Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"JERZY WASILEWSKI"

Tendencje rozwojowe przemysłowej syntezy chemicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono czynniki warunkujące postęp i rozwój nowej technologii chemicznej w oparciu o właściwy dobór tematyki badawczej przy wykorzystaniu nowoczesnej metodyki badań. Podano nakłady na badania ponoszone przez wybrane firmy i priorytetowe kierunki badań realizowane w tych firmach. Omówiono najnowsze technologie przygotowane i planowane do wdrożenia. Podkreślono rosnące znaczenie produ[...]

Dr Gerard Bekierz (1932-2000)

Czytaj za darmo! »

W dniu 8 grudnia 2000 r. zmarł dr inż. Gerard Bekierz, wybitny chemik-technolog, specjalista w zakresie technologii środków powierzchniowo czynnych, środków pomocniczych dla górnictwa i motoryzacji oraz wyrobów chemii gospodarczej. Specjalizował się również w technologiach ciężkiej chemii, płynów hydraulicznych i hamulcowych. Gerard Bekierz urodził się 23 sierpnia 1932 r. w Rudzie Śląskie[...]

Aktualne tendencje wykorzystania surowców kopalnych w światowej gospodarce półproduktami przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono zagadnienia dotyczące wykorzystania surowców kopalnych do produkcji podstawowych petro- i karbochemikaliów w różnych regionach świata oraz aktualne tendencje ich stosowania. Przedstawiono współczesne, wybrane kierunki badań prowadzonych przez różne firmy, a także kierunki priorytetowe badań w najbliższej przyszłości. ojęcia petrochemia i karbochemia łączą się z wielkotonażo[...]

Badawczo-wdrożeniowa działalność Zakładu Detergentów Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badawczo-wdrożeniową działalność Zakładu Detergentów ICSO "Blachownia". Omówiono kierunki badań, współpracę z ośrodkami zewnętrznymi oraz produkcję małotonażową realizowaną na potrzeby różnych gałęzi przemysłu.Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie- -Koźlu prowadzi rozległą działalność badawczą na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Opracowane technologie są doskonalone w ramach produkcji małotonażowej w bogato wyposażonym Pionie Produkcyjnym, dysponującym znacznym potencjałem w zakresie budowy i remontów aparatury. Niektóre spośród technologii opracowanych w ICSO "Blachownia" wzbudziły zainteresowanie firm z kraj[...]

Centralny Program Badawczo-Rozwojowy 3.2 pn. Surowce i półprodukty syntezy organicznej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono realizowaną w latach 1986 -h 1990 tematykę CPBR 3.2. Omówiono zasady działania w tym okresie i, w zarysie, uzyskane wyniki. Zwrócono uwagę na znaczenie centralnego finansowania realizacji ważnych tematów badawczych. Realizacja zlecanych przez przemysł perspektywicznych badań - zarówno stosowanych, jak i podstawowych - zawsze napotykała trudności związane z ich finansowaniem. Dlatego już od początku siedemdziesiątych lat były one finansowane ze środków centralnych. W związku z tym tworzono programy zawierające pokrewną tematykę, którymi kierowały odpowiednie jednostki badawcze. Tematykę Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego pn. Surowce i półprodukty syntezy organicznej zaczęto kształtować jeszcze w ramach realizowanych w latach siedemdziesiątych problemów węzłowych. Koordynacji badań prowadzonych przez instytuty resortowe, Polską Akademię Nauk oraz wyższe uczelnie podjął się Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Odpowiedni dobór jednostek realizujących tematy badawcze umożliwiał kompleksowe opracowanie wielu technologii, które już zostały wprowadzone do przemysłu. Opracowano m.in. technologie wytwarzania oligomerów propylenu w Zakładach Chemicznych "Blachownia", katalizatora fosforowego w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", cykloheksanonu w Zakładach Azotowych "Puławy", dianu i non[...]

