Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał Niemczak"

Synthesis and properties of quaternary ammonium salts with trimethylvinylammonium cation. Synteza oraz właściwości czwartorzędowych soli amoniowych z kationem trimetylowinyloamoniowym


  Me3N CH2CH2Cl Cl - was converted to 8 salts of general formula Me3N CH=CH2 X by reaction (i) with NaBF4 or Na N (CN)2 in H2O and then with KOH (X = BF4 or N(CN)2)), or (ii) with KOH in MeOH and then with K acesulfamate, Na saccharinate or Li (CF3SO2)2N (X = acesulfamate, saccharinate or (CF3SO2)2N), or (iii) with KOH in MeOH and then with HNO3, EtSO3H or 2,4-Cl2C6H3OCH2COOH (X = NO3, EtSO3, 2,4-Cl2C6H3OCH2COO). The product yields were 87-98% independently on the synthesis method. The salts produced were studied for chemical structure, thermal stability and soly. in org. solvents. Some of the salts were ionic liqs. Opracowano trzy efektywne metody syntezy czwartorzędowych soli amoniowych z kationem trimetylowinyloamoniowym. Jako prekursor wykorzystano chlorek 2‑chloroetylotrimetyloamoniowy, popularny regulator wzrostu i rozwoju roślin. Dla uzyskanych związków określono przemiany fazowe, stabilność termiczną oraz rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach. Czwartorzędowe sole amoniowe to związki organiczne, posiadające w swojej budowie dodatnio naładowany atom azotu. Połączony jest on z czterema podstawnikami węglowymi, którymi najczęściej są proste grupy alkilowe. Dodatni ładunek w cząsteczce jest stabilizowany poprzez ładunek ujemny przeciwjonu o charakterze organicznym lub nieorganicznym1). Sole amoniowe jako związki o unikatowych wielofunkcyjnych właściwościach mają niemal nieograniczony obszar zastosowań, dlatego też cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko ośrodków badawczych, ale i nowoczesnego przemysłu. [...]

Protic herbicidal ionic liquids with (hydroxyalkyl)dimethylammonium cation Protonowe herbicydowe ciecze jonowe z kationem (hydroksyalkilo)dimetyloamoniowym DOI:10.12916/przemchem.2014.792


  Six new herbicidal protic ionic liqs. were synthesized by quarternization of RNMe2 (I, R = (CH2)2OH, (CH2)3OH) with 2-R-3-ClC6H3OCH2COOH (II, R = Me or Cl) or 2-MeO-3,4- Cl2C6H2COOH (III ), identified by elementary anal., and 1H- and 13C-NMR spectroscopies, and studied for thermal stability research and biol. activity against cornflower (Centaurea cyanus) and white mustard (Sinapis alba). The new ionic liqs. showed higher herbicidal activity than com. herbicides except for the salts of I with II (R = Cl) and with III. Otrzymano nowe protonowe herbicydowe ciecze jonowe. Przedstawiono wyniki badań ich stabilności termicznej, a także aktywności biologicznej na roślinach chabra bławatka (Centaurea cyanus) oraz gorczycy białej (Sinapis alba). Skuteczność zsyntezowanych związków porównano z preparatami handlowymi. Nowe sole okazały się efektywniejsze w działaniu chwastobójczym, co w połączeniu z łagodnymi warunkami prowadzenia reakcji ukazuje ich wysoki potencjał aplikacyjny. Ciecze jonowe to organiczne związki chemiczne zbudowane z kationu oraz anionu, o temperaturze topnienia poniżej 100°C1, 2). Posiadają one wiele pożądanych właściwości użytkowych pociągających za sobą bardzo wysoki potencjał aplikacyjny. W wyniku odpowiedniego połączenia kationu z anionem, można otrzymać trzecią generację cieczy jonowych charakteryzującą się aktywnością biologiczną3). Należą do niej nowe farmaceutyki i fitofarmaceutyki. Przedstawicielami fitofarma ceutyków są herbicydowe ciecze jonowe (herbicidal ionic liquids), które po raz pierwszy opisano w literaturze w 2011 r.4). Definiowane są one jako sole organiczne zawierające anion o działaniu chwastobójczym, charakteryzujące się temperaturą topnienia poniżej 100°C. Herbicydowe ciecze jonowe4-13) charakteryzują się mniejszą toksycznością w porównaniu z komercyjnymi preparatami, wobec czego w mniejszym stopniu oddziałują na człowieka i środowisko naturalne. W literaturze4) znane są ciecze jonowe z ani[...]

