Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ N. KOŁTUNOWICZ"

Wpływ wygrzewania na konduktywność nanokompozytów (CoFeZr)x + (Al2O3)1-x wytwarzanych rozpylaniemmagnetronowymw atmosferze argonu

Czytaj za darmo! »

Jednym z perspektywicznych kierunków wytwarzania nanokompozyów są techniki jonowe. Za pomocą rozpylania magnetronowego wytwarzane są nanokompozyty metal-dielektryk, w których faza metaliczna występuje w postaci nanocząsteczek odizolowanych od siebie materiałem izolacyjnym. Od strony naukowej są one prawie idealnymi układami do modelowania zjawisk perkolacji, co jest istotne przy weryfikacji założeń teoretycznych. Jednocześnie nanomateriały o strukturze metal-dielektryk mogą znaleźć szerokie zastosowanie w technice. Wykazują właściwości półprzewodnikowe [1], a jednocześnie są znacznie tańsze, mają interesujące cechy optyczne i magnetooptyczne [2], dużą magnetorezystywność [3], możliwość sterowania rezystywnością w bardzo szerokim zakresie [4,5], światłoczułość oraz wysokie wspó[...]

Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego

Czytaj za darmo! »

W pracy wykonano analizę porównawczą zależności właściwości fizykalnych ε'(f) i σ(f) oraz parametrów pochodnych od nich ε''(f) i tgδ(f) zawilgoconego impregnowanego olejem izolacyjnym preszpanu elektrotechnicznego. Opracowano metody przeliczenia wartości przenikalności i konduktywności, uzyskanych przy różnych temperaturach, na temperaturę odniesienia, w celu umożliwienia ich porównania i analizy. Abstract. The paper presents results of comparative analysis of physical properties ε´(f) and σ(f) as well as depending on them additional parameters ε″(f) and tgδ(f) of moisturized, insulating oil impregnated electrotechnical pressboard. There were methods elaborated for recalculation of permittivity and conductivity to the reference temperature, basing on data obtained for other temperatures. This allows comparison and analysis of these parameters. (Analysis of dielectric response in the frequency domain moist and oil impregnated pressboard). Słowa kluczowe: preszpan elektrotechniczny, wilgoć, przenikalność dielektryczna, konduktywność. Keywords: pressboard, moisture, dielectric permittivity, conductivity. Wstęp W pracy [1] wykazano, że przewodnictwo stałoprądowe preszpanu impregnowanego olejem transformatorowym determinowane jest głównie przez obecność molekuł wody. Wykorzystanie mechanizmu tunelowania elektronów pomiędzy najbliżej położonymi studniami potencjału, wytworzonymi przez molekuły wody pozwoliło z bardzo wysoką dokładnością obliczyć konduktywność preszpanu w zależności od stopnia zawilgocenia i temperatury oraz uzyskać wzór na te zależności. Wyznaczone zależności konduktywności stałoprądowej preszpanu elektrotechnicznego od stopnia zawilgocenia i temperatury mogą być podstawą do określenia zawartości wody w elementach stałych izolacji papierowo - olejowej transformatorów energetycznych. Jednak ze względu na wyjątkowo długi czas trwania badania przewodnictwa stałoprądowego rzeczyw[...]

Zmiennoprądowe właściwości dielektryczne materiałów nanowarstwowych a-SiOx/SiO2 DOI:10.15199/48.2018.08.16

Czytaj za darmo! »

