Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Świetlik"

Monitoring substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wspólnotowe i krajowe regulacje prawne odnoszące się do dużej grupy związków chemicznych uznanych za substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wszystkie związki są objęte monitoringiem: diagnostycznym, operacyjnym i badawczym wód powierzchniowych. Obecność w wodach powierzchniowych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w decydującym stopniu kształtuje ocenę stanu tych wód. Występowanie substancji zaliczanych do grupy priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej oraz grupy innych substancji zanieczyszczających jest jedynym kryterium oceny stanu chemicznego wód. Stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami zaliczanymi do grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych wraz ze wskaźnika[...]

Środowiskowa analiza cyklu życia w przemyśle garbarskim


  Badanie cyklu życia wyrobu (LCA) jest techniką zarządzania środowiskowego o ponad czterdziestoletniej historii. Początek przypisywany jest badaniom Harolda Smitha, który w 1969 roku przedstawił wyniki analizy skutków środowiskowych wytwarzania różnych rodzajów energii [1]. Już w początkowym etapie LCA było traktowane jako narzędzie wspomagające rozwój zachowań proekologicznych. Służyły temu na pewno badania materiałochłonności, energochłonności i powstawania odpadów przy produkcji i użytkowaniu różnych pojemników na napoje. Pełne podstawy teoretyczne techniki LCA ustalono podczas konferencji w Vermont [2]. Obecna definicja określa LCA jako technikę mającą na celu ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z systemem wyrobu lub działaniem zarówno poprzez identyfikowanie oraz ocenę ilościową zużytych materiałów, energii i odpadów wprowadzanych do środowiska, jak i ocenę wpływu tych materiałów, energii i odpadów na środowisko. Ocena dotyczy całego okresu życia wyrobu lub działania począwszy od wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych, procesu produkcji wyrobu, dystrybucji, stosowania, wtórnego wykorzystania, utrzymania, recyklingu i końcowego zagospodarowania oraz transportu. LCA ukierunkowuje badanie wpływu na środowisko do trzech obszarów szkód: jakość ekosystemu, zdrowie ludzi oraz zużycie zasobów [3]. Założenie pełnej oceny "od kołyski do grobu" sprawia, że teoretycznie nie powinien być pominięty żaden etap istnienia wyrobu, co umożliwia dokonanie pełnych porównań określających wpływy środowiskowe stwarzane przez dany wyrób. Ocena cyklu życia Ocena cyklu życia jako jedna z technik zarządzania środowiskowego jest przedmiotem norm krajowych: PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Zasady i struktura oraz PN-EN ISO 14044:2009 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne [4, 5]. Obie normy są polską wersją Norm Europejskich EN ISO 14044:2006 i EN ISO 14040:2006, które zastą[...]

Ekologiczna ocena cyklu życia wyrobów szklanych Porównanie oddziaływania na środowisko szkła płaskiego float i ręcznie formowanych wyrobów ze szkła kryształowego


  Porównanie oddziaływania na środowisko szkła płaskiego float i ręcznie formowanych wyrobów ze szkła kryształowego przeprowadzono na podstawie opublikowanych wyników analizy cyklu życia (LCA) wyrobów szklanych. Analizowano cztery kategorie oddziaływania: efekt cieplarniany, zakwaszenie i eutrofizację środowiska oraz fotochemiczne utlenianie w troposferze. Wykazano, że bardzo duże obciążenia środowiska powstają w fazie produkcji szkła kryształowego, szczególnie podczas topienia i polerowania chemicznego. Etap użytkowania wyrobów szklanych, a zwłaszcza etap ich końcowego unieszkodliwiania są źródłem jedynie niewielkich presji środowiskowych. Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, szkło float, szkło kryształowe.1. Wprowadzenie Przykładem nowoczesnego podejścia do oceny oddziaływania przemysłu na środowisko jest ekologiczna ocena cyklu życia procesu produkcyjnego. Podstawową zaletą tego podejścia jest identyfikacja, kwantyfikacja i ocena potencjalnego wpływu na stan środowiska. Obciążenie środowiska generowane w samym procesie produkcyjnym wyrobu jest tylko częścią całkowitego obciążenia związanego z jego wytwarzaniem. Źródłem obciążenia środowiska są także procesy poprzedzające wytwarzanie oraz biegnące równolegle i powiązane z wytwarzaniem. Pełna ocena oddziaływania na środowisko wymaga zatem uwzględnienia obciążeń towarzyszących pozyskiwaniu surowców (również energetycznych), wytwarzaniu materiałów, półwyrobów i nośników energii, oraz ich transportu. Niezbędnym uzupełnieniem bilansu powinny być obciążenia środowiska powstające na etapie przygotowania i realizacji dystrybucji wyrobów. Do pełnego obrazu presji środowiskowych brakuje jeszcze obciążeń środowiskowych pochodzących z procesów wytwarzania urządzeń i obiektów wytwórczych. Tego ostatniego elementu ze względu na złożoność zagadnienia zwykle nie uwzględnia się w analizach energetycznoekologicznych wyrobu [1]. Ocena cyklu życia jest żywiołowo rozwijającą sie techniką z[...]

