Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ WROŃSKI"

Właściwości elektryczne cienkich warstw ZrO2 otrzymywanych metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

Czytaj za darmo! »

Cienkie warstwy ZrO2 otrzymywano w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego cyrkonu o czystości 99,99%, w atmosferze roboczej złożonej z mieszaniny (Ar + O2). Wykorzystywano wyrzutnię magnetronową WMK-50 (WEMiF Wrocław) z targetem o średnicy 50 mm i zasilaczem impulsowym (Dora Power System) [1]. Jako podłoża stosowano szkło typu Corning 7059. Przed procesem nanoszenia warstw podłoża nagrzewano grzejnikiem radiacyjnym do temperatury 100°C. W trakcie procesu, temperatury nie kontrolowano. Odległość podłoży od powierzchni targetu wynosiła 100 mm. Stosując mieszaninę (Ar + 12,5%O2) jako gaz roboczy o ciśnieniu 4 Pa wytworzono dwie serie struktur kondensatorowych oznaczonych odpowiednio jako A i B (tab. 1). W tabeli 1a przedstawiono także zdjęcie badanych struktur serii A, w[...]

Symulacja widm impedancyjnych struktur biologicznych na elektrodach palczastych

Czytaj za darmo! »

Zaimplementowano dwie metody symulacji widm impedancyjnych zawiesin bakterii. Pierwsza oparta jest na opisanych zależnościami Maxwella-Wagnera-Sillarsa właściwościach elektrycznych struktur wielofazowych. Metoda druga polega na przeliczeniu obrazu, przedstawiającego rozkład bakterii w dwuwymiarowej celce pomiarowej z wbudowanymi elektrodami, na odpowiednią sieć elementów RC. Używając metody napięć węzłowych obliczono impedancję elektryczną danej sieci w szerokim zakresie częstotliwości. Otrzymane w wyniku symulacji widma impedancyjne porównano z widmami otrzymanymi z pomiarów zawiesin bakterii E. coli na elektrodach palczastych. Abstract. Two methods of impedance spectra simulation has been implemented. First method, based on Maxwell-Wagner-Sillars theorem, is based on calculation of electrical properties of two phase mixture - suspension media and unicellular organisms modeled as phospholipids-coated cytoplasm. Second method was based on transposition of picture showing the layout of bacteria in 2D measurement well with embedded interdigitated electrodes into RC elements network. Using node potential method one can calculate equivalent impedance of given network in chosen frequency range. Simulated data and measured E. coli suspension impedance spectra have been compared. (Simulation of impedance spectra of biological structures on interdigitated electrodes). Słowa kluczowe: spektroskopia impedancyjna, symulacje i modelowanie, metoda potencjałów węzłowych. Keywords: impedance spectroscopy, impedance spectra modeling, node potential method. Wstęp Użycie symulacji komputerowej pozwala na uzyskanie informacji o odpowiedzi elektrycznej złożonych układów przestrzennych różnych materiałów w polach zmiennych [4]. Celem pracy było opracowanie i implementacja w postaci programu komputerowego metody generacji widm impedancyjnych [2] z wygenerowanego obrazu o niskiej rozdzielczości, w którym każdy piksel zawiera informacje o lokalnych właściwośc[...]

Metody pomiaru i analizy charakterystyk impedancyjnych mikro- i nanostruktur

Czytaj za darmo! »

W pomiarach wykonywanych metodą spektroskopii impedancyjnej bada się odpowiedź analizowanego obiektu na pobudzenie sygnałem elektromagnetycznym w szerokim zakresie częstotliwości pobudzenia. Impedancja jest wyrażana liczbą zespoloną wyrażającą stosunek i przesunięcie w fazie pomiędzy napięciem i natężeniem prądu płynącego przez badany obiekt: gdzie: ω - pulsacja (ω = 2πf), Z(ω) - impedancja, |U|, fU - moduł i przesunięcie w fazie napięcia, |I|, fI - moduł i przesunięcie w fazie prądu, R - rezystancja, X - reaktancja. Metoda ta nie ogranicza się jedynie do pomiarów widm impedancyjnych. W zależności od charakteru badanego obiektu wygodniej jest wyrazić wynik pomiaru poprzez widmo admitancyjne, pojemnościowe widmo modułu dielektrycznego lub indukcyjności: gd[...]

