającej), spełniających warunek rozłączności węzłowej/łączowej [2], [9]. Rozłączność węzłowa spełnia również funkcję rozłączności łączowej [5], lecz stwierdzenie odwrotne jest nieprawdziwe. Istotną charakterystyką algorytmów doboru tras jest ich efektywność pod względem czasu obliczeń [10]. Z tego powodu w niniejszej publikacji skoncentrowano się na nowym podejściu - algorytmie map komórkowych (AMK) opartym na przetwarzaniu zbioru parametrów sieci (zwykle przedstawianego w postaci grafu) do postaci metastruktury (metagrafu) sieci, dla którego możliwe jest istotne skrócenie czasu obliczenia tras. Opisane zostały podstawy podejścia, a w szczególności zasady tworzenia omawianych metastruktur. Przedstawiono przykład tworzenia tychże struktur wykorzystanych następnie do wykrywania pary węzłowo-rozłącznych tras. Opisano nowy algorytm doboru rozłącznych tras (AMK) działający na podstawie zaproponowanej struktury - wraz z przykładem jego działania. Przedstawiono następnie analizę porównawczą wyników symulacji (dla sieci szkieletowej PIONIER [7]) algorytmu AMK z charakterystyką powszechnego algorytmu doboru węzłowo-rozłącznych tras - algorytmu Bhandariego [1]. Wyniki badań wykazały istotną przewagę algorytmu AMK nad algorytmem referencyjnym o ponad 20% pod względem czasu obliczeń. PODSTAWY TWORZENIA METASTRUKTUR Do rozwiązywania zadań doboru tras w sieciach teleinformatycznych powszechnie wykorzystywane są podejścia znane z teorii grafów. W szczególności sieć modelowana jest w postaci grafu G = {V, E}, gdzie V to zbiór wierzchołków grafu (V= {v1, v2,...., vn}) utożsamianych z węzłami sieci, a E - zbiór kra[...]

A new quantum-inspired approach to reduce the blocking probability of demands in resource-constrained path computation scenarios DOI:10.15199/59.2016.8-9.5


  This article presents a new approach related with end-toend routing, which, owing to quantum-inspired mechanisms of prediction of availability of network resources, results in improved blocking probability of incoming requests to establish transmission paths. The proposed scheme has been analyzed for three network topologies and several scenarios of network load. Obtained results show a significant (even twofold) reduction of blocking probability in comparison to results characteristic to the reference solution. Key words: routing, blocking probability, optimization.1. INTRODUCTION Graph theory methods are commonly used to find the optimal/ sub-optimal solutions to routing problems in communication networks. In particular, any network can be represented by a graph, in which its nodes are represented by vertices of the graph, while communication links are modeled by the respective unidirectional / bidirectional edges of the graph. Path computation algorithms, e.g., Dijkstra’s approach [1], utilize such network structures to calculate the end-to-end transmission paths of the lowest cost according to the assumed metric (commonly the metric of distance). In particular, Dijkstra’s algorithm is very effective in finding the minimum-cost path between a pair of end nodes of a demand. However, as shown in [2], the task to find the optimal solution with respect to a single demand does not guarantee obtaining the global optimum solution for a set of demands. This is since separate calculation of the shortest paths sequentially for each demand does not take into account future demands, and, as a result, incoming demands may be rejected due to inefficient allocation of network resources with respect to demands being served. In order to decrease the blocking probability of demands, paths may thus be not optimal with respect to their individual characteristics. Therefore, prediction approach seems necessary in path computations [...]

Mechanizm zapewniania ciągłości transmisji w sytuacji awarii elementów bezprzewodowej sieci na morzu DOI:10.15199/59.2016.12.5


  Przedstawiono charakterystykę metody niezawodnej transmisji w ramach bezprzewodowej architektury sieci Internetu na Bałtyku (zaprojektowanej bez wykorzystania łączy satelitarnych), rozwijanej w ramach projektu netBaltic. Szczególny nacisk położono na opis i weryfikację charakterystyk metody transmisji dla scenariusza awarii wielu elementów sieci. Dokonano zarówno szczegółowego opisu proponowanej metody transmisji, jak i weryfikacji symulacyjnej charakterystyk, potwierdzającej jej skuteczność w podtrzymywaniu przekazu informacji mimo awarii łączy sieci. Słowa kluczowe: komunikacja bezprzewodowa, niezawodność sieci, ciągłość transmisji, Internet na morzu Obecnie spotykane rozwiązania komunikacji szerokopasmowej na morzu wykorzystują głównie łączność satelitarną. Ze wględu na koszt tych rozwiązań, są one stosowane nieomal wyłącznie przez duże jednostki (tj. statki pasażerskie i promy). Artykuł dotyczy aspektu niezawodności transmisji w sieci o architekturze opracowywanej w ramach projektu netBaltic [1]. Celem projektu jest utworzenie systemu komunikacji między jednostkami pływającymi bez wykorzystania łączy satelitarnych (będącego pod względem ekonomicznym również w zasięgu mniejszych podmiotów dysponujących kutrami rybackimi czy jachtami) [2], [3]. Komunikacja bezprzewodowa ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi na morzu (przez dostarczanie map nawigacyjnych czy szczegółowych prognoz pogody), zwłaszcza w obliczu obserwowanego pogorszenia warunków nawigacyjnych (m.in. ze względu na brak integracji różnorodnych systemów wykorzystywanych aktualnie, a także wzrost złożoności procedur, jak i liczby oraz gabarytów jednostek) powodującego wzrost liczby poważnych wypadków morskich. Szczegółowym celem projektu jest zaproponowanie i wdrożenie mechanizmów komunikacji bezprzewodowej: - między jednostkami pływającymi, tworzącymi sieć samoorganizującą się [2], - pomiędzy jednostkami i centrami magazynowania oraz przetwarzania [...]

