Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Nakonieczny"

Badania tribokorozyjne warstw chromokrzemowanych wytwarzanych metodą proszkową

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono rezultaty badań odporności na zużycie przez tarcie warstw chromokrzemowanych w warunkach oddziaływania korozji. Warstwy wytworzono na stalach: C45i C90U metodą proszkową. Medium korozyjne stanowiła zawiesina Ca(OH)2 o pH=12,5. Badania odporności na zużycie przez tarcie przy jednoczesnym oddziaływaniu korozji przeprowadzono metodą 3 wałeczki-stożek wg PN-83/H-04302. Warst[...]

Dotychczasowe doświadczenia z przemysłowego zastosowania w polsce powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie


  W referacie omówiono cele i zasady stosowania metalowych powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie oraz zakres ich wykorzystania w przemyśle krajowym. Podano szereg przykładów chronionych w ten sposób obiektów. Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, ochrona przed korozją, powłoki natryskiwane cieplnie Actual experience with industrial application of thermal sprayed coatings in Poland The paper discusses the purposes and principles of application of thermal sprayed metal protective coatings as well as their use in domestic industry. Some examples of objects protected in this way are given. Keywords: thermal spraying, corrosion protection, thermally sprayed coatings ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Opracowane i wprowadzane do produkcji nowe metody i urządzenia do natryskiwania cieplnego oraz stałe poszukiwania nowych materiałów powłokowych umożliwiają dzisiaj wykonanie powłoki o żądanych właściwościach, często niemożliwych do spełnienia przy użyciu innych metod. Początki przemysłowego wykorzystania natryskiwania cieplnego w Polsce sięgają 1923 r., w którym niemiecka fi rma Metallisator z Berlina uruchomiła w Polsce dwa warsztaty [1]. Zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30.01.1950 o rozpowszechnianiu i stosowaniu metalizacji natryskowej we wszystkich gałęziach gospodarki - Zakładowi Metalizacji Natryskowej w Instytucie powierzono rolę jednostki wiodącej i wdrażającej tę technologię w kraju. Na tej podstawie Instytut rozpoczął propagowanie natryskiwania cieplnego poprzez nieodpłatne prowadzenie w swoich laboratoriach szerokiej działalności, mającej m.in. na celu przemysłowe sprawdzenie metody w wielu różnych, konkretnych zastosowaniach. W początku lat pięćdziesiątych rozpoczął szkolenie pracowników przemysłu i organizowanie warsztatów natryskiwania cieplnego w zakładach przemysłowych. Równocześnie rozpoczęto działalność naukowo-badawczą dotyczącą m.in. badania zjawisk [...]

Efekt Portevina-Le Chateliera rejestrowany w stopie kobaltu podczas próby jednoosiowego rozciągania

Czytaj za darmo! »

Stopy na osnowie kobaltu Co-Cr-W-Ni wyróżniają się dobrą odpornością korozyjną, dużą wytrzymałością przy statycznych i cyklicznych obciążeniach, odpornością na plastyczne odkształcenia przy krótkotrwałych przeciążeniach i odpornością na zużycie przez tarcie [1, 2]. Cechy te powodują, że są one stosowane na specjalne urządzenia do pracy w temperaturze od wartości kriogenicznych do 400°C, a z powłoką ZrO2 również do pracy w temperaturze bliskiej 1000°C [3]. W stanie wysokowytrzymałym (Rm ≈ 2500 MPa) są z nich wytwarzane elementy sprężyste pracujące w przestrzeni kosmicznej, m.in. w urządzeniach do otwierania anten satelitarnych [1, 3]. Są paramagnetyczne, mają większą niż stal 316LMV odporność na korozję wżerową i szczelinową, lepszą tolerancję w środowisku tkanek i płynów ustrojowych. Dobra biozgodność powoduje, że są używane na implanty [2, 4]. Duża zawartość niklu i wolframu budzi jednak wątpliwości w zastosowaniach do produkcji implantów długookresowych. W stanie wyżarzonym stopy Co-Cr-W-Ni mogą mieć znaczną liczbę faz wtórnych, tj. węglików specjalnych i faz typu: γʹ, Co3W i Co2W. Dużą plastyczność uzyskują po wysokotemperaturowym przesycaniu, po którym poddaje się je nawet 90% odkształceniu i starzeniu. Zgnioty poniżej 20% powodują nierównomiernie rozmieszczenie płaskich skupisk dyslokacji, natomiast przy średnich wartościach odkształceń powstają mikrobliźniaki umocniające podobnie do umocnienia rozdrobnieniem ziaren [2]. Na właściwości stopów kobaltu wywiera silny wpływ bardzo mała wartość energii błędu ułożenia (EBU) 0,02÷0,08 MJm-2 i typowa w takich przypadkach substruktura z dyslokacjami cząstkowymi połączonymi błędami ułożenia (BU) rozsuniętymi na dużą wzajemną odległość osiągającą 10÷20b, (b - wektor Burgersa) [6]. Dyslokacje cząstkowe połączone (BU) mają bardzo utrudniony ruch, tym silniej gdy są w większej wzajemnej odległości i są łatwo blokowane przez przeszkody. Potrzebne są znaczne naprężenia, [...]

