Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Czekaj"

Comparison of the main material stream compositions of coal power plant Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej DOI:10.12916/przemchem.2014.964


  Ingoing streams (coal, limestone powder, process H2O) and outgoing streams (fly ashes from three stages of electrostatic precipitator, slag, gypsum, sludge and sewage from desulfurization system) were analyzed for elemental compn. to develop material balances of particular 58 elements. Materials were derived from Polish coal-fired power plant equipped with a 3-stage electrostatic precipitator and wet flue gas desulfurization system. The elemental compn. of coal combustion products mostly depended on the coal compn. The rare earth elements were concd. mainly in the sludge from wet desulfurization, while Ca, S, Ge and Se in the gypsum and in the sludge. Strumienie wejściowe (węgiel, mączka kamienia wapiennego, woda procesowa) i wyjściowe (popioły lotne z 3 stref odpylania, żużel, gips, osad i odciek z odsiarczania spalin) zostały poddane analizie elementarnej w celu sporządzenia bilansu materiałowego 58 pierwiastków. Materiały pochodziły z bloku energetycznego wyposażonego w 3-strefowy elektrofiltr i system mokrego odsiarczania gazów spalinowych. Stwierdzono, iż węgiel jest materiałem warunkującym skład ubocznych produktów spalania. W osadzie z odsiarczania spalin były zawarte zwiększone ilości pierwiastków ziem rzadkich, a Ca, S, Ge i Se obecne były w dużym stężeniu w gipsie i osadzie. W Polsce wytwarza się 92% energii elektrycznej oraz 89% energii cieplnej z węgla i zgodnie z oficjalną polityką energetyczną do 2030 r. węgiel ma pozostać najważniejszym surowcem energetycznym. Tym samym Polska jest na 2. miejscu na świecie (za RPA, a przed Chinami) pod względem udziału węgla w produkcji energii elektrycznej1). Ilość ubocznych produktów spalania (UPS), czyli wszystkich odpadów powstających w procesie produkcji energii z węgla, które mogą zostać ponownie wykorzystane wynosiła ok. 23 mln t. w 2011 r. Największy udział w UPS mają mieszaniny popiołowo-żużlowe (ok. 35%), popioły lotne (ok. 20%), syntetyczny gips (ok. 10%) oraz żu[...]

 Strona 1