Stan badań w dziedzinie ciężkiej syntezy organicznej w Polsce - kierunki tematyczne DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan badań w zakresie ciężkiej syntezy organicznej w sześciu grupach tematycznych: wytwarzanie surowców masowych, pochodnych olefinowych, otrzymywanie ważniejszych półproduktów, technologie oparte na gazie syntezowym, metanolu i dwutlenku Węgla, technologie oparte na acetylenie oraz technologie wykorzystujące surowce naturalne. Wykazano, że głównymi przyczynami uniemożliwiającymi utrzymanie krajowych technologii na poziomie światowym są: przestarzała i wyeksploatowana baza techniczna zaplecza badawczego, brak nowoczesnej aparatury badawczej, brak surowców, skąpe środki finansowe na inwestycje w przemyśle chemicznym, a także coraz trudniejszy dostęp do literatury światowej. Już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rozpoczęto wielostronnie ukierunkowane badania, a także opracowanie technologii, które obecnie są stosowane w przemyśle ciężkiej syntezy organicznej. Szybki rozwój technologii, inżynierii chemicznej, katalizy, metod analitycznych oraz aparatury, który nastąpił przed ok. 25 laty, umożliwił zrealizowanie wielu trudnych procesów ciężkiej syntezy organicznej. Postęp w metodach badań i doborze aktywnych i selektywnych katalizatorów, opanowanie konstrukcji reaktorów umożliwiających doprowadzenie do środowiska reakcji lub odprowadzanie z niego Prof, dr hab. inż. Jerzy WASILEWSKI w roku 1958 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Jest zastępcą dyrektora do spraw naukowobadawczych w ICSO "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. znacznych ilości ciepła i wprowadzenie metod chromatografii gazowej do przemysłu stworzyły możliwości masowej produkcji podstawowych surowców i półproduktów. Znaczący postęp w technologii nastąpił również w związku z rozwojem inżynierii materiałowej. Powstały możliwości powszechnego zastosowania stali stopowych i tworzyw odpornych na agresywne środowisko reakcji w wysokiej temperaturze eksploatacji. Dzięki dobrze przygotowan[...]

Badania nad syntezą węglanu etylenu

Czytaj za darmo! »

Opisano badania nad syntezą węglanu etylenu w drodze kondensacji tlenku etylenu z dwutlenkiem węgla przebiegającej w obecności układu katalitycznego: węglan etylenu - chlorek wapnia - trietyloamina. Proces prowadzono metodą ciągłą, w temp. 520 ÷530 K, pod ciśnieniem wynoszącym 5,0 ÷5,5 MPa. Wydajność otrzymywania węglanu etylenu wyniosła 96,3÷ ÷97,1%. Węglan etylenu (l,3-dioksolano-2-on lub[...]

Ekologiczne aspekty rozwoju technologii chemicznej organicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane kierunki rozwoju technologii chemicznej organicznej. Obejmują one osiągnięcia największych firm światowych w zakresie nowych technologii wytwarzania wielkotonażowych produktów już znanych oraz rozwój technologii opartych na surowcach odnawialnych. Atrakcyjne możliwości wykorzystania biomasy i odpadowej gliceryny do wytwarzania biopaliw I i II generacji oraz cennych chemikaliów dotychczas wytwarzanych z tradycyjnej bazy surowcowej powodują wzrost zainteresowania firm światowych rozwojem technologii opartych na tych surowcach. Rosnące znaczenie surowców odnawialnych motywuje firmy światowe do zmian strategii badawczych, a na ich realizację przeznaczają ogromne środki finansowe. A review, with 112 refs., of new technols. in org. chem. (olefins, biotechno[...]