Możliwości umacniania warstw azotowanych metodą dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

Kulowanie jest technologią szeroko stosowaną w praktyce przemysłowej w celu poprawy właściwości eksploatacyjnych części maszyn. Powszechnie znane są korzyści płynące z zastosowania dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej - kulowania, takie jak: wzrost wytrzymałości zmęczeniowej, wytrzymałości stykowej i odporności na korozję naprężeniową. Wykorzystanie technologii kulowania dla umacni[...]

Technologia azotowania jarzeniowego stali narzędziowych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

Czytaj za darmo! »

W przemyśle narzędziowym stosowane są metody PVD, a ostatnio technologie hybrydowe, łączące różne obróbki powierzchniowe m.in. procesy azotowania w połączeniu z procesem PVD, CVD, szczególnie w aspekcie zwiększenia trwałości takich wyrobów jak np. formy do ciśnieniowego odlewania aluminium wykonane ze stali X37CrMoV5-1 [1÷3]. W szeregu przypadkach jednak technologia azotowania jarzeniowego jest coraz szerzej stosowana w obróbce stali narzędziowych jako skuteczna, ekologiczna, energooszczędna, możliwa do stosowania w produkcji wielkoseryjnej [4]. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ Azotowanie jarzeniowe znalazło szerokie zastosowanie w technice przemysłowej. W ostatnich latach technologia ta jest również stosowana w przemyśle narzędziowym. Ze względu na łatwość sterowania strukturą wytwarzanych warstw dyfuzyjnych można projektować na narzędziach do pracy na gorąco i na zimno oraz na narzędziach skrawających warstwy o właściwościach dostosowanych do ich warunków pracy. Na rysunku 1 przedstawiono mikrostrukturę warstw azotowanych bez strefy azotków żelaza na różnych gatunkach stali: X37CrMoV5-1 (WCL), HS6-5-2 (SW7M) i X153CrMoV12 (NC11LV) oraz przykłady zastosowań wraz z mikrostrukturą narzędzi (rys. 2). Kontrolując skład fazowy i grubość wytwarzanych warstw azotowanych można kształtować ich właściwości eksploatacyjne. METODYKA BADAŃ Badania prowadzono na stali X37CrMoV5-1 (WCL) o następującym składzie chemicznym (% mas.): C - 0,36%, Cr - 4,90%, Mn - 0,40%, Si - 1,1%, Mo - 1,40%, V - 0,45%, Fe - reszta, na próbkach o wymiarach: ø30×3 mm i ø8×20 mm (do badań odporności na zużycie przez tarcie) o twardości 50 HRC (po obróbce cieplnej - hartowanie z temperatury[...]