Odkrycie w temperaturze pokojowej silnej luminescencji pochodzącej od nanokryształów krzemu [1] oraz osadzonych w osnowie dielektryków o szerokiej przerwie energetycznej [2, 3, 4] spowodowało w ostatnich latach intensyfikację badań związanych z potencjalnym zastosowaniem tych materiałów do budowy urządzeń optoelektronicznych. Dobrymi kandydatami w tej dziedzinie są materiały o osnowie tlenku krzemu SiO2 lub osnowach tlenkowych niestechiometrycznych bogatych w krzem [2, 3]. Stosowanych jest wiele różnych metod wytwarzania takich struktur np. implantacja jonów Si do SiO2 [5, 6], reaktywne naparowywanie SiO [7] czy chemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmowo [8]. Procesy osadzania są ważnym krokiem w celu uzyskania dobrze uporządkowanych nanokryształów krzemu w osnowie tlenkowej, co w znaczący sposób wpływa na właściwości elektryczne i optyczne. Na przykład, rozmiar cząstek bezpośrednio określa pasmo wzbronione takich układów [9]. Skład osnowy oraz granicy faz na powierzchni nanocząstek wpływa nieznacznie na emisję światła oraz magazynowanie ładunków elektrycznych [9, 10]. Jednym ze sprawdzonych sposobów kontroli wielkości nanocząstek krzemu jest osadzenie cienkiej warstwy tlenku krzemu wzbogaconego w krzem, między warstwami SiO2, tworząc układ wielowarstwowy. Podczas wygrzewania warstwa krzemionki działa jako bariera dyfuzyjna, ograniczając tym samym wzrost kryształów [11, 12]. Większość istniejącej literatury w tej dziedzinie opisuje strukturalne i optyczne właściwości. Podjęto kilka prób zbadania właściwości elektrycznych nanokryształów krzemu opracowanych z zastosowaniem podejścia wielowarstwowego SiOx/SiO2. Określono, że w tego typu strukturach może zachodzić zjawisko tunelowania Fowlera- Nordheima [13]. W zależności od grubości oraz ilości warstw mogą zachodzić również mechanizmy bezpośredniego tunelowania [14], transport równoległy [15] czy mechanizm Poole'a-Frenkla [16]. Celem poniższej pracy było zbadan[...]

An effect of annealing on electric properties of nanocomposites (CoFeZr)x(Al2O3)1-x produced by magnetron sputtering in the atmosphere of argon and oxygen beyond the percolation threshold

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of real part AC conductivity dependences on alternating current frequency, measuring temperature and annealing temperature in (CoFeZr)x(Al2O3)1-x nanocomposite sample beyond the percolation threshold deposited in argon and oxygen mixed gas ambient. It has been found that at the annealing temperature of 698 K and higher the additional oxidation of metallic “core/shell"-like nanoparticles occurs resulting in transition from conductivity with σ(f)=const to hopping regime with σ(f)~f α. Using the developed electron hopping model we have extracted the mean electron hopping length r1 = 2.6 nm from experimental results for annealed nanocomposite sample. Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań zależności konduktywności próbki nanokompozytu (CoFeZr)x(Al2O3)1-x wytworzonej w otoczeniu mieszaniny argonu i tlenu od częstotliwości prądu zmiennego, temperatury pomiarowej i temperatury wygrzewania poza progiem perkolacji. Stwierdzono, że przy temperaturach wygrzewania 698 K i wyższych zachodzi dodatkowe utlenianie powierzchni nanocząsteczek fazy metalicznej jako efekt przejścia od przewodności z σ(f)=const do przewodości skokowej z σ(f)~f α. Przy użyciu opracowanego modelu przeskoków elektronów uzyskano średnią długość przeskoku elektronu r1 = 2.6 nm na podstawie wyników doświadczalnych dla wygrzanej próbki nanokompozytu. (Wpływ wygrzewania na właściwości elektryczne nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)1-x poza progiem perkolacji wytwarzanych rozpylaniem magnetronowym w atmosferze argonu i tlenu). Keywords: nanocomposites, percolation threshold, hopping conductivity, annealing. Słowa kluczowe: nanokompozyty, próg perkolacji, przewodność skokowa, wygrzewanie. 1. Introduction (CoFeZr)x(Al2O3)1-x nanocomposite films deposited by magnetron sputtering in argon gas ambient have revealed hopping mechanism of electron transport below and beyond the percolation threshold xC ≈ 42 - 45 at[...]

Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) właściwości magnetycznych nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytworzonych rozpylaniem jonowym w atmosferze argonu (próbki beztlenowe) oraz argonu i tlenu (próbki tlenowe). Ustalono, że w badanych materiałach występuje pojedyncza linia EPR, parametry której Hmin, Hmax, Hg oraz czynnik g wykazują silną zależność kątową. Jest ona związana ze zmianą czynnika rozmagnesowania z kątem ustawienia próbki w stosunku do wektora natężenia pola magnetycznego. Wektor namagnesowania w próbkach beztlenowych jest większy, niż w próbkach tlenowych co jest związane z udziałem części atomów metali w związkach z tlenem. Wygrzewanie termiczne do Ta = 450°C powoduje wzrost wektora namagnesowania i czynnika g. Abstract. The paper presents results of studies with the method of electron paramagnetic resonance (EPR) on properties of magnetic nanocomposites (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) produced by ion sputtering in an argon atmosphere (anaerobic samples) or argon and oxygen atmosphere (aerobic samples). It was found that there is a single EPR line in the material studied which parameters like Hmin, Hmax, Hg and a factor g show a strong angular dependence. It is connected with the change of the demagnetization factor according to the sample set angle relative to the vector of magnetic field strength. Magnetization vector in the anaerobic samples is larger than in aerobic samples that is connected with the participation of the certain metal atoms in compounds with oxygen. Thermal annealing up to the value of Ta = 450°C causes increase of the magnetization vector and the factor g. (Electron Paramagnetic Resonance of (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) nanocomposites produced by the ion sputtering). Słowa kluczowe: elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR), nanokompozyty (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x), namagnesowanie. Keywords: electron paramagnetic resonance (EPR), (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) nanocomposites[...]

Porównawcze charakterystyki sensorów typu rezystancyjnego i termoelektrycznego wykonanych na bazie cienkich warstw dwutlenku cyny

Czytaj za darmo! »

Wśród półprzewodnikowych sensorów gazów typu adsorpcyjnego w praktyce najszersze zastosowanie znalazły sensory typu rezystancyjnego, których zasada działania oparta jest na zmianie rezystancji czułego elementu przy oddziaływaniu z gazem. W początkowym etapie rozwoju danej klasy sensorów, priorytetem było poszukiwanie - często empiryczne - różnorodnych materiałów posiadających superwysokie czułości na określone komponenty gazowe, bez zwracania uwagi na inne parametry funkcjonalne i metrologiczne. W chwili obecnej, w dobie rozwoju techniki elektronicznej, w dziedzinie analizy i obróbki sygnału bardzo aktualne i ważne stają się zagadnienia stabilności, powtarzalności sygnału, trwałości i niezawodności elementu sensorowego, wygody pomiaru i jednoznaczności interpretacji sygnału sensorów. Wiele wymienionych problemów, istotnych dla sensorów gazu typu rezystancyjnego jest charakterystyczny dla określonego sposobu detekcji. Wskazuje to na konieczność poszukiwania takich elektrofizycznych właściwości półprzewodnikowego adsorbenta, które mogą okazać się mniej podatne na wpływ wymienionych czynników. Jak wykazały nasze poprzednie badania [1, 2] perspektywicznym kierunkiem jest wykorzystanie w charakterze sygnału sensora siły termoelektrycznej (STE), generowanej przy dużych gradientach temperatur w cienkich warstwach półprzewodników. Zasada detekcji właściwa dla danego typu sensorów przy określonym gradiencie temperatury polega na określeniu zależności STE elementu gazoczułego od jakościowego i ilościowego składu środowiska gazowego. Wyniki badań Porównawcze charakterystyki funkcjonalnych parametrów czujników termoelektrycznych i rezystancyjnych były badane na przykładzie sensorów z gazo czułymi warstwami na bazie SnO2, wytwarzanymi tą samą technologią. Materiał doświadczalny dotyczący właściwości sensorów typu rezystancyjnego na bazie SnO2, zgromadzony na podstawie poprzednich badań, pozwala na uzyskanie adekwatnej porównawczej oc[...]

