Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kinga Śpitalniak"

Chemical-biological evaluation of foragers mineral supplements Chemiczno-biologiczna ocena stosowanych paszowych dodatków mineralnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1219


  Eight horses were feeded with a fooder with an increased concn. of minerals and vitamins. An increase in Mg, Ca, Zn and Se content and a decrease in Si and S content in hair was obsd. In the blood serum, an increased concn. of Cu and Zn and a decreased concn. of P, Fe and Ca was evidenced. A correlation between the elements was noted more for the content of elements in hair than in blood. The method for hair anal. was more efficient than the blood anal. Dokonano chemiczno-biologicznej oceny stosowania dodatku mineralno-witaminowego w żywieniu koni. Suplementacja spowodowała wzrost zawartości Mg, Ca, Zn, Se oraz zmniejszenie zawartości Si i S we włosach. W surowicy krwi grupy doświadczalnej nastąpił wzrost zawartości Cu i Zn oraz obniżenie stężenia P, Fe i Ca. Pomiędzy badanymi pierwiastkami odnotowano więcej zależności dla zawartości pierwiastków we włosach niż we krwi. Stwierdzono, że metoda trichoskopowa jest lepszym indykatorem profilu mineralnego organizmu niż badanie krwi. Podstawą racjonalnego chowu i hodowli zwierząt gospodarskich jest ich prawidłowe żywienie. Zawartość mikroelementów w tradycyjnych materiałach paszowych jest zbyt niska, aby pokryć zapotrzebowanie zwierząt na poszczególne pierwiastki. W związku z tym, w nowo-czesnym rolnictwie, w celu uzupełnienia niedoborów witaminowych i pierwiastkowych wykorzystuje się dodatki paszowe. Sposób użycia oraz monitorowania dodatków paszowych, jak również specyfikacja ich kategorii zostały określone w unijnym rozporządzeniu1). Istotnym elementem produkcji zwierzęcej jest jej opłacalność, dlatego też zastosowanie różnego rodzaju dodatków paszowych oprócz korzyści zdrowotnych musi być ekonomicznie uzasadnione. Szeroko rozpowszechnione na rynku paszowym dodatki mineralno-witaminowe należą do kategorii dodatków dietetycznych i zootechnicznych. Zarówno niedobór, jak i nadmiar makro- i mikroelementów może zaburzać homeostazę organizmu i wpływać na produktywność zwierząt2- 4[...]

Use of waste materials from the food industry to increase the stability of selected oil Zastosowanie surowców odpadowych przemysłu spożywczego do zwiększania stabilności wybranych olejów DOI:10.15199/62.2017.3.28


  Apple pomace was added to linseed and fish oils stored for 12 weeks to study the antioxidant activity of polyphenols contained. The ability to blanking the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals was found in case of apple pomace regardless of the oil content in the formulation. The highest ability to reduce Fe3+ ions was demonstrated in the samples containing 30% of the fish oil. The addn. of apple pomace resulted in limiting the acid and peroxide values of the samples during storage. Oceniono wpływ polifenoli zawartych w wytłokach jabłkowych na aktywność przeciwutleniającą oraz wybrane cechy jakościowe olejów lnianego i rybnego podczas ich przechowywania przez 12 tygodni. Oznaczono całkowitą zawartość polifenoli, aktywność antyoksydacyjną (DPPH, ABTS-+, FRAP) oraz liczbę kwasową (LK) i liczbę nadtlenkową (LN). Największe zmiany aktywności antyoksydacyjnej DPPH i ABTS-+ stwierdzono po upływie 7 dni, bez względu na rodzaj oleju i jego zawartość w preparatach. Istotną zdolność wygaszania rodnika DPPH stwierdzono w wytłokach z olejem lnianym oraz rybnym, bez względu na ilość oleju w preparacie. Największą zdolność redukowania jonów Fe3+ wykazano dla próbek zawierających 30% oleju rybnego. Zastosowanie wytłoków z jabłek ograniczyło wzrost LK i LN w przechowywanych próbkach. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania wytłoków z jabłek w przemyśle paszowym do poprawy stabilności olejów roślinnych i zwierzęcych. W przemyśle spożywczym i paszowym powszechnie stosowane są różnego rodzaju tłuszcze i dodatki tłuszczowe. Skład oleju zależy głównie od jego rodzaju, jakości i odmiany surowca, technologii otrzymywania, a w przypadku olejów roślinnych także od warunków klimatycznych uprawy roślin1). Oleje roślinne są bogatym źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (JNKT) oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT)2, 3). Kwas α-linolenowy występuje w większych ilościach w oleju lnianym (ok. 50%), a w [...]

Physiological assessment of application of iron chelates in animal nutrition Ocena fizjologiczna zastosowania chelatów żelazowych w żywieniu zwierząt DOI:10.15199/62.2016.8.39


  A Fe chelate was prepd. by complexation of FeCl2 with a casein hydrolyzate and added to a milk replacer or to whole milk used for nutrition of 40 Holstein-Friesian calves. The highest concn. of Fe in the blood of calves was found after addn. of the chelate to whole milk and after supplementation of the chelate to a milk replacer. The concens. of transferrin and transferrin saturation with Fe were the highest after addn. of the chelate to milk replacer. The additive was responsible for the Fe content in the calve diet. Dokonano oceny fizjologicznej zastosowania chelatu żelaza jako dodatku do preparatu mlekozastępczego lub mleka pełnego w żywieniu cieląt. Badania wykonano na 40 cielętach rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, uwzględniając podział na 4 grupy: żywione preparatem mlekozastępczym lub mlekiem pełnym oraz analogiczne grupy otrzymujące chelat żelaza. Najwyższe stężenie Fe we krwi stwierdzono po zastosowaniu dodatku chelatu do mleka pełnego. Wyższe stężenie Fe we krwi cieląt występowało po suplementacji chelatu do preparatu mlekozastępczego w porównaniu z grupą żywioną standardowym preparatem mlekozastępczym. Stężenia transferyny i stopień wysycenia transferyny żelazem były najwyższe w grupie żywionej preparatem mlekozastępczym z dodatkiem chelatu. Dodatek 1% suchej masy chelatu żelaza korzystnie wpłynął na parametry gospodarki żelazowej cieląt, jednak w praktyce stosowanie tego dodatku wymaga uwzględnienia zawartości żelaza w całości diety. Prawidłowo zbilansowana dieta zwierząt pod względem wszystkich niezbędnych składników pokarmowych jest podstawowym warunkiem prawidłowego wzrostu, rozwoju oraz rozrodu zwierząt gospodarskich.Przedmiotem badań w tym zakresie jest nie tylko ilościowe zaopatrzenie zwierząt w makro- i mikroelementy, ale również uwzględnienie postaci najkorzystniejszej pod względem przyswajalności1, 3). Poprawę biodostępności pierwiastków można uzyskać poprzez zmianę ich formy chemicznej, stopnia utlenien[...]

 Strona 1