Technologia wytwarzania kwasu akrylowego i akroleiny z propylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano procesy wytwarzania kwasu akrylowego metodą katalitycznego utleniania propylenu powietrzem według rozwiązań różnych firm. Omówiono zastosowane katalizatory i uzyskane wskaźniki technologiczne. Przedstawiono charakterystykę procesu opracowanego w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", a także kierunki zastosowań kwasu akrylowego i jego pochodnych. Większość produkowanego obecnie na świecie kwasu akrylowego wytwarza się metodą bezpośredniego katalitycznego utleniania propylenu tlenem z powietrza w fazie gazowej w podwyższonej temperaturze. W innych wcześniej stosowanych technologiach wytwarzania kwasu akrylowego lub jego estrów surowcami były etylen, acetylen, akrylonitryl (z acetylenu lub z propylenu). Ze względu na zagrożenia toksyczne, środowiskowe i korozyjne, jakie stwarzały te metody, zaniechano wykorzystania ich w przemyśle. Obecnie tylko w koncernie BASF w Ludwigshafen (RFN) kwas akrylowy otrzymuje się w wysokociśnieniowym procesie Reppego, w instalacji o mocy produkcyjnej wynoszącej ok. 200 tys. t/r. Na rysunku przedstawiono schemat technologii wytwarzania kwasu akrylowego z podstawowych surowców - metanu, acetylenu, etylenu i propylenu1*. Obecna wersja przemysłowa metody, w której surowcem jest ostatni z wymienionych związków, polega na dwuetapowym utlenianiu taniego propylenu petrochemicznego do akroleiny i kwasu akrylowego2): CH2=CHCH3 + o 2------- > CH2=CHCHO + h 2o , АН = -340,8 kJ/mol; CH2=CHCHO + l/2 0 2-— ->CH2==CHCOOH, АН = -254,1 к J/mol. . Instalacje do otrzymywania kwasu akrylowego według tej metody, budowane od 1969 r., pracują w fabrykach japońskich (Nippon Shokubai Kagaku Koggo, Mitsubishi Petrochemical Co., Toagosei Chemical Co.), amerykańskich (Hoechst Celanese, Rohm and Haas, Union Carbide) oraz w zachodnioniemieckim koncernie BASF. Tabela 1. Katalizatory reakcji utleniania propylenu do akroleiny3’ TempeStopień konWydajność otrzymyw[...]

Kierunki działalności Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono historię działalności Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Omówiono główne zadania Instytutu i podstawowe kierunki specjalizacji badawczej. Wskazano ważniejsze osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe ostatnich lat. Rys historyczny____________________________________ ________ Już w początkowym okresie odbudowy zniszczonego wojną przemysłu, mimo braku wykwalifikowanych kadr i zaplecza technicznego, władze państwowe w 1951 r. podjęły decyzję o organizowaniu branżowych instytutów przemysłowych. Często placówki te lokalizowano na terenie zakładów przemysłowych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, aby skuteczniej mogły uczestniczyć w ich odbudowie i uruchamianiu produkcji. Taką drogę rozwoju przeszedł również Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", obchodzący w bieżącym roku 35-lecie swej działalności. W styczniu 1952 r. Zakładowe Laboratorium Badawcze Zakładów Azotowych w Kędzierzynie zostało przekształcone w kędzierzyński Oddział Instytutu Syntezy Chemicznej (ISCh), kierowany przez mgr. inż. Józefa Obłoja. Dyrekcja Instytutu znajdowała się w Gliwicach, a dyrektorem był dr inż. Tadeusz Stobiecki. Dzięki ścisłej współpracy Instytutu z Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie w latach pięćdziesiątych uruchomiono tam wytwórnie bezwodnika kwasu ftalowego i zmiękczaczy ftalowych, które stały się podstawą rozwoju branży tworzyw sztucznych. Rozwojowi ISCh sprzyjała troska jego kierownictwa o techniczne wyposażenie, poziom kadry, odpowiedni dobór tematyki badawczej i ścisłą współpracę z przemysłem. Władze regionu, dostrzegając twórcze zaangażowanie załogi Instytutu w rozbudowę krajowego przemysłu chemicznego, chętnie udzielały tej placówce pomocy. W miarę systematycznego zwiększania potencjału badawczego i rangi Oddziału powstały warunki do jego usamodzielnienia. W 1958 r. kędzierzyński Oddział Instytutu Syntezy Chemicznej został p[...]

 Strona 1  Następna strona »