Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ SZYDŁOWSKI"

Numeryczna analiza zagrożenia powodziowego na odcinku starego koryta Raduni w Kolbudach


  pracy nad określeniem zagrożenia powodziowego w Kolbudach przeanalizowano nieustalony proces transformacji fali powodziowej na starym odcinku Raduni. W tym celu określono hydrogram hipotetycznej fali wezbraniowej o określonym prawdopodobieństwie występowania (p = 1%) w przekroju jazu Kolbudy. Przemieszczająca się w korycie rzeki fala wezbraniowa jest zjawiskiem zmiennym w czasie. Do jej opisu stosuje się równania nieustalonego przepływu wolnozmiennego - równania de Saint-Venanta. Do rozwiązania ww. równań zastosowano jawny schemat McCormacka o dokładności aproksymacji drugiego rzędu. Ostateczna forma równania różnicowego przyjmuje postać dwuetapową typu predyktor - korektor. Wykonując numeryczne obliczenia hydrauliczne analizowany odcinek rzeki o długości 931 m podzielono na 46 węzłów obliczeniowych. Rozwiązanie równań ruchu wody wykonano schematem MacCormacka dla metody różnic skończonych. Radunia jest lewym dopływem Motławy, rzeki uchodzącej do Zatoki Gdańskiej w Gdańsku. Całkowita długość rzeki wynosi 103,2 km, powierzchnia zlewni 837 km2, zaś całkowity spadek 162 m, czyli 1,6‰ (na odcinku przełomu 3,7‰) [2]. Wypływa z niewielkiego obniżenia terenu na południe od Jeziora Stężyckiego, w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Przepływa przez kompleks jezior zwanych "Kółkiem Raduńskim", w którego skład wchodzą jeziora: Stężyckie, Raduńskie, Kłodno, Małe i Wielkie Brodno oraz Ostrzyckie, połączone krótkimi odcinkami rzeki, a także Lubowisko, Dąbrowskie i Patulskie. Poniżej Jeziora Ostrzyckiego Radunia przepływa przez ostatnie na trasie jezioro Trzebno. Następnie rzeka przedziera się wąską leśną doliną, silnie meandruje pośród pól i łąk, wreszcie przełamuje się pod Babim Dołem. Przełom jest krajobrazowym rezerwatem przyrody. Przełomowy odcinek rzeki kończy się sztucznym jeziorem Rutki. W dolnym biegu Radunia napędza młyn w Żukowie, 8 elektrowni wodnych, poza tym nawadnia łąki. Poniżej Żukowa [...]

Numeryczna analiza hydrauliki toru kajakarstwa górskiego w Drzewicy


  Przedstawiona praca dotyczy możliwości wykorzystania zaawansowanych, numerycznych technik obliczeniowych w procesie analizy działania oraz projektowania wodnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, takich jak tory kajakarstwa górskiego. W artykule wykorzystano elementy dyplomowej pracy magisterskiej pt. "Hydrauliczne aspekty projektowania sztucznych torów kajakarstwa górskiego" autorstwa Jakuba Otta, wykonanej w Katedrze Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej pod opieką dr hab. inż. Michała Szydłowskiego.Numeryczne symulacje przepływu wody stały się ostatnio jednym z podstawowych sposobów analizy pracy i wspomagania projektowania infrastruktury sanitarnej, wodnej i przeciwpowodziowej, jak również elementów zabudowy hydrotechnicznej naturalnych i sztucznych przewodów tranzytu wody. Potwierdza to znaczna liczba dostępnych na rynku systemów obliczeniowych do symulacji przepływu wody w wodociągach, kanalizacji, rzekach itp. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono matematycznemu modelowaniu przepływów w kanałach otwartych i zbiornikach ale symulacje numeryczne mogą być również bardzo przydatne w procesie projektowania różnego rodzaju wodnych instalacji sportowych i rekreacyjnych, takich jak zjeżdżalnie wodne, czy tory kajakarstwa górskiego, bądź raftingu. Aktywne spędzanie czasu przez ludzi, również w Polsce, jest coraz bardziej popularne i powszechne, co wymaga od projektantów zaplanowania odpowiedniej atrakcyjności tego typu obiektów z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa ich użytkowania. Na wymienione cechy wpływ ma głównie hydrodynamika przepływu, wynikająca przede wszystkim z geometrii obiektu i sposobu jego zasilania w wodę. Aby właściwie dobrać parametry geometryczne i hydrauliczne charakteryzujące projektowany obiekt, należy szczegółowo przeanalizować strukturę strumienia przemieszczającej się wody. Badany przepływ wody przez rynny zjeżdżalni wodnych, czy koryta torów kajakarstw[...]

