Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Norbert Modliński"

Use of biogas as an engine and boiler fuel Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego i kotłowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1003


  To simulate to biogas compn., MeH was dild. with CO2 (up to 45%) and used as a fuel for driving a test spark engine at air excess 0.92-1.1. The diln. resulted in a decrease in NOx and CO emission and heat release rate. This observation was confirmed by combustion of MeH-CO2 mixts. in an industrial burner. Silnik o zapłonie iskrowym może być skutecznie zasilany metanem ze znacznym udziałem ditlenku węgla (45%) w dość szerokich granicach składu mieszanki paliwowo-powietrznej 0,92 < λ < 1,1. Wykazano, że zwiększony udział CO2 w biogazie ma bardzo duży wpływ na zmniejszenie udziału tlenków azotu w spalinach silnika. Spalanie mieszanek ubogich (1,0 < λ < 1,1) przy stosowaniu biogazu jako paliwa silnikowego jest korzystne z punktu widzenia ograniczenia emisji węglowodorów i nie skutkuje znaczącym spadkiem momentu obrotowego i sprawności ogólnej silnika. Symulację spalania biogazu zrealizowano przy użyciu zmodyfikowanego palnika olejowego, zaadaptowanego do spalania biogazu. Takie rozwiązanie daje możliwość zastosowania nowego typu palnika do współspalania biogazu z innymi paliwami w istniejącym kotle energetycznym. Wraz ze zwiększeniem udziału CO2 w biogazie obniża się temperatura spalania w komorze, co powoduje zmniejszenie szybkości tworzenia NO. Głównymi składnikami biogazu jest metan i ditlenek węgla zawarty w ilościach 35-50%, obok licznych zanieczyszczeń zawartych w mniejszych ilościach, takich jak para wodna, siarkowodór, organiczne związki siarki i amoniak. Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego wymaga bezwzględnego ich usunięcia. Nie dotyczy to konieczności pozbycia się inertnego ditlenku węgla. Obecność ditlenku węgla w paliwie jest dopuszczalna, chociaż oczywiście zmniejsza wartość energetyczną paliwa i pogarsza uzyskiwane efekty pracy silnika. Ditlenek węgla wpływa na właściwości mieszaniny paliwowej przez zmianę właściwości termicznych, obniżenie temperatury płomienia, właściwości promieniowania [...]

 Strona 1