Ocena przeżywalności sieci bezskalowych w sytuacji celowych działań niszczących

Czytaj za darmo! »

Internet miał być, zgodnie z intencją jego twórców, siecią odporną na awarie. Przyjmuje się, że takie właściwości mają tzw. sieci losowe, badane przez Erdősa i Rényi’ego [4]. Jednak Internet jest przykładem sieci określanej obecnie mianem bezskalowej (ang. scale-free). Właściwości tych sieci są interesujące zwłaszcza z punktu widzenia odporności na uszkodzenia, szczególnie w obliczu ce[...]

Ocena jakości wody pitnej w powiecie mińskim


  Ocena jakości wody pitnej wymaga analizy parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych. W artykule przedstawiono ocenę jakości wody pitnej w powiecie mińskim w latach 2006-2008. Wyniki badań pochodzą ze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim. Wodę do badań pobierano z 21 wodociągów powiatu mińskiego. W analizowanym okresie z parametrów fizycznych najczęściej była przekroczona mętność, a z chemicznych: mangan i żelazo. Wodociągi charakteryzujące się najlepszą jakością wody to: Chorśla, Chyżny, Dobre, Sokóle, Mińsk Mazowiecki, Mrowiska.Polska charakteryzuje się najniekorzystniejszym w Europie poborem wody na jednostkę produktu krajowego brutto (PKB), wyrażonym w procentach posiadanych zasobów [Z. Mikulski 1998, K. Szuma 2011]. Pobory wody na osobę w gospodarstwach domowych w Europie wynoszą 150-300 litrów na dobę. Przeciętne normy dziennego zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych w Polsce (wg rozporządzenia ministra infrastruktury z 14 stycznia 2002 r.) wynoszą maksymalnie 160 litrów (w mieszkaniu wyposażonym w wodociąg, ubikację, łazienkę oraz dostawę ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) [DzU Nr 8, poz. 70]. Szacuje się, że wystarczającą wielkością do celów bytowych jest 100 litrów na dobę [A. Ciepielowski 1999, J. Deska i in. 2005]. Woda do picia i do celów gospodarczych powinna spełniać wiele wymagań sanitarnych, chroniących jej użytkownika przed skutkami pogarszającego się stanu środowiska. Taką rolę odgrywają parametry oceny jakości wody, unormowane w naszym kra- Mapa powiatu mińskiego (oprac. własne na podstawie http://edukacjaregionalna.republika.pl/50.htm) ju rozporządzeniami ministra zdrowia. Obowiązujące w Polsce normatywy są zgodne ze standardami Unii Europejskiej oraz uwzględniają zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia [M. Granops, J. Kaleta 2005]. Jakość wody wodociągowej zależy od źródła jej poboru, sposobu ujmowania i o[...]

Ocena jakości wody pitnej w powiecie siedleckim w latach 2005-2007


  Ocena jakości wody wymaga określenia wartości wszystkich wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych. W artykule przedstawiono ocenę jakości wody przeznaczonej do picia w powiecie siedleckim sporządzoną na podstawie danych uzyskanych z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Siedlcach z lat 2005-2007. Wodę do badań pobierano z 10 wodociągów w powiecie siedleckim. W 2005 r. tylko w jednym wodociągu - w Stoku Lackim - woda odpowiadała obowiązującym w Polsce normom jakości wody pitnej. W 2006 r. nie zostały przekroczone żadne normy w 4 punktach pomiarowych, a w 2007 r. w 2 punktach. W analizowanych latach z parametrów fizycznych najczęściej przekraczana była mętność i barwa, natomiast z chemicznych: żelazo i mangan. Wskaźniki biologiczne przekraczające dopuszczalną normę to: liczba bakterii E. coli lub grupy coli typ kałowy (3 razy), bakterie grupy coli (2 razy) i ogólna liczba bakterii w 37oC (1 raz). Odczyn, zapach, smak, twardość i azotyny to parametry, które nie przekraczały obowiązujących norm w żadnym z analizowanych wodociągów. Najlepszą jakość wody zanotowano na wodociągu Stok Lacki. JOLANTA JANKOWSKA, GRZEGORZ KOC, JACEK RAK, ELŻBIETA RADZKA Akademia Podlaska w Siedlcach Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji Woda odgrywa bardzo ważną rolę w procesach zachodzących na Ziemi. Niebezpieczny jest zarówno jej brak, jak i nadmiar. Zapasy tego surowca kurczą się i na wielu terenach zaczyna jej brakować. W wyniku niedoboru wody następuje przekształcenie krajobrazu i zmiana środowiska przyrodniczego, a co za tym idzie - zmniejszenie bioróżnorodności biologicznej. Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. W krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych (odpływy) szacowane są na 4,6 dam3/rok na jednego mieszkańca. W Polsce rocznie na każdego mieszkańca przypada średnio prawie 3-krotnie mniej wody niż w Europie. Zasoby wodne Polski cechuje również duża zmienność s[...]

 Strona 1