Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA ŚLIWA"

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego DOI:


  C harakterystyka zagrożenia powodziowego, określenie obszarów występowania ryzyka powodziowego, ocena jego rozmiaru oraz umiejętność zarządzania nim stanowią istotne elementy procesu zarządzania kryzysowego w naszym kraju. Powódź jako zagrożenie mogące spowodować wystąpienie sytuacji kryzysowej charakteryzuje się znacznym prawdopodobieństwem wystąpienia oraz dużymi skutkami dla bezpieczeństwa narodowego. Skuteczność działań podejmowanych w fazie reagowania na zagrożenie jest uzależniona od wielu czynników, w tym od dokładności wykonania oceny ryzyka zagrożenia w fazie przygotowania na jego wystąpienie. Opracowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym należy do ustawowych zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednym z tych dokumentów jest wstępna ocena ryzyka powodziowego. ZAGROŻENIE POWODZIOWE A RYZYKO POWODZIOWE Występowanie zagrożenia powodziowego na danym terenie oznacza duże prawdopodobieństwo wystąpienia tam zjawiska powodzi, czyli zgodnie z definicją podaną w art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne "czasowego pokrycia przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołanego przez wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych". Natomiast ryzyko powodziowe, zgodnie z art. 2 Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, oznacza kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i prawdopodobieństwa wystąpienia związanych z powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Zatem znaczące ryzyko powodziowe występuje na pewnym obszarze dopiero wtedy, gdy stwierdzone tam wysokie zagrożenie powodziowe wiąże się z dużym prawdopodobień[...]

Wyprawa po złote runo


  Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego gruzińskich rzek jest jednym z filarów poprawy bezpieczeństwa energetycznego tego, pozbawionego energetycznych surowców kraju, a tym samym uniezależnienia się od dostaw energii elektrycznej z państw ościennych. Przedstawiono, wykonaną na zlecenie Ministerstwa Energetyki Gruzji, ocenę celowości budowy kaskady Namakhvani na rzece Rioni. Scharakteryzowano, na tle warunków hydrologicznych, dotychczasowe hydroenergetyczne wykorzystanie rzeki Rioni. Omówiono koncepcję kaskady tej rzeki wraz z proponowanymi rozwiązaniami przyszłych obiektów. ■ Legendarny początek Według opowieści Homera Jazon ze swoimi towarzyszami zorganizował wyprawę po złote runo. Ajetos, władca mitycznej Kolchidy, miał córkę Medeę, która została żoną Jazona. Młodzi podstępem wykradli złote runo i uciekli do Grecji. Jednak, po wielu dramatycznych niepowodzeniach życiowych, oboje postanowili wrócić do Kolchidy, aby tam wieść szczęśliwe życie. W tym czasie król Ajetos nie miał ani następcy, ani złotego runa, które mogło uchronić królestwo od zagrażających im wrogów. Wybaczył już Jazonowi kradzież złotego runa i tęsknił za córką. Jak nam opowiadali współcześni mieszkańcy Imereti, Argonauci podczas wyprawy postępowali w głąb lądu wzdłuż rzeki Rioni, aż dotarli do miejsca gdzie założyli gród, który nazwali Kutaisi. ■ Tropem mitycznych poszukiwaczy "złotego runa" Tropem tych poszukiwaczy, 1 lipca 2007 r., Hydroprojekt zorganizował wyprawę swoich specjalistów do Sakartvelo, krainy obejmującej mityczną Kolchidę (dzisiejsza północno-zachodnia Gruzja) i tereny leżące na wschód od niej, aby udostępnić mieszkańcom tych ziem współczesne "złote runo" - energię elektryczną, zapewniającą ludziom dobrobyt i niezależność ekonomiczną. Energia miała być pozyskiwana z wartko płynącej rzeki Rioni, dzięki kaskadzie trzech elektrowni wodnych: Tvishi, Namakhvani i Zhoneti, tworzących kaskadę Namakhvani. σ[...]

 Strona 1