Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Sienkiewicz-cholewa"

Yield-forming effects of nitrogen stabilizers used in organic and organic-mineral fertilization of maize Efekty plonotwórcze zastosowania stabilizatora azotu w nawożeniu organicznym i organiczno-mineralnym kukurydzy DOI:10.15199/62.2015.3.24


  Com. 2-chloro-6-trichloromethylopyridine (nitrapyrin) nitrification inhibitor was used during org. and org.-mineral fertilization in maize growing (field exps.). Increases in grain yield 5-8% at slurry fertilization and 12-20% at manure with urea fertilization were obsd. when compared to the same dose of fertilizers without any stabilizer. Przeprowadzono doświadczenia polowe, których celem było zbadanie, czy inhibitor nitryfikacji zawierający mikrokapsułowaną substancję aktywną nitrapirynę ograniczy straty i zwiększy efektywność wykorzystania azotu w uprawie kukurydzy. Stabilizator zastosowano w trakcie 2-poziomowego nawożenia organicznego i organiczno-mineralnego. Wpłynął on na zwiększenie plonu ziarna kukurydzy o 5-8% przy nawożeniu gnojowicą oraz o 12-20% przy nawożeniu obornikiem z mocznikiem w stosunku do nawożenia tą samą dawką nawozów bez stabilizatora. Świadczy to o lepszym wykorzystaniu azotu w trakcie wegetacji kukurydzy, a więc skutecznym działaniu inhibicyjnym mikrokapsułowanej nitrapiryny.Cykl obiegu azotu i fosforu w przyrodzie uznawany jest za jeden z dziewięciu kluczowych "procesów planetarnych". Wprowadzanie N i P do ekosystemu, bez zachowania norm, może powodować destabilizację warunków życia i negatywne skutki dla środowiska1). Główną wadą nawozów organicznych i mineralnych, zawierających azot mineralny są straty powodowane przez mikrobiologiczne przemiany azotu w procesie nitryfikacji, w którym azot amonowy NH4 + jest utleniany przez bakterie nitryfikacyjne do azotanów i azotynów. Przemiany te prowadzą do szybkiego wymywania azotu azotanowego NO3 2- w głąb gleby, jego przemieszczania się do wód gruntowych i powierzchniowych oraz uwalniania w postaci N2, NO i N2O do atmosfery. Pożądane jest więc stosowanie takich technologii nawożenia, które pozwolą na zwiększenie efektywności wykorzystania azotu przez rośliny uprawne poprzez ograniczenie jego strat. Coraz większe znaczenie w praktyce rolniczej ma sto[...]

Składniki nawozowe w strumieniu osadów ściekowych po fermentacji metanowej


  Przedstawiono wyniki badań procesu strącania związków fosforu ze strumieni przefermentowanych komunalnych osadów ściekowych. Przeanalizowano wpływ składu chemicznego badanych strumieni, temperatury, pH oraz stosunku molowego reagentów w mieszaninie reakcyjnej zarówno na ilość, jak i jakość otrzymanego produktu. Uzyskane w poszczególnych seriach badawczych produkty oceniono także w doświadczeniach wazonowych pod kątem ich przydatności w preparatach nawozowych. Artificial and natural PO4 and NH4-contg. sewage sludges were treated with MgCl2 at pH 8.5 to produce MgNH4PO4 .6H2O crystals. The crystals were sepd. by filtration, studied for size distribution (40 and 80 μm in size in av.) and used as fertilizers for growing white mustard. The dry plant material contained similar P and N amts. as the plants fertilized with com. superphosphate. Powstawanie osadów ściekowych, będących organiczno-mineralną fazą stałą, jest nieuniknionym efektem procesu oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Głównym zadaniem gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków jest mineralizacja związków organicznych obecnych w strumieniu tych osadów w kolejnych etapach przeróbki, z równoczesnym przeprowadzeniem ich w formę zbywalnego produktu o znamionach nawozowych, bezpiecznego pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Na proces ten składa się stabilizacja tlenowa (np. w zamkniętych komorach fermentacyjnych), odwadnianie (na prasach taśmowych lub w wirówkach), higienizacja (najczęściej poprzez wapnowanie) i dojrzewanie (formowanie w pryzmy). O wartości nawozowej osadów ściekowych decyduje zawartość substancji organicznej podatnej na tworzenie humusu oraz składników pokarmowych (N, P, K, Mg, Ca, mikroelementy). Osady ściekowe pochodzące z komunalnych oczyszczalni ścieków zawierają przeciętnie 3-10% azotu, 0,9-1,5% fosforu i 0,1-0,8% potasu1). O możliwości recyklingu osadów decydują nie tylko wartości nawozowe, ale także uwodnienie, zawarto[...]