Conductivity of Cd1-xFexTe semiconductors at alternating current and temperatures lower than the room temperature

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono rezultaty pomiarów przewodności przy prądzie przemiennym związków półprzewodnikowych Cd1-xFexTe (0.01  х  0.05) w zakresie częstotliwości (50 Hz f  1 МHz) i w obszarze temperatur poniżej temperatury pokojowej. Zaobserwowano S - kształtne częstotliwościowe zależności w zakresie koncentracji х  0.03. Wraz ze wzrostem temperatury odcinek wzrostu  przesuwa się w obszar wyższych częstotliwości. Zaproponowano model, opisujący eksperymentalne zależności, uwzględniający czas "osiadania" elektronu po przeskoku ze stanu podstawowego domieszki i prawdopodobieństwo jego powrotu do studni potencjału, z której on wykonał skok. (Konduktywność przy prądzie przemiennym półmagnetycznych półprzewodników Cd1-xFexTe przy temperaturach niższych od temperatury pokojowej). Abstract. The paper presents results of conductivity measurements performed at alternating current for semiconducting compounds Cd1-xFexTe (0.01  х  0.05) within the frequency range of (50 Hz f  1 МHz) and in the temperature area of below the room temperature. S-shaped frequency dependences have been observed within the concentration range of х  0.03. Along with the temperature growth the segment of  increase gets shifted to the area of higher frequencies. A model that describes experimental dependences has been proposed and it takes into account the time of electron “settlement" after its hop from the impurity ground state as well as the probability of its return to the potential well wherefrom it has hopped. Słowa kluczowe: przewodność skokowa, związki półrzewodnikowe, półmagnetyczne półprzewodniki, defekty. Keywords: hopping conductivity, semiconducting compounds, semi-magnetic semiconductors, defects. 1. Introduction In our earlier works concerning semi-magnetic properties of semiconducting compounds Cd1-xFexTe depth of iron levels in[...]

Peculiarities of conductivity, structure and magnetization of oxidized FeCoZr-Al2O3 granular nanocomposites

Czytaj za darmo! »

(FeCoZr)x(Al2O3)100-x composites have been obtained with ion-beam sputtering in atmosphere Ar and O. Mössbauer spectroscopy, inductive magnetometry and conductivity measurements were carried out for investigation of nanocomposites structure and properties. Performed investigation revealed the opportunity to influence by hydrogenation on FeCoZr-Al2O3 structure and magnetic properties. Streszczenie. Kompozyty (FeCoZr)x(Al2O3)100-x były uzyskane przez rozpylanie jonowe w atmosferze Ar i O. Przeprowadzono pomiary konduktywności oraz badania struktury i właściwości nanokompozytów przy użyciu spektroskopii Mössbauerowskiej i magnetometrii indukcyjnej. Przeprowadzono badania wykazują pływ hydrogenizacji na strukturę i właściwości magnetyczne FeCoZr-Al2O3. (Cechy charakterystyczne konduktywności, struktura i magnetyzacja utlenionych ziarnistych nanokompozytów FeCoZr-Al2O3) Keywords: nanocomposite, hydrogenation, iron oxides, Mössbauer spectroscopy, magnetization, electrical conductivity Słowa kluczowe: nanokompozyt, hydrogenizacja, tlenki żelaza, spektroskopia Mössbauer-owska, magnetyzacja, przewodnictwo elektryczne. Introduction Nowadays one of the most relevant directions in material science is investigation of nanocomposite metaldielectric materials that demonstrate unique combination of physical properties. Controlled incorporation of impur[...]