Amoniowe ciecze jonowe z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym jako przyśpieszacze wulkanizacji kauczuku nitrylowego


  W wyniku połączenia taniego czwartorzędowego kationu z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym otrzymano ciecze jonowe, dla których określono przemiany fazowe oraz stabilność termiczną. Uzyskane związki z powodzeniem mogą być stosowane, jako aktywatory w procesie wulkanizacji gumy. 2-Merkaptobenzotiazolany amoniowe pozwalają na zdecydowane skrócenie czasu wulkanizacji w porównaniu z klasycznym aktywatorem, jakim jest 2-merkaptobenzotiazol. Określono parametry mechaniczne otrzymanych wulkanizatów. Four ammonium 2-mercaptobenzothiazolates were prepd. and used as ionic liqs. for curing acrylonitrile-butadiene elastomer to study the vulcanization kinetics, crosslinking d. and mech. properties of the vulcanizates. Use of the ionic liqs. results in accelerating the curing rate but also in determination of mech. strength of the rubber vulcanizates. Wulkanizacja jest jednym z najstarszych i najlepiej poznanych procesów związanych z przetwórstwem elastomerów. Pierwszy patent opisujący wulkanizację elastomerów z użyciem siarki został udzielony Charlesowi Goodyearowi już w 1839 r. i dotyczył sposobu przerobu kauczuku naturalnego. Organiczne przyśpieszacze wulkanizacji nie były stosowane do 1906 r., kiedy to Oenslager odkrył aPolitechnika Łódzka, bPolitechnika Poznańska Magdalena Maciejewskaa, Agata Sznajdrowskab, Michał Niemczakb, Rafał Giszterb, Filip Walkiewiczb, * Amoniowe ciecze jonowe z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym jako przyśpieszacze wulkanizacji kauczuku nitrylowego Ammonium 2-mercaptobenzothiazolate ionic liquids as accelerators of nitril rubber vulcanization Mgr inż. Agata SZNAJDROWSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2011 r. jest doktorantką na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w Zakładzie Technologii Chemicznej. Specjalność - badania nad surfaktantami o sterycznie specyficznej strukturze. Dr inż. Magdalena MACIEJEWSKA [...]

Bis-ammonium herbicidal ionic liquids. Bis-amoniowe herbicydowe ciecze jonowe


  Eighteen novel bis-ammonium herbicidal ionic liqs. were synthesized by partial or total bromide anion exchange in RMe2N+(CH2)nN+Me2R*2Br- (where n = 4, 5 or 12 and R = Bu, C10H21, C14H29, C16H33, PhCH2 or i-Pr) to 4-chloro- 2-methylphenoxyacetate and optionally to 3,6-dichloro-2- methoxybenzoate anions and studied for soly. in common solvents and herbicidal activity against cornflower (Centaurea cyanus L.), white mustard (Sinapis alba L.) and oil seed rape (Brassica napus L.). The herbicidal activity of the salts was comparable to a com. herbicide (K or Na 4-chloro-2- methylphenoxyacetate).Opisano nowe bis-amoniowe herbicydowe ciecze jonowe. Określono ich rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach oraz ich fitotoksyczność w stosunku do chabra bławatka (Centaurea cyanus L.), gorczycy białej (Sinapis alba L.) oraz rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Charakterystyczną cechą pozwalającą na umieszczenie danej substancji w grupie cieczy jonowych jest jej temperatura topnienia, która umownie nie może przekroczyć wartości 100°C1). Wszystkie ciecze jonowe są związkami chemicznymi składającymi się z kationu oraz anionu2). Biorąc pod uwagę kation, który ma charakter wyłącznie organiczny, można wyróżnić ciecze jonowe zaliczane do grupy czwartorzędowych soli amoniowych, pirydyniowych, imidazoliowych lub fosfoniowych. [...]

