Wyniki 1-10 spośród 56 dla zapytania: authorDesc:"Marian Zaborski"

Nanotechnologia i nanokompozyty polimerowe

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod syntez cząstek koloidalnych, nanoproszków, fullerenów, nanodyspersji i nanorurek zawartych w sadzach wytwarzanych plazmowo a także polimerycznych nanokompozytów ze szczególnym uwzględnieniem prac własnych Autora w zakresie dyspergowania ditlenku krzemu i jego syntezy z alkoksysilanów. Szczególna uwaga została położona na nanodyspersje i nanokompozyty polimerowe i [...]

Wpływ sposobu sporządzania mieszanek gumowych na właściwości elastomerów

Czytaj za darmo! »

Procesy sieciujące podczas wulkanizacji powodują zmiany w strukturze przestrzennej wulkanizatów. Stopień niejednorodności tworzącej się sieci silnie zależy od rodzaju ośrodka polimerowego, przy czym większą niejednorodność zaobserwowano w środowisku kauczuku polarnego. Modyfikacja sposobu sporządzania mieszanek gumowych spowodowała zmiany właściwości wytrzymałościowych usieciowanych elast[...]

Właściwości kauczuku chloroprenowego usieciowanego aminosilanami

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano sposób sieciowania kauczuku chloroprenowego (CR) za pomocą związków krzemoorganicznych zawierających grupy aminowe. Związki te, tzw. ami nosi lany, nadają się do tworzenia węzłów sieci z grupami funkcyjnymi elastomeru bez dodatku katalizatorów lub stabilizatorów. Powstające w ten sposób jonowe węzły sieci elastomerowej wpływają na właściwości mechaniczne oraz zdolność do roz[...]

Rola zespołów sieciujących w procesie syntezy napełniaczy krzemionkowych in situ i ich wpływ na właściwości elastomerów

Czytaj za darmo! »

Ze względu na istotną rolę środowiska w procesie syntezy napełniaczy krzemionkowych in situ podjęto próby określenia wpływu, jaki wywiera charakter zastosowanego zespołu sieciującego na właściwości elastomerów napełnionych. W tym celu jako substancje sieciujące zastosowano związki o charakterze kwasowym, zasadowym i obojętnym. Do syntezy napełniaczy krzemionkowych użyto silanów trój- i czt[...]

 Strona 1  Następna strona »