Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Popko"

Fertilizers with microelements on the basis of the protein hydrolyzate from utilization of poultry feathers.Nawozy wieloskładnikowe z mikroelementami na bazie hydrolizatu białkowego z utylizacji pierza drobiowego


  Goose feather wastes from slaughterhouses were hydrolyzed with 30% H2SO4 to liq. fertilizers recommended for soil and foliar applications. The feather waste hydrolyzates were enriched in microelements. Przedstawiono właściwości nowych produktów nawozowych wytwarzanych w procesie utylizacji pierza odpadowego z ubojni gęsi, uciążliwego do składowania i stanowiącego problem sanitarny. Metoda umożliwia wytwarzanie nawozów płynnych, które można stosować zarówno doglebowo, jak i dolistnie. Istota rozwiązania polega na otrzymaniu mieszaniny bazowej z aminokwasami w procesie hydrolizy kwasowej odpadu, regulacji pH środowiska reakcyjnego a następnie wzbogaceniu w mikroskładniki nawozowe. We wstępnych badaniach laboratoryjnych wykazano możliwość wykorzystania odpadów pierza jako surowca o charakterze odnawialnym w produkcji nawozów. Rozwiązanie jest w trakcie realizacji cyklu badawczowdrożeniowego.[...]

Generowanie lotnych połączeń kadmu, ołowiu i indu. Zastosowanie do analizy próbek o złożonej matrycy

Czytaj za darmo! »

Metodę generowania lotnych połączeń pierwiastków (CVG) zastosowano do oznaczania kadmu, ołowiu i indu w roztworach za pomocą atomowej spektrometrii emisyjnej indukcyjnie sprzężonej plazmy (ICP-OES). Pary kadmu oraz wodorki ołowiu i indu generowano w systemie ciągłym, stosując układ z separacją faz. Dla każdego z pierwiastków optymalizowano takie parametry procesu, jak rodzaj i stężenia reagentów, długość drogi reakcji oraz szybkości przepływu reagentów. Zoptymalizowaną procedurę generowania wodorków zastosowano do oznaczenia ołowiu w próbkach środowiskowych. Volatile Cd, In and Pb comps. (hydrides) were synthesized by redn. of resp. salts with NaBH4 in aq. solus. in presence of surface-active agents and used for anal. purposes by using at. emission spectroscopy with inductively coupled plasma. Effect of Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K and Na ions on the Cd, In and Pb signals on the spectra was also studied. The method was practically used for detn. of Pb in 3 dolomites. The Pb was preliminarily oxidized with K3Fe(CN)6. Kadm, o􀃡ów i ind nale􀄪􀄅 do pierwiastków, które nie spe􀃡niaj􀄅 w organizmie cz􀃡owieka pozytywnych funkcji. S􀄅 to metale wykazuj 􀄅ce w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci toksyczne. Kadm i o􀃡ów nale􀄪􀄅 do silnych trucizn, których obecno􀄞􀃼 w organizmie jest niepo􀄪􀄅dana. Ind wykazuje s􀃡ab􀄅 toksyczno􀄞􀃼, jednak tak jak kadm i o􀃡ów zaburza wiele procesów metabolicznych organizmu, co stanowi powa􀄪ne zagro􀄪enie dla zdrowia i 􀄪ycia cz􀃡owieka1-3). St􀄅d tendencja do opracowywania nowych, bardziej czu􀃡ych metod analitycznych o coraz ni􀄪szych granicach wykrywalno􀄞ci, które umo􀄪liwiaj􀄅 bardziej szczegó􀃡owe badania biochemiczne, toksykologiczne, kliniczne lub farm[...]

