Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ JĘDRYSIK"

Pre- and post-combustion carbon capture. Cleaning and upgrading gas from underground coal gasification Wychwyt CO2 przed i po spaleniu gazu z węgla. Oczyszczanie i uzdatnianie gazów powstałych w procesie podziemnego zgazowania węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.2201


  multi-variant anal. of processing gas from underground bituminous coal or lignite gasification with air, O2 or steam under CO2 capture by chem. or phys. absorption was performed. The compn. of the raw gas depended on the type of gasified coal and gasifying agent. The phys. absorption was less efficient than the chem. one. W ramach prac nad realizacją projektu strategicznego "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej" przeprowadzono wielowariantową analizę układów technologicznych oczyszczania i uzdatniania gazów powstałych podczas procesu podziemnego zgazowania węgla. Składy strumieni surowych gazów procesowych poddawanych obróbce uzależnione były od rodzaju zgazowanego węgla oraz czynnika zgazowującego. Niezależnie od wariantu założono wychwyt ditlenku węgla. Symulację pracy układów absorpcji (chemicznej lub fizycznej) przeprowadzono przy użyciu programu ChemCad. Dążenie do realizacji celów długoterminowej polityki Unii Europejskiej w zakresie działań prośrodowiskowych w sektorze energetycznym skłania do stałego rozwoju czystych technologii węglowych1). O zauważalnym, stale rosnącym, zainteresowaniu możliwościami wykorzystania technologii zgazowania węgla do pozyskania paliw i energii elektrycznej w Polsce stanowi fakt finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. "Zaawansowane technologie pozyskania energii". Ma on na celu opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie w warunkach polskich przyczyni się do zmniejszenia wpływu sektora energetyki na środowisko2, 3). W ramach prac nad realizacją jego części poświęconej zgazowaniu węgla przeprowadzono wielowariantową analizę możliwości wykorzystania metod absorpcyjnych w układach instalacji uzdatniania i oczyszczania gazów procesowych pochodzących z podziemnego zgazowania węgla (PZW). Uwzględniając wymogi nałożone przez Unię Europejską[...]

Ocena zasadności wytwarzania substytutu gazu ziemnego (SNG) z węgla kamiennego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Obecna sytuacja na światowych rynkach gazu ziemnego powoduje wzrastające zainteresowanie metodami jego wytwarzania z paliw, które nie podlegają tak gwałtownym wahaniom koniunkturalnym, w szczególności z węgla. Duże krajowe zasoby węgla kamiennego sprawiają, że w kontekście bezpieczeństwa dostaw energii możliwość wytwarzania substytutu gazu ziemnego (SNG) z węgla staje się obiecującą alter[...]

Concept of the plant for upgrading biogas to biomethane.Koncepcja instalacji do uzdatniania biogazu do biometanu


  A plant for upgrading biogas (200 m3/h) by conversion of H2S to S and by absorption of CO2 in H2O at 20°C under pressure 1 MPa was designed and evaluated from economic point of view. The bio MeH prodn. costs were acceptable both for injection in natural gas grids and for use as vehicle fuels.Przedstawiono koncepcję instalacji uzdatniania biogazu do biometanu na podstawie projektu bazowego instalacji o zdolności przerobowej biogazu 200 mn 3/h, wykonanego w ramach projektu Zrównoważony Europejski Sektor Biogazu SEBE (Sustainable European Biogas Environment), finansowanego z Programu dla Europy Środkowej. W celu otrzymania biometanu z surowego biogazu zastosowano polską technologię odsiarczania Biosulfex oraz wysokociśnieniowe mycie wodne. Opisano kompleksowe modułowe rozwiązanie instalacji uzdatniania biogazu do biometanu wraz z uproszczoną analizą ekonomiczną. Przeanalizowano dwa warianty wykorzystania biometanu jako paliwa transportowego i jako substytutu gazu ziemnego do sieci. Wdrożenie technologii uzdatniania biogazu w Polsce pozwoli na rozwój nowego kierunku wykorzystania biogazu, stwarzając warunki do bardziej efektywnego jego wykorzystania.Rosnące zainteresowanie biogazem jako paliwem związane jest z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz wynikającą z niej strategią promocji odnawialnych źródeł energii (OZE), których stosowanie powoduje zmniejszenie emisji ditlenku węgla do atmosfery oraz zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko wynikające z użytkowania paliw kopalnych. Wykorzystanie biogazu w Polsce może w znacznym stopniu pomóc w osiągnięciu zobowiązania unijnego, jakim jest zwiększenie do 15% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu do 2020 r. Rozwój produkcji biogazu i sposobów jego wykorzystania znajduje swoje odbicie w powstałych w ostatnim czasie dokumentach strategicznych, opublikowanych politykach sektorowych, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w krajach członkowskich. [...]

Gas dynamics of stack-type microreactors with various filling shape. Gazodynamika mikroreaktorów typu plastrowego o różnym kształcie wypełnienia


  Flow characteristics of a stack-type microreactor with cylindrical and rectangular pillars were detd. by numerical simulation. In particular, impact of reactor fulfillment on velocity, pressure drop and av. residence time distribution was taken into consideration. A gas mixt. with compn. corresponding to the stoichiometry of MeOH prodn. by conversion of synthesis gas was used in numerical calcns. carried out by using a com. computational fluid dynamics software. The effect of filling shape on parameters of the gas mixt. in the reaction zone of microplaster was evaluated. Przedstawiono porównanie podstawowych charakterystyk przepływowych mikroreaktorów typu plastrowego o wybranym kształcie wypełnienia (cylindrycznym i prostopadłościennym). Określono wpływ wypełnienia reaktora na rozkład prędkości przepływu, spadki ciśnień i średnie czasy przebywania. Modelowano przepływ mieszaniny gazowej zawierającej 0,65% mol. H2, 0,25% CO, 0,05% CO2 i 0,05 N2, (stechiometria reakcji otrzymywania metanolu z gazu syntezowego). Przeprowadzono obliczenia numeryczne przepływów, wykorzystując oprogramowanie ANSYS Fluent 12.1. Określono wpływ kształtu wypełnienia na wybrane parametry mieszaniny gazowej w obszarze reakcyjnym mikroplastra.W trakcie opracowywania technologii procesu syntezy metanolu istotne są takie parametry, jak dobór odpowiedniego katalizatora, ustalenie optymalnych warunków procesu i fizyko-chemicznych właściwości mieszaniny, określenie optymalnego sposobu rozdziału gazów i wypełnienie obszaru reakcyjnego. Ponadto ważna jest optymalizacja kosztowo-ekonomiczna jej funkcjonowania w danych warunkach. Poprawne zaprojektowanie instalacji zapewnia wysoką wydajność oraz selektywność reakcji, redukcję kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania procesu na środowisko. [...]

 Strona 1