Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGATA WENCEL"

Wykorzystanie technik geomatycznych do oceny wpływu roślinności na kształtowanie warunków przepływu na terenach zalewowych


  Przedstawiono metodykę określania parametrów geometrycznych roślinności krzewiastej na podstawie pomiarów naziemnym skanerem laserowym FARO LS 880. Badania prowadzono na danych pomiarowych pozyskanych w warunkach laboratoryjnych na roślinności spreparowanej sztucznie. W celach referencyjnych wykonano pomiary bezpośrednie geometrii badanych roślin. Pozwoliło to przedstawić możliwości wykorzystania technologii naziemnego skaningu laserowego do pozyskiwania danych niezbędnych do obliczania parametrów oporu przepływu wywołanych roślinnością terenów zalewowych. Zasadniczy wpływ na warunki przepływu wód wielkich ma struktura roślinności porastającej tereny zalewowe. Stosowane obecnie metody - oparte na empirycznych współczynnikach szorstkości (np. metoda Manninga) - są dość powszechnie krytykowane za ich subiektywizm, pomijaną zależność od napełnienia i postać wymiarową. Zalecenia DVWK [1] łączą, wg propozycji Pasche [7], wyznaczanie współczynnika oporu wywołanego obecnością roślin makro- lub mikrostrukturalnymi parametrami roślin (lub elementów krzewów): średnicą i średnim rozstawem. Alternatywną propozycję oceny wartości współczynnika oporu krzewów, pozwalającą na uniknięcie pracochłonnego wyznaczenia parametrów geometrycznych roślin, przedstawił Kaiser [3]. Zaproponował on ogólną charakterystykę struktury roślinności w postaci wskaźnika przesłonięcia przekroju. Wskaźnik ten przedstawia stosunek rzutu rośliny na powierzchnię przekroju poprzecznego do objętości rośliny. Podstawową metodą wyznaczania tego wskaźnika jest bezpośredni pomiar struktury krzewów. Jednak ze względu na pracochłonność takich badań od wielu już lat rozwijane są metody teledetekcyjne oparte na zintegrowanej analizie optycznej. Zaawansowane technologie optyczne dają szansę na rozwój bardziej wiarygodnych i precyzyjnych technik pomiarowych parametrów roślinnych, które będzie można wykorzystać w obliczeniach hydraulicznych [4, 8]. Zmierze[...]

 Strona 1