Propozycja metody oceny bezpieczeństwa użytkowania rekreacyjnego obiektu wodnego typu "dzika rzeka" DOI:10.15199/17.2016.6.5

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona praca dotyczy możliwości wykorzystania numerycznej symulacji przepływu do oceny bezpieczeństwa użytkowania torów rekreacyjnych występujących w wodnych parkach rozrywki. Użytkownicy licznie odwiedzanych aquaparków oczekują wyjątkowych wrażeń z jednoczesną gwarancją bezpieczeństwa. Projektowanie tych obiektów odbywa się w oparciu o przepisy zawarte w odpowiednich normach, lecz nie są one precyzyjne. Jednak wstępną weryfi kację czy dany obiekt jest bezpieczny czy nie, można wykonać przeprowadzając numeryczną symulację przepływu, jeszcze na etapie projektowania danej atrakcji. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wyników symulacji hydrodynamiki przepływu do oceny bezpieczeństwa danego obiektu, w oparciu o zaproponowane kryterium. Dzięki dwuwymiarowemu modelowi przepływu istnieje możliwość analizy prędkości i głębokości wody oraz powstających zjawisk lokalnych. Można to wykorzystać do oceny bezpieczeństwa takich obiektów, co ułatwia pracę projektantów, zwiększa możliwości projektowe, a zatem daje szansę na powstawanie nowych obiektów, które będą przyciągającą atrakcją w wodnych parkach rozrywki.Wprowadzenie Wodne parki rozrywki należą do jednych z najpopularniejszych miejsc spędzania wolnego czasu. Wciąż powstają nowe obiekty, a istniejące są modernizowane, wyposażane w nowe atrakcje. Uczestnicy oczekują mocnych wrażeń, a jednocześnie potrzebują gwarancji bezpieczeństwa. Wyzwaniem, dla projektantów, jest uzyskanie kompromisu pomiędzy atrakcyjnością, a bezpieczeństwem użytkowania. Do niedawna znacznym utrudnieniem, w realizacji obiektów basenowych, była niewielka ilość literatury związanej z projektowaniem zjeżdżalni wodnych, niedostateczna liczba wytycznych projektowych oraz brak narzędzi obliczeniowych służących do weryfi kacji bezpieczeństwa zjeżdżalni [6]. Podobnie jest w przypadku rekreacyjnych torów wodnych typu "dzika rzeka" budowanych w aquaparkach. Przykład takiej atrakcji wodnej można znaleźć w[...]

Zastosowanie schematu McCormacka do wyznaczenia parametrów fali obniżenia w kanale dopływowym do przepompowni ścieków


