Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM MAJEWSKI"

Chemiczna niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK

Czytaj za darmo! »

Kliniczne, mechaniczne oraz estetyczne aspekty powodują, iż aparaty protetyczne dla stomatologii konstruowane są z materiałów o precyzyjnie dobieranych cechach mechanicznych, fizycznych i chemicznych [1÷4]. Tytan i porcelana, materiały o bardzo dużej biozgodności, skłaniają do prowadzenia badań zmierzających do lepszego ich poznawania i szerszego wykorzystania w medycynie [5÷7]. Najlepszym materiałem licującym metalowe konstrukcje protetyczne w stomatologii jest porcelana dentystyczna [3÷4]. W zależności od stopnia topliwości, stosowany jest podział porcelan dentystycznych na: wysokotopliwe (1290÷1370°C), średniotopliwe (1090÷1260°C) i niskotopliwe (860÷1070°C). Temperatura topliwości tytanu i jego stopów α-Ti uwarunkowała termiczne parametry napalania porcelany na poziomi[...]

Zagrożenia powstające podczas przerobu niektórych tworzyw sztucznych


  Przedstawiono czynniki szkodliwe powstające podczas przetwarzania tworzyw sztucznych. Badania wykonano w Laboratorium Badania Środowiska w Gnieźnie na wybranych tworzywach sztucznych w aspekcie odniesienia do zabezpieczeń, takich jak wentylacja, izolacja, hermetyzacja oraz ewentualnego usprawnienia procesu technologicznego, zwłaszcza dbałości o właściwy stan techniczny urządzeń i narzędzi. Podczas przetwarzania niektóre tworzywa ulegają rozkładowi i degradacji do monomerów, których stężenia nie przekraczały wartości dopuszczalnych na stanowiskach pracy. Szczególną uwagę poświęcono termicznemu rozkładowi PVC, podczas którego powstaje rakotwórczy monomer chlorek winylu. Kopolimery, takie jak SBS lub ABS ulegają rozkładowi na monomery, wśród których znajduje się rakotwórczy 1,3-butadien. Po raz pierwszy zostało zaobserwowane zjawisko gorączki poniedziałkowej u narażonych na działanie styrenu. Wymaga ono dalszych obserwacji i stanowi przesłankę do opracowania nowych metod profilaktyki przy ekspozycji na ten związek. After reviewing the sources of hazards during com. plastics processing (granulation of polyolefins, prodn. of shoes by processing PVC, thermoplastic rubber and polyurethane foams, prodn. of brushes by processing polyethylene terephthalate, thermal processing of nitrile rubber, prodn. of laminates by using styrene-contg. polyster resins), some Włodzimierz Bulikowskia,*, Wiesław Lingasb, Adam Majewskia, Ilona Borzęckaa, Barbara Sokołowskac, Brunon Bulikowskib, Gustaw Wójcika, Ireneusz Sowaa, Tomasz Baja Zagrożenia powstające podczas przerobu niektórych tworzyw sztucznych Hazards arising during the processing plastics Inż. Wiesław LINGAS w roku 2001 ukończył studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe Ochrona Środowiska. Specjalność - higiena pracy. Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 6, tel./fax: [...]

 Strona 1