Azotowanie gazowe stali stopowych z i bez przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono zagadnieniom wytwarzania warstw azotowanych na konstrukcyjnych stalach stopowych 40HM i 38HMJ (4140 i N135M wg ASTM) z przypowierzchniową warstwą azotków żelaza o różnym składzie fazowym, bądź bez tej warstwy, przeznaczonych na części maszyn, urządzeń i pojazdów o narażonych na korozję, zużycie tribologiczne i zmęczeniowe. Zamierzeniem podjętych badań było opracowanie technologii azotowania, umożliwiających wytwarzanie trzech rodzajów warstw azotowanych: - z warstwą azotków żelaza o strukturze ε + (ε + γ′wydz), porowatą w zewnętrznej strefie, co umożliwia jej impregnowanie preparatem inhibitorowym, - ze zwartą warstwą azotków żelaza o strukturze ε + γ′wydz z ograniczoną do minimum strefą porowatą przy powierzchni (≤2,5 μm), - bez warstwy azotków żelaza. Dwa pierwsze warianty warstw azotowanych mogą być zastosowane na części maszyn eksploatowane w warunkach narażeń korozyjnych i tribologicznych. Powinny mieć dużą twardość i odpowiednią grubość przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza. Trzeci wariant warstwy azotowanej może być zastosowany na części maszyn eksploatowane w warunkach zmęczeniowych. Warstwy te powinny mieć dużą twardość i odpowiednią grubość efektywną warstwy azotowanej. Warstwy azotowane z warstwą azotków żelaza powinny odznaczać się również ograniczoną grubością tej ostatniej ze względu na wąskie tolerancje wymiarowe dokładnych części, dla których są przeznaczone. Powinny także spełniać wymagania odnośnie odporności na korozję. Należy podkreślić, że azotowaniu antykorozyjnemu konstrukcyjnych stali stopowych, poświęcone jest dużo mniej publikacji niż stalom węglowym. Brak jest zwłaszcza szerszych danych o wytwarzaniu na tych stalach cienkich, ale odpornych na korozję warstw azotków żelaza [1÷5]. Podobnie tylko nieliczne wzmianki spotyka się na temat wytwarzania warstw azotowanych, bez przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza, na kons[...]

Technologia aluminiowania stali i stopów niklu w złożu fluidalnym – AluTermoFluid

Czytaj za darmo! »

Obróbka cieplno-chemiczna w złożach fluidalnych jest znana od wielu lat. W kraju wiodącymi ośrodkami w tym obszarze jest Politechnika Częstochowska oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Przeprowadzone badania [1, 2] oraz wdrożenia technologii i urządzeń [3] wykazały, że obróbka fluidalna znajduje zastosowanie w technologiach niskotemperaturowych, tzn. takich, w których temperatura złoża nie przekracza 700°C. Najbardziej rozpowszechnionymi takimi technologiami są azotowanie, azotoutlenianie, węgloazotowanie, utlenianie i hartowanie izotermiczne [4]. Wybór technologii fluidalnej do obróbek cieplno-chemicznych spowodowany jest jej unikatowymi właściwościami, do których można zaliczyć: -- łatwy dostęp do przestrzeni roboczej pieca, -- szybkie nagrzewanie wsadu, -- równomierna temperatura w przestrzeni roboczej, -- równomierna temperatura na powierzchni i wzdłuż przekroju wsadu niezależnie od jego wymiarów i kształtu, -- możliwość prowadzenia procesów dyfuzyjnych na otwartym piecu, -- łatwe dostosowanie pieca do zmian rodzaju obróbki, -- możliwość pracy w całym zakresie temperatury. Złoże może być wykorzystywane i do obróbek fluidalnych w wyższej temperaturze, mianowicie do azotonawęglania czy nawęglania. Decydują o tym przede wszystkim właściwości złoża fluidalnego, które w wysokiej temperaturze wymaga ochrony przed wpływem otoczenia. W ostatnich latach dzięki wynikom badań prowadzonych w ramach współpracy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku oraz z Akademią Górniczo-Hutniczą stało się możliwe prowadzenie procesów cieplno-chemicznych również w wysokiej temperaturze. TECHNOLOGIA Alu Ter moFluid ® Do tej pory źródłem atomów pierwiastków dyfundujących do warstwy[...]

 Strona 1