Ammonium ionic liquids containing an ester group as stored product insect antifeedants Amoniowe ciecze jonowe zawierające grupę estrową jako deterenty pokarmowe owadów magazynowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1632


  CH2=CRCOO(CH2)2NMe3Cl (R = H or Me) were converted to resp. salicylates, D,L-lactates, saccharinates, nitrates(V) or acesulfam salts (ionic liqs.), identified and studied for their deterrent activity on adults of wheat weevil (Sitophilus granarius) and confused flour beetle (Tribolium confusum) as well as on larvae of Khapra beetle (Trogoderma granarium) and confused flour beetle (Tribolium confusum). Most of the prepd. ionic liqs. showed a biolog. activity but lower than that of azadirachtidine used for comparison. Opracowano metodę syntezy nieopisanych w literaturze esterkwatów amoniowych na bazie akrylanu i metakrylanu choliny z anionami organicznymi oraz nieorganicznymi. Syntezowane sole okazały się być cieczami jonowymi. Przedstawiono wyniki badań ich aktywności deterentnej na dorosłych osobnikach wołka zbożowego (Sitophilus granarius) oraz trojszyka ulca (Tribolium confusum) jak i larwach skórka zbożowego (Trogoderma granarium) oraz trojszyka ulca (Tribolium confusum). Ciecze jonowe (IL) to związki organiczne, które zostały odkryte na początku XX w. Substancje te charakteryzują się temperaturą topnienia poniżej 100°C1-3). Intensywne badania doprowadziły do rozwoju trzeciej generacji cieczy jonowych. W grupie tej, oprócz określonych właściwości fizycznych (I generacja) i chemicznych (II generacja) pojawia się również aktywność biologiczna. Głównymi przedstawicielami IL III generacji są związki, które w swojej strukturze zawierają cząsteczki leków4) lub też popularnych herbicydów5-13). Substancje o działaniu toksycznym wobec pasożytów ziaren zbóż nazywane są deterentami pokarmowymi. Mechanizm ich działania polega na oddziaływaniu środków antyżywieniowych na narządy smaku owadów, powodując ich śmierć głodową pomimo dostępności pożywienia. Pierwszą generacją antyfidantów były związki ekstrahowane z nasion drzew zawierających naturalne substancje antyżywieniowe14). Ciecze jonowe stanowią nową generację deterentów pokarm[...]

New polydiallyldimethylammonium herbicides. Synthesis and biological activity. Nowe herbicydy poli(diallilodimetyloamoniowe). Synteza i aktywność biologiczna


  (CH2=CHCH2)2NMe2Cl was (i) converted with com. herbicides to org. salts of general formula (CH2= =CHCH2)2N+Me2X-, where X- = 4-Cl-2-MeC6H3OCH2COO- (I), 2,4-Cl2C6H3OCH2COO- (II), 4-Cl-2-MeC6H3OCHMe- COO- (III), or 2-MeO-3,6-Cl2C6H2COO- (IV) (yield 96-98%) or (ii) polymerized with 2,2'-azo-bis(2-amidinopropane) dichloride to resp. polymer and converted with pairs of com. herbicides to mixed polymeric salts of I and III (1:1), of I and IV (2:1) of II and III (1:1) or of II and IV (2:1) (yield 90-95%). The salts were studied for biol. activity against some weeds. The salts with X = I, III and IV showed higher activity against cornflower than the com. herbicides. The polymeric salts showed lower activity than the com. herbicides used except for the salt with X = I + IV against cleavers. Wychodząc z chlorku diallilodimetyloamoniowego otrzymano herbicydy poli(diallilodimetyloamoniowe), które okazały się nowymi herbicydowymi cieczami jonowymi. Opisano syntezę i aktywność herbicydową otrzymanych soli. Ciecze jonowe IL (ionic liquid) charakteryzują się dużym potencjałem aplikacyjnym ze względu na wiele unikatowych właściwości1- 3). Znajdują zastosowanie m.in. jako elektrolity4), katalizatory5), deterenty6), impregnaty do drewna7) i rozpuszczalniki celulozy8). Znane są polimerowe IL stosowane jako sorbenty w procesach mikroekstrakcji fazy stałej9). Polimerowe IL są również stosowane w mikrokapsulacji10, 11) oraz jako składniki membran w procesach oczyszczania gazów i faz ciekłych12).W reakcji polimeryzacji rodnikowej chlorku diallilodimetyloamoniowego powstaje polimer pirolidyniowy. Monomer diallilodimetyloamoniowy [...]

 Strona 1