Technology for production of NS fertilizers by compacting method and their impact on the grain crop and quality of winter wheat cereals. Technologia otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania oraz ocena wpływu tych nawozów na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej


  NH4)2SO4 and urea 1:1 mixts. (grain size fractions up to 4 mm) were compacted under 5-15 kN/cm2 (50-150 MPa), studied for d. and compression strength (after grinding), and then used for fertilizing fields (N dose 120 or 200 kg/ ha) where winter wheat was cultivated. For comparison, solid urea and optionally S-contg. solns. of NaNO3 and urea were used as fertilizers. The grain crop of winter wheat and gluten content in the cereal grains were detd. Use of the new (NH4)2SO4-urea fertilizer did result neither in higher wheat grain crop nor in a significantly higher gluten content in the cereals when compared to other fertilizers used except for the high N dose (200 kg/ha) of the new fertilizer. Podjęto badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS1, 2) z mocznika i siarczanu amonu metodą kompaktowania, a następnie próbne partie nawozów poddano ocenie rolniczej. [...]

Studies on technology for production of NPK and PK suspension fertilizers from wastes from production of polyalkylene glycols Badania nad technologią otrzymywania nawozów zawiesinowych typu NPK i PK z odpadów z produkcji polialkilenoglikoli DOI:10.12916/przemchem.2014.489


  Na and K phosphates-contg. wastes from com. prodn. of polyalkylene glycols were added to aq. solns. of nitrates and urea in industrial scale expts. to produce suspension fertilizers. The addn. resulted not only in improvement of the fertilizers compn. but also in stabilizing the suspension. Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadowych fosforanów sodowo potasowych z produkcji polialkilenoglikoli (Rokopoli), jako komponentów nawozów zawiesinowych. Stwierdzono, że badany odpad stanowi nie tylko źródło składników pokarmowych, ale wykazuje także właściwości czynnika stabilizującego zawiesinę. Makroskładniki, takie jak azot, fosfor i potas mogą być wprowadzane doglebowo w postaci nawozów stałych granulowanych, jak również w postaci nawozów płynnych. W grupie nawozów płynnych rozróżnia się roztwory nawozowe i nawozy zawiesinowe, w których oprócz form składników nawozowych całkowicie rozpuszczonych w wodzie, występują również składniki w zdyspergowanej, drobnokrystalicznej formie. Utrzymywane są one w fazie ciekłej na ogół za pomocą dodatkowego czynnika stabilizującego. Podstawową zaletą nawozów zawiesinowych jest większa zawartość składników nawozowych niż w nawozach klarownych, co należy brać pod uwagę w ocenie ich jakości. W ostatnich latach coraz większe uznanie znajdują nawozy zawiesinowe1, 2), gdyż ich stosowanie ułatwia mechanizację prac, zmniejsza nakłady na transport i aplikację nawozów oraz umożliwia jednoczesne wykonanie nawożenia i innych zabiegów agrotechnicznych, np. poprzez możliwość wprowadzania trudno rozpuszczalnych herbicydów i inse[...]

Technology for production of NS liquid fertilizers and evaluation of their effect on maize yiel Technologia otrzymywania nawozów płynnych typu NS oraz ocena ich wpływu na plonowanie kukurydzy DOI:10.15199/62.2015.7.14


