Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Roksana Kordala-Markiewicz"

Ionic liquids in cellulose processing. Ciecze jonowe w przetwórstwie celulozy


  Effect of the ionic liquids structure on the ability to cellulose dissoln. was discussed. Opisano wpływ budowy cieczy jonowych na zdolność rozpuszczania celulozy. Przedstawiono rolę anionu i kationu, których odpowiedni dobór może zapewnić wysoką wydajność procesu. Określono również wpływ właściwości fizykochemicznych cieczy jonowych na proces rozpuszczania celulozy, mechanizm jej rozpuszczania oraz możliwe drogi przetwórstwa tego biopolimeru.Aż do połowy XVIII w. biomasa była głównym źródłem energii, jednak jej znaczenie zaczęło maleć z nastaniem ery surowców kopalnych, które stały się zarówno głównym źródłem energii, jak również surowcem w przemysłowej syntezie karbo- i petrochemicznej1). Z powodu kryzysu energetycznego otwierają się możliwości wdrażania nowych procesów przetwarzania biomasy. Nie brakuje osób, które uważają, że jeszcze w XXI w. w przemyśle chemicznym będą przetwarzane tylko surowce odnawialne1, 2). Wśród roślinnych surowców odnawialnych wymienia się przede wszystkim materiał lignocelulozowy, który zawarty jest w większości gatunków roślin. Istnieją dwa główne kierunki przetwórstwa biomasy: otrzymywanie zdefiniowanych związków oraz ciekłych i gazowych biopaliw3).W procesach przetwarzania celulozy zużywa się dużych ilości energii i wody, a ponadto generują się ogromne ilości toksycznych odpadów, przez co stanowią istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Główne ilości masy celulozowej zużywane są w przemyśle papierniczym, jednak wykorzystuje się ją również do tworzenia kompozytów polimerowych, ulepszonych materiałów powłokowych, folii, membran, farmaceutyków i produktów spożywczych4). Celuloza jest jednym z najszerzej występujących polimerów naturalnych na Ziemi. Szacuje się, że w procesie fotosyntezy jest ona wytwarzana w ilości 50 mld t/r. Występuje jako materiał budulcowy [...]

The ion association in water solutions of 1-alkyl-1-methylpiperidinium ionic liquids. Asocjacja jonów w wodnych roztworach cieczy jonowych z kationem 1-alkilo-1-metylopiperydyniowym


  Four new 1-dodecyl-1-methylpirydinium (I) salts were synthesized by conversion of the I bromide in H2O or MeOH to resp. I methylsulfate, formiate, acetate or metoxyacetate (yield 98–99%). The I salts (ionic liqs.) were studied for structure by 1H NMR and 13C NMR spectroscopy and for electrolytic cond. to det. crit. micelle concns. and free energy of micellization. Three solid 1-R-1-methylpiperidinium bromides (R = C8, C10 and C12 alkyl) were also studied for crit. micelle concn. and free energy of micellization. Otrzymano trzy czwartorzędowe bromki, w których grupa alkilowa zawierała 8, 10 oraz 12 atomów węgla oraz metylosiarczan(VI), mrówczan, octan i metoksyoctan 1-dodecylo- 1-metylopiperydyniowy. Na podstawie pomiarów konduktometrycznych zbadano termodynamikę micelizacji wodnych roztworów cieczy jonowych z kationem 1-alkilo-1- -metylopiperydyniowym. Określono wartość krytycznego stężenia micelowania CMC. Zbadano również wpływ dodatku elektrolitu na agregację monomerów w roztworze. Otrzymane wartości CMC świadczą o tym, że większy wpływ na proces micelizacji ma budowa kationu niż anionu.Ciecze jonowe to związki składające się z jonów, charakteryzujące się temperaturą topnienia niższą niż 100°C1). Ze względu na wyjątkowe właściwości fizykochemiczne znajdują one zastosowanie w wielu procesach chemicznych2, 3). Poprzez dobór odpowiedniego anionu czy kationu można otrzymać związki o pożądanych właściwościach. Z tego powodu ciecze jonowe nazywa się związkami projektowalnymi4). [...]

Tebuconazole and propiconazole salts. Sole tebukonazolu i propikonazolu


  Five tebuconazole and propiconazole quaternary salts were synthesized and studied for thermal stability, chem. structure, octanol/water partition coeff. and biol. activity against a fungal species of Fusarium culmorum, Microdochium nivale and Botrytis cinerea (concn. 10-1000 ppm). The activity was slightly lower than this of some com. products used in crop protection. Otrzymano sole tebukonazolu i propikonazolu. Zbadano stabilność termiczną syntezowanych soli oraz wyznaczono i porównano współczynnik podziału soli w odniesieniu do tebukonazolu i propikonazolu. Zestawiono aktywność biologiczną otrzymanych soli oraz preparatów stosowanych handlowo w ochronie upraw wobec grzybów z gatunków Fusarium culmorum, Microdochium nivale i Botrytis cinerea. (RS)-1-p-chlorofenylo-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1- ilometylo)pentan-3-ol (tebukonazol) i [(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)- 4-propylo-1,3-dioksolan-2-ilometylo]-1H-1,2,4-triazol] (propikonazol) należą do triazoli. Występują one w wielu dostępnych na rynku preparatach grzybobójczych i wykazują aktywność wobec znacznej liczby gatunków grzybów (m.in. Botrytis cinerea, Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum, Leptosphaeria spp.). W celu poprawy skuteczności działania tebukonazolu i propikonazolu miesza się je z czwartorzędowymi solami amoniowymi, regulatorami wzrostu roślin, pestycydami i innymi związkami grzybobójczymi. Tebukonazol i propikonazol wykazują również wiele innych atrakcyjnych właściwości, pozwalających na wykorzystanie ich m.in. w procesie ekstrakcji kwasów1) i metali2). Czwartorzędowe sole amoniowe to duża grupa związków o wzorze ogólnym R4N+X- i o szerokim zastosowaniu. Jedną z obiecujących cech czwartorzędowych soli jest ich działanie biobójcze3-7). Dodatkowo, odznaczają się one także niską toksycznością w stosunku do organizmów stałocieplnych. Ze względu na te szczególne właściwości czwartorzędowe [...]

 Strona 1