Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANTONINA KOZŁOWSKA"

Technologie chemicznej obróbki powierzchni metali oparte na rozpuszczalnikach organicznych DOI:


  1. Wstęp Preparaty oparte na rozpuszczalnikach organicznych mogą być stosowane w obiektach przemysłowych spełniających następujące warunki: 1. wystarczająca wentylacja; 2. stosowanie środków mających na celu zminimalizowanie parowania ze zbiorników (wanien) zawierających robocze preparaty; 3. stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej; 4. odizolowanie od wysokich temperatur.Sposób postępowania z preparatami opartymi na rozpuszczalnikach organicznych jest zróżnicowany i zależy od ich właściwości fizycznych, chemicznych, toksykologicznych i ekologicznych. Szczegółowe informacje są podawane w kartach charakterystyki wskazując na rodzaje zagrożeń i środki ostrożności jakie należy przestrzegać, aby prace z rozpuszczalnikami były bezpieczne dla zdrowia i środowiska. 2. Mycie i odtłuszczanie Zalety rozpuszczalników organicznych w procesach mycia i odtłuszczania powierzchni metali są następujące: - rozpuszczają trudne do usunięcia w kąpielach wodnych zanieczyszczenia organiczne, takie jak: smary, niektóre rodzaje olejów i tłuszczów, woski, żywice, nagary, mazuty itp.; - nie powodują procesów korozji; - stwarzają możliwości prowadzenia procesu mycia bez wytwarzania ścieków; - wykazują dużą trwałość, nie wymagają tak częstej wymiany jak kąpiele wodne. W praktyce są stosowane na ogół w szczególnych przypadkach, kiedy obróbka w kąpielach wodnych stwarza problemy związane: - z brakiem możliwości ogrzania kąpieli; - z brakiem możliwości obróbki ścieków; - ze skomplikowanym kształtem wyrobu i trudnościami w dokładnym wysuszeniu powierzchni; - ze szczególnym rodzajem zabrudzeń. Procesy mycia w rozpuszczalnikach organicznych prowadzone są różnymi technikami: - mycie zanurzeniowe na zimno;- mycie ręczne za pomocą pędzli i szczotek; - mycie tamponowe; - mycie w parach rozpuszczalników; - mycie z zastosowaniem połączonego działania cieczy i pary. Mycie prowadzo[...]

Synteza metanolu z CO2 i H2 na katalizatorach Cu/ZnO/AI203-ZrO2

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ sposobu preparatyki katalizatorów Cu/ZnO/Al2O3zarówno na ich aktywność katalityczną w reakcji syntezy metanolu z CO2 i H2 , jak i na ich zdolności adsorpcyjne wykazywane wobec reagentów. Określono także wpływ częściowego zastąpienia A12O3ditlenkiem cyrkonu na właściwości katalizatorów. Aktywność katalizatorów wzrasta w szeregu: Cu/ZnO/A12O3 otrzymany przez współstrącanie < Cu/[...]

 Strona 1