  Liquid N-S fertilizers were produced and used for maize cultivation in field expts. The highest maize yield was achieved when urea, NH4NO3 and S were used for fertilizing. Przedstawiono technologię otrzymywania płynnych nawozów azotowo-siarkowych z roztworu saletrzano mocznikowego (RSM ®) i roztworu mocznika z siarczanem amonu. Przedstawiono wyniki badań efektywności tych nawozów w ścisłych doświadczeniach polowych. Dokonano porównania efektywności nawożenia stałymi i płynnymi nawozami azotowo- siarkowymi, a także oceniono ich wpływ na plonowanie kukurydzy. Stwierdzono, że największy wzrost plonu kukurydzy uzyskano po zastosowaniu roztworu saletrzano-mocznikowego z dodatkiem siarki (RSM®S). W rolnictwie wykorzystuje się wiele nawozów stałych i płynnych zawierających siarkę, m.in. siarczan potasu siarczan amonu, gips, tiosiarczan amonu, lub inne formy siarki elementarnej1), roztwory mocznikowe z siarką oraz roztwory saletrzano-mocznikowe z siarką. Siarka jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla roślin oraz składnikiem kluczowych enzymów w metabolizmie roślin i wchodzi w skład niezbędnych aminokwasów w białkach zapasowych nasion2, 3).Zarówno azot, jak i siarka biorą udział w syntezie białek roślinnych. Deficyt siarki w uprawach zmniejsza wykorzystanie azotu z nawozów4). Nawożenie siarką staje się coraz bardziej istotną kwestią w zarządzaniu uprawami, zwłaszcza po zmniejszeniu depozycji atmosferycznej ze względu na kontrolę uwalniania siarki5). Azot jest plonotwórczym czynnikiem w produkcji roślinnej i jest powszechnie stosowany w największej ilości1, 6). Na efektywne gospodarowanie azotem składają się m.in. dobór stosowanej dawki, źródło, termin i sposób dawkowania, które dostosowują dostępność azotu do wymagań roślin uprawnych, aby zmaksymalizować wykorzystanie azotu, zoptymalizować produkcję roślinną i zminimalizować negatywny wpływ stosowania azotu na środowisko6, 7). Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA uruch[...]

The urea superphosphate based NPS(M) fertilizer production technology. Part 2. The effectiveness of nitrogen-phosphorus fertilization in winter rape cultivation Technologia wytwarzania nawozów NPS(M) na bazie superfosfatu mocznikowego. Cz. II. Efektywność działania nawozu w uprawie rzepaku ozimego DOI:10.15199/62.2017.2.38


  A new NP fertilizer NPS(Mikro) was prepd. by wet granulation of components and tested in field expts. to det. its influence on yield size and quality of winter rape. The field expts. included tested product and a std. one (conc. of superphosphate with urea) applied in 2 doses. The effect of N and P contained in both fertilizers on yield size was equivalent. Reduced dose of the fertilizers showed a similar efficacy as the optimum one. The NPS(Mikro) fertilizer improved the fat content in winter rape grains. Przedstawiono wyniki badań granulacji nawozu NPS(Mikro). Proces prowadzono, stosując surowce w postaci stałej. Jako czynnik granulacyjny zastosowano parę wodną oraz wodę, wprowadzane do złoża materiału na talerzu granulacyjnym. Podano charakterystykę nowego wieloskładnikowego na wozu mineralnego NPS(Mikro), o nazwie roboczej UreaPhoS(Micro), z wykorzystaniem techniki XRD oraz jego wpływ na wielkość i jakość plonów rzepaku ozimego. W doświadczeniach polowych oprócz nawożenia badanym produktem zastosowano porównawczo nawozy konwencjonalne w postaci superfosfatu CSP i mocznika w dwóch dawkach nawozowych. Plonotwórcze działanie azotu i fosforu w NPS(Mikro) oraz w nawozach pojedynczych CSP z mocznikiem było równorzędne. Obniżona dawka nawozowa wykazała zbliżoną skuteczność do dawki optymalnej. Nawożenie NPS(Mikro) wpłynęło na poprawę zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku. Piotr Ruseka,*, Monika Karszniab, Urszula Sienkiewicz-Cholewa c, Janusz Igrasa, Marzena S. Brodowskad, Lech Schimm elpfennigb, Seba stian Schab a, Marcin Konkola 96/2(2017) 461 Prof. dr hab. inż. Janusz IGRAS - notę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 1/2017, str. 110. Dr inż. Urszula SIENKIEWICZ-CHOLEWA ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest starszym specjalistą badawczo-technicznym w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. [...]

 Strona 1