System setup and software for impedance spectroscopy measurements


  The impedance spectroscopy (IS) is one of the methods for investigation of electric material properties such as electric properties, the corrosion, performance of passive electronic devices or gathering information about the structural properties of materials or complex composites [1-3]. IS relies on the measurement of impedance performed in the frequency range of several orders of magnitude. Impedance is measured by applying small electromagnetic signal to the object under investigation and measuring the response. If the excitation is sinusoidal and object is linear the response is also sinusoidal. The impedance Z is the complex number representing both magnitude and phase shift of the response. (1) where U and I are the magnitudes of voltage and current, jωφU, jωφI are the phases of voltage and current and ω is the radial frequency. The factors which have to be taken under account during the measurement are the proper definition of sample’s shape and stable electrical contacts as the measurements may take long time. The range of frequencies used is also important. In some cases it has to be very wide to allow to detect all phenomena occurring in the sample. System setup To fulfill the requirement of the wide range of possible frequencies at which the measurements are performed the authors built impedance measurement system based on two impedance analyzers: Agilent 4294A and Solartron FRA 1260. Agilent 4294A is a fast, precise, high frequency impedance analyzer which is able to measure impedance from 40 Hz to 110 MHz. While on the other hand[...]

Badanie wpływu dezintegracji E. coli na impedancję czujnika o strukturze palczastej

Czytaj za darmo! »

Monitorowanie zawartości i dynamiki wzrostu mikroorganizmów jest zagadnieniem bardzo ważnym w przemyśle spożywczym, medycynie i ochronie środowiska. Wykorzystywane są do tego metody optyczne, grawimetryczne, czy też elektrochemiczne, w tym spektroskopia impedancyjna [1, 2]. Spektroskopia impedancyjna [3] jest metodą określania właściwości elektrycznych obiektów, która polega najczęściej na pomiarze odpowiedzi na sinusoidalne pobudzenie elektryczne w szerokim zakresie częstotliwości. W wyniku pomiaru otrzymuje się serie widm impedancyjnych, które aproksymuje się zbudowanym elektrycznym modelem zastępczym. Jego parametry łączy się następnie z właściwościami fizycznymi, chemicznymi czy strukturalnymi. Głównymi zaletami tej metody, z perspektywy badań mikrobiologicznych są: brak konieczności wprowadzania zewnętrznych odczynników do badanych próbek, krótki czas pojedynczego pomiaru oraz możliwość uzyskania informacji o zjawiskach fizycznych zachodzących zarówno przy powierzchni elektrod pomiarowych (np. formacja biofilmu czy kolonii), jak również w objętości próbki (np. stan medium). W typowym przypadku konduktywność medium jest zbliżona do konduktywności cytoplazmy, gdyż najczęściej przechowuje się i bada zawiesiny bakterii w roztworach o fizjologicznych lub większych stężeniach jonów. Założono, że gdy mikroorganizmy zostaną zawieszone w medium o bardzo małej konduktywności, to każdy rozpad komórki i uwolnienie cytoplazmy do medium, powinien spowodować względnie dużą zmianę jego składu chemicznego, a więc i parametrów elektrycznych. W niniejszej pracy badano zmiany widm impedancji zawiesiny bakterii E. coli w wodzie ultra czystej, przed i po indukcji rozpadu komórek. Oceniano trzy metody dezintegracji organizmów: sonifikację, elektroporację i lizę chemiczną. Materiały i metody Bakterie Escherichia coli szczepu DH5α pochodziły z Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Wszystk[...]

 Strona 1