Magnetic properties of nanocomposites (CoFeZr)x(Al2O3)1-x

Czytaj za darmo! »

The results of the ESR study of nanocomposite films, prepared by sputtering of complex Со0.45Fе0.45Zr0.1 alloy + Аl2О3 target by Ar ions, are presented. Strong angular dependences of maximum Нmax and minimum Нmin positions in ESR lines and also g-factor were revealed. ESR measurements allowed to determine magnetization values in the (CoFeZr)x(Al2O3)1-x samples with metallic phase concentration x from 31 at.% to 47 at.%. It was ascertained that growth of metallic phase particles in the film bulk occurs due to diffusion of metallic atoms, defragmented in dielectric matrix during the sputtering procedure, under isochronous (15 min over 25°С) annealing of the samples at 400oC. Streszczenie. W artykule omówiono wyniki badań metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)1-x wytworzonych rozpylaniem magnetronowym tarcz ze stopu Со0,45Fе0,45Zr0,1 i dielektryka Аl2О3 jonami Аr+. Zaobserwowano zależności kątowe położenia maksimum linii Нmax, minimum linii Нmin, szerokości linii ΔН i wartości czynnika g. Określono wartości namagnesowania dla próbek z koncentracjami fazy metalicznej x od 31% do 47%. Ustalono, że podczas wygrzewania próbek w temperaturach do 400°С zachodzi dyfuzja atomów metali z fazy dielektrycznej i wzrost objętości fazy metalicznej. (Właściwości magnetyczne nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)1-x). Keywords: eclectron spin resonance ESR, magnetization, nanocomposites, g-factor. Słowa kluczowe: elektronowy rezonans paramagnetyczny, magnetyzacja, nanokompozyty, czynnik g. Introduction The synthesis and study of granular nanocomposites is of a great interest for the material science. Particular regard is devoted to the nanocomposites in which granules of soft ferromagnetic alloys with sizes about some nanometres are randomly distributed in dielectric matrix. Such systems are mainly due to wide p[...]

Nondestructive diagnostics of electrical systems and equipments DOI:10.12915/pe.2014.03.041

Czytaj za darmo! »

This paper analyses the problem of thermal sensors, it examines the principles, functions and application for a non-contact temperature measurements. The knowledge in measurements of infrared radiance allows us to use the methods of thermovision diagnostics more effectively and to localise the disturbance which determines the quality of connection in distribution of electric energy. For technical testing of electrical systems and equipment thermography is an important diagnostic method for determining of failure of electrical systems and equipment as well as for detection of worsened condition of these systems. Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę termicznych sensorów, zasady badań uwzgledniające bezdotykowe pomiary temperatury, ich funkcje oraz wnioski. Dotychczasowa wiedza o pomiarach w podczerwieni pozwala na efektywniejsze wykorzystanie metod termowizyjnych celem lokalizacji zakłóceń związanych z jakością połączeń odpowiadających za dystrybucję energii elektrycznej. Termografia jest nieniszczącą metodą diagnostyczną pozwalającą na badania instalacji elektrycznych i sprzętu w celu określenia uszkodzeń urządzeń i systemów elektrycznych, a także do wykrywania pogarszania się ich stanu. (Nieniszcząca diagnostyka systemów elektrycznych i urządzeń). Keywords: Thermovision, radiation, calculation, thermogram. Słowa kluczowe: Termowizja, promieniowanie, kalkulacja, termogram. doi:10.12915/pe.2014.03.41 1. Introduction In measurement of electrical equipment and wires we deal with warming of contacts, switches, power cables, clamps, contacts of fuses. In electrical substation, temperature of each object is measured, focusing on the expansion joints, junctions, bends and coats drivers. Thermovision is used to measure warming of connections and clamps in electrical machines, as well as to the measurement of electrical equipments in the internal and external electrical distributing systems. Fundamental for a non-destructive dia[...]

 Strona 1  Następna strona »