Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW ZUBRZYCKI"

Electromagnetic isotope separation in nuclear and solid state physics

Czytaj za darmo! »

Electromagnetic mass-separation involves the deflection of charged particles having different masses by a magnetic field. The atoms of separated substance has to be ionized and accelerated up to several tens or hundreds of keV. The electromagnetic separation is widely used for scientific as well as industrial purposes. The paper presents some chosen applications of the method in the field of nuclear and solid state physics. Moreover, the scope is restricted to research carried out by scientific groups at the Institute of Physics, Maria Curie Sklodowska University (UMCS), Lublin, Poland and at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna, Russia. The investigations of short-lived rare earth isotopes using on-line and off-line set-ups (nuclear physics) andmodifications [...]

Formation of molecular ion beams for ion implantation purposes


  Ion implantation has found a wide utility both in technology and scientific research. This method is based on the penetration of ions, accelerated to the energy from tens to hundreds of keV (nowadays to a few MeV) into a solid. Interaction of quick ions with the surface of solid targets causes many effects, such as sputtering of target material, electron emission, chemical reactions, excitation and ionization of target atoms, shift of lattice atoms from their equilibrium positions and, first of all, implantation of incident atoms into the lattice of the targets. As a result, changes in physicochemical properties of bombarded materials are observed. In the case of metal targets these changes concern mainly the tribologycal properties, such as friction, hardness, wearability and the geometric structure of the irradiated surface (for example, roughness). All the above-mentioned properties are important in many fields of science and technology, such as precision mechanics, optics, nuclear power and even medicine. Thus, it is obvious that ion implantation plays an important role in the modern world. Implantation into solid targets is carried out at special facilities, called ion implanters [1]. However, in many cases of implantation, it is possible to use electromagnetic isotope separators, designed mainly for nuclear physics purposes [2]. Although the ion current limit is appropriate for implantation purposes in such separators, very often the ion energy region does not meet the experimental requirements since the accelerating voltage used in separators is usually 30…100 keV. To increase the implantation energy in mass-separators it is recomended to use multicharged ions for which E = neU, where n is the ionization order, e is the electron charge, U is the ion accelerating voltage. On the other sides for low energy implantation it is possible to use molecular ions (usually diatomic molecules), as on hitting a target, the mo[...]

Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano konstrukcję źródła jonów z plazmą generowaną strumieniem elektronów a także omówiono warunki pracy w reżymach on-line i off-line. Zaletą źródła jest jego dość duża wydajność (rzędu 2-5 % dla pierwiastków trudnolotnych) osiągana dzięki powstaniu pułapki potencjału w komorze jonizacyjnej. Przedstawiono oszacowania krytycznych warunków pracy zapewniających powstanie tej pułapki, a także optymalnej temperatury roboczej katody oraz ograniczenia narzucane przez konstrukcję źródła na okresy półrozpadu jonizowanych nuklidów. Abstract. Construction of the electron beam generated plasma ion source is presented as well as its working conditions in the on-line and off-line modes. The advantage of the source is its relatively high ionization efficiency (~2-5% for refractory metals) achieved due to the existence of the potential trap inside the ionization chamber. The estimations of the critical working parameters leading to the formation of the trap and the estimation of the optimal cathode temperature are given. The constraints imposed by the construction details on ionized nuclide half-life are discussed. (Electron beam plasma generated ion source for nuclear spectroscopy). Słowa kluczowe: źródła jonów, spektroskopia jądrowa, metale trudnolotne, izotopy krótkożyciowe. Keywords: ion sources, nuclear spectroscopy, non-volatile metals, short-lived isotopes. Wstęp Spektroskopia jądrowa izotopów o krótkich czasach życia wymaga stosowania źródeł jonów o wysokiej wydajności [1]. Ze względu na znikome ilości wytworzonego izotopu w urządzeniach typu ISOL ten parametr może decydować o sukcesie bądź porażce całego eksperymentu. Różnego typu źródła dostosowane do potrzeb separacji izotopów i spektroskopii jądrowej opracowywane są od kilkudziesięciu lat [2], niemniej jednak zainteresowanie udoskonalaniem ich konstrukcji wciąż nie słabnie [3-8]. Badane są także zjawiska jonizacji i transportu jonów w tych źródłach zarówno przy wykorzystaniu mod[...]

 Strona 1