Assessment of a microelement compound fertilizer obtained in the processing of poultry feathers Ocena nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami, uzyskanego w procesie przetwarzania piór drobiowych DOI:10.12916/przemchem.2014.987


  Protein hydrolyzate from processing of poultry feathers was used for prepn. of a microelement compound fertilizer under pilot plant conditions. The fertilizer was applied on radish seeds (Raphanus savitus) in lab. tests to det. bioavailability of micronutrients in plants, available forms of micronutrients in the soil and effect of fertilizer on earthworms (Eisenia fetida). No toxicity of the fertilizer towards the plants and earthworms was obsd. The content of microelements (B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn) in radish was significantly increased. Dokonano oceny wpływu zastosowania nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami wytworzonego na bazie hydrolizatu białkowego z przetwarzania pierza drobiowego na kiełkowanie nasion rzodkiewki ogrodowej (Raphanus savitus). Badania laboratoryjne obejmowały także ocenę przyswajalności mikroskładników nawozowych przez rośliny, oznaczenie przyswajalnych form mikroelementów w glebie oraz ocenę wpływu nawozu na dżdżownice (Eisenia fetida). Testowany nawóz wyprodukowano w pilotażowej instalacji półtechnicznej wspólnie z firmą nawozową Intermag Sp. z o.o. Stwierdzono brak toksyczności nawozu wobec roślin we wczes-nych fazach rozwojowych, a także w stosunku do dżdżownic. Wyhodowana rzodkiewka była znacznie bogatsza w mikroelementy, takie jak bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. W ciągu minionych lat przemysł drobiarski uległ znacznemu rozwojowi. Zaobserwowano wzrost produkcji drobiu, co wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów1-3). Głównym odpadem keratynowym generowanym przez przemysł drobiarski jest pierze4). W Polsce rocznie powstaje ok. 70 tys. t tego odpadu5), w skali światowej natomiast generowanych jest ponad 4 mln t odpadów pierza6). Wykorzystanie pierza odpadowego umożliwia odzysk składników nawozowych i jest jedną z zalecanych strategii postępowania z odpadami7). Ponad 90% jego masy stanowią białka keratynowe. Pióra drobiowe są wiec tanim surowcem do pozyskan[...]

New amino acid biostimulators based on protein hydrolysate of keratin Nowe biostymulatory aminokwasowe na bazie hydrolizatu białka keratyny DOI:10.12916/przemchem.2014.1012


  Amino acid biostimulator based on protein hydrolyzate of keratin from feather waste was used in radish (Raphanus savitus) and wheat (Triticum aestivum L.) to study the plants length, mass of germinated plants and the level of chlorophyll. Effect of biostimulator on mortality and body mass of earthworms Eisenia fetida was also tested. Use of the biostimulator in cultivation of plants resulted in an increase in the biomass yield and chlorophyll level. Neither phytotoxicity nor toxicity against earthworms was obsd. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu zastosowania biostymulatora aminokwasowego wytworzonego na bazie hydrolizatu białka keratyny. Preparat wyprodukowano wspólnie z firmą nawozową Intermag Sp. z o.o. w pilotażowej instalacji półtechnicznej. W produkcji jako surowiec wykorzystano pióra odpadowe, pochodzące z jednej z małopolskich ubojni drobiu. Ocenę fitotoksyczności przeprowadzono na rzodkiewce ogrodowej (Raphanus savitus) oraz pszenicy (Triticum aestivum L.). Wyznaczono również średnią długość roślin w grupach doświadczalnych i grupie kontrolnej, a także dokonano pomiaru masy wykiełkowanych roślin oraz poziomu chlorofilu. Biostymulator poddano ocenie toksyczności na dżdżownicach Eisenia fetida. Na podstawie badań stwierdzono korzystny wpływ stosowania biostymulatora na bazie białka keratyny. We współczesnym rolnictwie, oprócz fungicydów, herbicydów i insektycydów, stosuje się wiele preparatów kwalifikowanych jako regulatory rozwoju roślin lub biostymulatory. Ich zadaniem jest kontrolowanie i przyspieszanie procesów życiowych, zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe oraz stymulacja ich rozwoju (korzenie, liście). Ze względu na sposób działania są one bezpieczne dla środowiska naturalnego, zastępując w części chemiczne środki ochrony roślin1). Jednym z rodzajów biostymulatorów są biostymulatory aminokwasowe. Na rynku można znaleźć szeroką paletę produktów z aminokwasami, m.in. T[...]

 Strona 1