Zastosowanie separacji membranowej do regeneracji wyczerpanych kąpieli garbarskich

Czytaj za darmo! »

Główną przyczyną znacznych emisji zanieczyszczeń przy przetwórstwie skór jest mała wydajność (niski stopień wyczerpania) stosowanych do wyprawy środków chemicznych oraz substancje organiczne wymywane ze skór surowych podczas ich obróbki. W celu zapewnienia pełnej penetracji skóry i przereagowania z kolagenem chemikalia są używane w nadmiarze. Typowy proces prowadzony w bębnie garbarskim charakteryzuje się więc dużym zużyciem środków chemicznych i wody, które w znacznej części trafiają do ścieków. Regeneracja zużytych kąpieli poprzez odzysk i recykling chemikaliów oraz wody z poszczególnych strumieni procesowych możne nie tyko zmniejszyć obciążenie środowiska, ale również poprawić ekonomikę procesu wyprawy skór. Obecnie recykling surowców w przemyśle garbarskim ogranicza się w zasadzie do regeneracji garbnika chromowego na drodze chemicznej [1]. Jednakże odzyskiwany tą drogą garbnik chromowy zawiera na tyle duże ilości substancji białkowych i tłuszczy, że nie może być używany do produkcji skór wysokiej jakości. Z kolei usuwanie tych zanieczyszczeń w sposób tradycyjny np. poprzez adsorpcję na ziemi okrzemkowej zwiększa ilość odpadów wymagających składowania. Radykalnego obniżenia uciążliwości przemysłu garbarskiego dla środowiska należy zatem upatrywać w tworzeniu zamkniętych obiegów technologicznych wykorzystujących nowoczesne metody separacji. Duże możliwości stwarza filtracja membranowa. Zastosowanie separacji membranowej do regeneracji wyczerpanych kąpieli garbarskich Paweł Gierycz , Wiktor Kluzi ński, Ryszard Świetlik 56 Przegląd - WOS 7-8/2010 OCHRONA ŚRODOWISKA Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny rozwój technik membranowych i towarzyszący mu systematyczny spadek cen materiałów membranowych sprzyjają coraz szerszemu wykorzystaniu procesów membranowych w wielu gałęziach przemysłu [2]. Ciśnieniowe procesy membranowe w wielu przypadkach są zdecydowanie wydajniejsze od tradycyjnych procesów separacji (np. strącanie, [...]

Ocena cyklu życia szkła płaskiego float


  W powszechnej opinii huty szkła nie są zaliczane do zakładów o dużej uciążliwości dla środowiska naturalnego. Przemysł szklarski w Polsce jest odpowiedzialny za emisję do powietrza 0,8 Gg pyłu i 1177 Gg gazów (w tym 1,4 Gg SO2 oraz 0,7 Gg CO), zrzut 4,8 hm3 ścieków i wytworzenie 157 Gg odpadów, z czego 131 Gg jest poddawane odzyskowi (Henclik A., Kulczycka J., 2011). Emisje pyłowe i gazowe z przemysłu szklarskiego nie przekraczają 0,2% emisji krajowych (KOBiZE, 2012), a w przeliczeniu na 1 Mg wyrobów szklanych, są wyższe od wartości charakterystycznych dla huty szkła płaskiego fl oat: pył - 0,36 kg/Mg wobec 0,34 kg/Mg, SO2 - 0,33 kg/Mg wobec 0,054 kg/Mg i CO - 0,40 kg/Mg wobec 0,0075 kg/Mg. Średnia jednostkowa emisja CO2 w przemyśle szklarskim wynosi 450 kg/Mg, co odpowiada górnej granicy wartości odniesienia BAT: 250-450 kg/Mg (Komisja Europejska, 2001). Całkowita emisja CO2 dla szkła fl oat osiąga 690 kg/Mg (w przeliczeniu na szkło netto), przy czym procesy spalania są odpowiedzialne za emisję 500 kg CO2/Mg.Bazując na specyfi cznych danych pozyskanych z GUS, za pomocą metodologii oceny cyklu życia oszacowano, że negatywne oddziaływanie na środowisko przemysłu szklarskiego (171 MPt) jest zbliżone do oddziaływania prognozowanego dla przemysłu motoryzacyjnego (194 MPt) oraz przemysłu elektrycznego i elektronicznego (142 MPt) (rys. 1). Kilkakrotnie większe szkody i obciążenia środowiska powstają w wyniku działalności przemysłu materiałów budowlanych (601 MPt) i przemysłu chemicznego (1010 MPt). Jako funkcjonalną przyjęto roczną produkcję poszczególnych gałęzi przemysłu (Kulczycka J. i in., 2009). Ocena cyklu życia szkła płaskiego float PROF. UTH DR HAB. RYSZARD ŚWIETLIK1, DR INŻ. ARTUR MOLIK1, MGR INŻ. STANISŁAWA MARCINISZYN2 1. UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY W RADOMIU, KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA 2. HUTA SZKŁA PILKINGTON POLSKA SP. Z O.O. SŁOWA KLUCZOWE ocena cyklu życia, szkło fl oat KEYWORDS life cycle assessment[...]

 Strona 1