  W pracy przedstawiono metodę, wyniki oraz praktyczne zastosowanie numerycznych obliczeń hydraulicznych fali obniżenia w kanale otwartym. Fala taka może powstać w korycie między innymi wskutek nagłego zwiększenia przepływu w dolnym biegu kanału, by następnie zacząć przemieszczać się pod prąd. Zjawisko takie może zostać wywołane nagłym włączeniem układu pompowego zlokalizowanego na odpływie z kanału. Z tego typu układami hydraulicznymi można spotkać się w sieciach kanałów melioracyjnych i kanalizacyjnych, gdy warunki zewnętrze nie pozwalają na grawitacyjne odprowadzanie wody lub ścieków z kolektora. Fala obniżenia, czyli znaczne, miejscowe obniżenie poziomu zwierciadła w przekroju kanału przed pompownią może zakłócić jej pracę, a nawet spowodować wyłączenie pomp z powodu chwilowego przekroczenia minimalnego poziomu wody. W skrajnej sytuacji może się nawet okazać, że przy źle dobranej lub niewłaściwie sterowanej pompowni dopływ wody jest zbyt mały w stosunku do chwilowej wydajności pomp, co grozi lokalnym opróżnieniem kanału. Z tego powodu ważne jest, aby w projektowanych układach hydraulicznych kanałów otwartych z pompowym odprowadzaniem wody lub ścieków z kolektora zbiorczego, wyznaczyć parametry fali spiętrzenia i dokonać oceny wpływu pracy pompowni na hydrauliczne warunki przepływu w kolektorze. Rys. 1. Schemat lokalizacji kanału dopływowego i kolektora głębokowodnego Kana dop ywowy Oczyszczalnia cieków D bogórze Kolektor g bokowodny Przepompownia Zatoka Pucka 54 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LUTY 2011 Wspomniany problem przedstawiono na przykładzie przepływu ścieków oczyszczonych na końcowym odcinku kanału otwartego doprowadzającego ścieki z Oczyszczalni Ścieków Dębogórze do przepompowni w Mechelinkach (gm. Kosakowo, woj. pomorskie). Zadaniem tej pompowni jest tłoczenie oczyszczonych ścieków komunalnych z miasta Gdyni, przez podwodny kolektor, do Zatoki Puckiej. Hydrauliczne charakterystyki morskiego fragmentu[...]

Analiza wezbrania rzeki Kaczej w Gdyni po opadzie z 14 lipca 2016 r. DOI:


  R zeka Kacza jest jednym z cieków zlokalizowanych na wschodniej granicy pojezierza pomorskiego, o częściowo górskim charakterze. Cieki te, w części źródłowej i środkowej, charakteryzują się dużymi spadkami podłużnymi. Skutkuje to dynamicznymi procesami hydraulicznymi w korycie cieku podczas wezbrań. Dodatkowo zlewnie cieków zlokalizowanych w rejonie aglomeracji trójmiejskiej, z których największą w Gdyni jest właśnie zlewnia Kaczej, zostały poddane silnym przeobrażeniom urbanistycznym, co spowodowało zmianę właściwości hydrologicznych zlewni i w konsekwencji gwałtowniejsze procesy spływu wód opadowych. Źródła historyczne podają, że w okresie międzywojennym w analizowanej zlewni odnotowano podtopienia, z których do najgroźniejszego doszło wiosną 1937 r. [11]. Ulewne deszcze spowodowały szkody w kwocie 400 tysięcy ówczesnych złotych. Według opracowania Wagnera [13] przepływ w Orłowie wynosił aż 111 m3/s, jednak wartość ta, ze względu na poczynione przez autora założenia, wydaje się mocno zawyżona (zlewnia Kaczej ówcześnie, jak HYDRAULIKA, HYDRO LOGIA, HYDRO GEOLOGIA MICHAŁ SZYDŁOWSKI, WOJCIECH SZPAKOWSKI, TADEUSZ WIDERSKI Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska W połowie lipca 2016 r. w Trójmieście zanotowano opad atmosferyczny o sumie przekraczającej 150 mm. Opadom deszczu - od godzin popołudniowych 14 lipca do godzin rannych 15 lipca - towarzyszył okresami bardzo silny i gwałtowny wiatr, początkowo z kierunku północno-wschodniego, następnie z kierunku północno-zachodniego. Opisana sytuacja hydrometeorologiczna spowodowała znaczne wezbrania w rzekach i potokach rejonu Zatoki Gdańskiej, pełniących często w miastach nadmorskich rolę kolektorów wód opadowych. W wielu miejscach zaobserwowano zjawiska powodziowe oraz podtopienia. Taka sytuacja wystąpiła również w zlewni rzeki Kaczej w Gdyni. W artykule pokrótce scharakteryzowano przebieg tej powodzi miejskiej, opisano niektóre skutki przejścia fali we[...]

 Strona 1