Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN T. DUDA"

Fast multivariant analysis of the adsorption isotherm of the carbon dioxide and methane Szybka wielowariantowa analiza izoterm adsorpcji ditlenku węgla i metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.878


  New adsorption models with the fast multivariant procedure for fitting the theor. LBET models to the empirical data were used as a tool to anal. of the microporous structure of the Norit RB2 active C on the basis high-temp. multiple adsorption isotherms. The used fast multivariant identification procedure of adsorption systems was found very useful in describing microporous structures of carbonaceous materials. Przedstawiono wyniki analiz komputerowych pojedynczych, podwójnych i poczwórnej izotermy adsorpcji ditlenku węgla i metanu na węglu aktywnym Norit RB2 wyznaczonych w dwóch temperaturach. W obliczeniach wykorzystano szybką wielowariantową metodę dopasowywania modeli teoretycznych klasy LBET do danych empirycznych. Jednym z głównych problemów miast w krajach rozwiniętych jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez pojazdy samochodowe wykorzystujące paliwa ropopochodne. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w dużych aglomeracjach miejskich, w związku z tym poszukuje się alternatywnych, ekologicznych paliw, spośród których największe nadzieje wiąże się z gazem ziemnym. Związane jest to z ogólną dostępnością tego paliwa, jego niską ceną i znacznie mniejszą szkodliwością procesów spalania dla środowiska w porównaniu z paliwzmi otrzymywanymi w procesach przeróbki ropy naftowej. Dużą zaletą gazu ziemnego jest także możliwość wykorzystania tego paliwa w dotychczasowych konstrukcjach silników pojazdów samochodowych.Praktyczne wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa silnikowego nastręcza jednak wiele niedogodności związanych z niską gęstością energii, dużą masą zbiorników ciśnieniowych, skomplikowanym systemem dystrybucji oraz ze zdecydowanie mniejszym zasięgiem zasilanych tym paliwem pojazdów samochodowych w porównaniu z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi. W związku z powyższym szersze wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania silników pojazdów samochodowych uzależnione jest od możliwości zmagazynowania odpowiedniej [...]

Nowy model adsorpcji wielowarstwowej LBETh na powierzchniach heterogenicznych mikroporowatych materiałów węglowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem i analizą heterogenicznych struktur mikroporowatych materiałów węglowych. W szczególności zaprezentowany został model adsorpcji wielowarstwowej LBETh, dostarczający na podstawie izoterm adsorpcji substancji małocząsteczkowych, informacji o strukturze mikroporów i ich pojemności. W proponowanym modelu zakłada się, że w mikroporowatych adsor[...]

 Strona 1