Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR KARYŚ"

Power loss comparison for the ARCP resonant inverter regard to control method

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę matematyczną strat mocy w rezonansowym przekształtniku biegunowym typu ARCP, w zależności od zastosowanej metody sterowania. Porównano klasyczną metodę sterowania o stałych zależnościach czasowych dla sygnałów sterujących z metodą, w której czas trwania sygnałów sterujących zależy od wartości chwilowej prądu obciążenia. Pokazano, że dzięki zastosowaniu drugiej m[...]

Analiza strat trójfazowego falownika o komutacji miękkiej ZCS sterowanego metodą PWM

Czytaj za darmo! »

Rysunek 1. przedstawia trójfazowy falownik napięcia o komutacji miękkiej przełączany w warunkach zerowego prądu - ZCS. W schemacie (rys. 1) można wyróżnić falownik główny zbudowany z tranzystorów T1 ÷ T6 oraz przekształtnik pomocniczy składający się z tranzystorów T1K ÷ T6K. Pomiędzy wyjściami gałęzi falownika głównego i pomocniczego znajdują się szeregowo połączone elementy L, C. Schemat zastępczy jednej fazy przedstawiono na rys. 2. Przebiegi sygnałów sterujących tranzystory oraz prądy w jednej fazie falownika dla prądu obciążenia I > 0 ilustruje rys. 3. Za dodatnie przyjęto prądy płynące zgodnie kierunkiem przewodzenia przyrządów półprzewodnikowych. Odpowiednie przedziały czasowe z rys. 3 odpowiadają stanom łączników z rys. 4a do 4k. W stanie początkowym prąd obciążenia pr[...]

The influence of control method on power loss in the ARCP resonant inverter - experimental results

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych trójfazowego falownika rezonansowego typu ARCP o mocy 7kW. Uzyskane rezultaty potwierdzają przesłanki wynikające z analizy teoretycznej, które wskazują na możliwość istotnego ograniczenia strat mocy poprzez zastosowanie metody sterowania o zmiennym czasie trwania sygnałów sterujących-zależnym od chwilowej wartości prądu obciążenia. Prezentowane dotychczas w literaturze światowej wyniki badań eksperymentalnych tego nie potwierdzały. Poddano dyskusji przyczyny tych rozbieżności. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych pozwalają na porównanie strat mocy falownika o komutacji twardej ze stratami falownika o komutacji miękkiej w zależności od zastosowanej metody sterowania. Przedstawiono straty mocy oraz sprawność falownika dla dwóch różnych częstotliwości nośnych. (Metody kontroli strat mocy w falowniku rezonanowym typu ARCP) Abstract. This paper presents experimental results of the 7kW three-phase ARCP resonant inverter. Obtained results confirm theoretical premises that indicate the possibility of important power loss reduction if variable-time control method - dependent on instantaneous value of the load current is introduced. Experimental results shown in the literature do not confirm this up to now. The reasons of such a discrepancy have been discussed. Obtained experimental results enable to compare power loss in the hard and soft switching inverter- dependently on the applied control method. The power losses and inverter efficiency for two different carrier frequencies have been shown. Słowa kluczowe: falownik rezonansowy, falownik ARCP, komutacja miękka Keywords: resonant inverter, ARCP inverter, soft commutation Introduction Nowadays advanced digital technology enables realisation of complex control algorithms. As it is shown by theoretical analysis [1,2] introducing advanced control methods in case of soft-switching PWM-driven inverters, significantly decrease power[...]

Mixed Commutation Techniques and their Influence on Loss in the Three-Phase Voltage-Feed Zero Current Switching Inverter

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zastosowania komutacji: twardej i miękkiej na straty w trójfazowym falownika typu ZCS, który może być zastosowany w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Falownik tego rodzaju charakteryzuje się bardzo niskim poziomem strat przełączania dla prądów znamionowych. W zakresie prądów obciążenia o niewielkiej wartości, ograniczenie strat przełączania przez komutację miękką nie rekompensuje dodatkowych strat przewodzenia w łącznikach pomocniczych. Zatem w tym zakresie prądów obciążenia komutacja twarda zapewnia niższy poziom strat całkowitych. Przeprowadzono badania eksperymentalne trójfazowego falownika typu ZCS o mocy około 1,5kW. Przedstawiono zalety i wady zastosowanej metody sterowania. (Mieszane metody komutacji i ich wpływ na straty w trójfazowym falowniku napięcia przełączanym w warunkach zerowego prądu ). Abstract. The paper presents the hard and soft commutation influence on loss in the three-phase ZCS inverter which can be implemented in the electric cars drive systems. A very low switching loss level, for nominal load current conditions is typical for this kind of inverter. In the range where load current has small value, loss reduction obtained thanks to soft-switching does not to compensate additional conduction loss in the auxiliary switches. Therefore in this load current range, the hard-switching warrants lower total loss level. The experimental research of the 3 kW three-phase ZCS inverter has been done. The merits and disadvantages of implemented control method were shown. Słowa kluczowe: falownik ZCS, komutacja miękka Keywords: ZCS inverter, soft c[...]

Control method of one-branch controlled three-phase rectifier with no rotor position detection DOI:10.15199/48.2017.08.42

Czytaj za darmo! »

In recent years environmental pollution and the energy crisis are rising globally. In this context, the high efficiency of electric devices is a desirable means to reduce power consumption. An electric motor is the main element that converts mechanical energy into an electrical energy and does the reverse conversion. Nowadays PM motors become more and more popular because of high efficiency, dynamic capability, high energy density and reliability. Therefore, they are commonly applied in military, industrial and domestic equipment. Modern PM motors usually cooperate with different type of power converters to obtain high efficiency across a wide range of electromechanical characteristics [1-8]. The full-bridge controlled converter is a widely used solution for PM motors which associate two other phases with the highest instantaneous value of back EMF voltages [9]. This makes it possible to fully assemble the electromagnetic energy of the motor. In standard solutions, the controller reads the Hall sensor signals and decides the appropriate phase to be commutated [10], [11]. The paper concentrates on converters that allow for the regenerative braking of PM motors. Therefore, in the next part of the paper, PM motor is called PM generator and converter is called rectifier. Different kinds of rectifiers are widely used in small-scale wind-turbines and automotive alternators [12]. An often-omitted criterion for this kind of systems is cost and reliability. The one-branch controlled three-phase rectifier shown in Fig.1 fulfills the above demands. The switching strategy proposed in this paper is different from the one described in [13] as no rotor position sensing is needed. Fig.2 shows back-EMF voltages of the PM generator, hall sensor signals, transistor control signals for classic-sensored and NRP control. Fig.1. One-branch controlled three-phase rectifier Operational principles The operational principle is similar to that of the[...]

 Strona 1