Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"krzysztof j. kurzydłowski"

Konrad Jaskóła GENEZA SUKCESU. DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE KORPORACJAMI PRZEMYSŁOWYMI

Czytaj za darmo! »

Recenzowana książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej przez Autora w 2012 r. na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej pt. "Zarządzanie dynamiczne przedsiębiorczością i innowacyjnością źródłem sukcesu korporacji przemysłowych". Autor przedstawił w książce studium dwóch firm kluczowych w swoim czasie dla polskiego przemysłu: Petrochemii Płock oraz Polimeksu-Mostostal, podejmując nie tylko wątki techniczne i technologiczne, ale również menedżerskie. Posługując się przykładami dwóch przemysłowych firm, Autor w swojej książce przedstawił analizę uwarunkowań rozwoju gospo[...]

Relacje między wielkością ziarna ferrytu i położeniem maksimów uzyskanych metodą ciągłej transformaty falkowej na profilach przełomów technicznie czystego żelaza

Czytaj za darmo! »

Przełom udarowy, dla materiałów krystalizujących w sieci RPC, otrzymany w temperaturze rzędu 70÷80 K, jest quasi-kruchy z dominacją płaszczyzn łupliwości, przy widocznym udziale kruchego pękania, prowadzącego do powstania topografii w postaci dorzeczy i progów. Topografia ta jest skutkiem oddziaływania rozprzestrzeniającej się szczeliny z mikrostrukturą pękającego materiału. Przy odpowiednio dużym zróżnicowaniu wielkości ziaren, stosunkowo łatwo można odróżnić wzrokowo przełom, powstały na próbce gruboziarnistej, od przełomu na próbce drobnoziarnistej. Można zatem wnioskować, że istnieją relacje pomiędzy geometrią przełomu a wielkością ziarna. Relacje te zapisać można na kilka sposobów, zależnie od użytej do porównania cechy geometrycznej [1]. Mimo intuicyjnej łatwości, z jaką [...]

Nanomateriały budowlane


  Wciągu ostatnich 15 lat Nagroda Nobla dwukrotnie została przyznana za sztandarowe osiągnięcia nanotechnologii: za fulereny (H. Kroto, R. F. Curl, R. E. Smalley) - w 1996 r. oraz za grafeny (A.Geim, K.Novoselov) - w 2010 r. Grafeny to sieć węglowa o jednoatomowej grubości. Określane są jako kolebka wszystkich form alotropowych węgla. Mogą one występować w postaci pierwotnej siatki 2D, a także po "zapakowaniu" jako fuleren C60 - 0D, czy zrolowane jako nanorurki - 1D oraz uwielowarstwowione jako grafit (postać rodzima) - 3D (rysunek 1). Nanotechnologia w szerokim rozumieniu oznacza obszar nauki i technologii odnoszącej się do elementów o wymiarze poniżej 100 nm(100 x 10-9m; w zagadnieniach budowlanych przyjmuje się również poniżej 200 nm) i towarzyszących im nanooddziaływań (zjawisk). Nanokompozyty to takie materiały kompozytowe, w których budowie występują elementy (istotne w kontekście ich właściwości) o wymiarach poniżej 100 nm (w niektórych przypadkach 200 nm). Mogą one zawierać nanometryczne cząstki/ziarna, włókna i siatki. Nanocząstki zasadniczomogą być otrzymane dwiema metodami: ■ budowane od podstaw - "bottom- -up" - atom po atomie. Może się to odbywaćmetodami chemicznymi (np. polimeryzacja) lubmetodami kontrolowanego osadzania i wzrostu, np. osadzania z fazy gazowej, osadzania elektronicznego lub koloidalnego; ■ metodą "top-down" - rozdrabiania istniejących materiałów. Nanocząstki mogą być następnie wykorzystane jako nanomodyfikatory kompozytów. Proces "bottom-up" może być kontynuowany przez samoporządkowanie/ samomontaż (self-assembly), aż do osiągnięcia odpowiednich nanostruktur,[...]

The influence of hydrostatic extrusion on size, shape and spatial distribution of intermetallic particles in 7475 aluminium alloy

Czytaj za darmo! »

The changes of intermetallic particles in 7475 aluminium during processing by hydrostatic extrusion were investigated by measuring their size, shape and spatial distribution. Samples were processed in three different condition: (i) annealed, (ii) solution heat treated and (iii) solution heat treated and aged. It was found that the particles are refined by hydrostatic extrusion but not down to[...]

Modyfikacja powierzchni cząstek proszków α-Al2O3 cząstkami ZrO2 uzyskanymi techniką chemiczną

Czytaj za darmo! »

W procesie wytwarzania części turbin silników lotniczych powszechnie stosuje się precyzyjne odlewanie wielowarstwowych form ceramicznych, co umożliwia powtarzalne odtwarzanie skomplikowanych kształtów części lotniczych, z jednoczesnym uzyskaniem właściwości gwarantujących bezpieczeństwo oraz wymagane parametry eksploatacyjne. W procesie odlewania precyzyjnego istotna jest budowa form ceramicznych, a od składu chemicznego form oraz ich właściwości fizykochemicznych zależy jakość odlanego produktu. Przykładem wad dyskryminujących odlew jest przenikanie składników formy ceramicznej do stopu. Powszechnie znane są dwa sposoby eliminacji tego problemu. Jednym jest zmiana składu chemicznego materiału formy, w opisywanym w pracy przypadku zmiana z Al2O3 na ZrO2. Drugim, zmiana stosowa[...]

Modelowanie metody pomiaru grubości warstw zahartowanych indukcyjnie z wykorzystaniem zjawiska prądów wirowych

Czytaj za darmo! »

Użyteczność wielu elementów konstrukcyjnych zwiększa się dzię- ki zastosowaniu obróbki powierzchniowej. Jedną z podstawowych cech determinujących jakość tych elementów jest grubość uzyska- nych warstw wierzchnich. W ramach kontroli jakości procesów technologicznych grubość ta jest mierzona rutynowo w wielu gałę- ziach przemysłu, np. w przemyśle samochodowym, maszynowym, petrochemicznym, lotniczym. Pomiar grubości warstw wierzch- nich może być wykonywany bezpośrednio na przekroju detalu lub metodami pośrednimi, bazującymi na zjawiskach zachodzących w warstwie oraz na jej granicy z podłożem. Ze względu na rosną- cą potrzebę skrócenia czasu badań kontrolnych na różnych etapach produkcji, a także częstą konieczność kontroli w czasie eksploata- cji, coraz powszechniej stosowane są w tym celu metody pośrednie o charakterze nieniszczącym. Do przemysłowych pomiarów grubości warstw stosuje się mię- dzy innymi metodę prądów wirowych, która jest stosowana do ba- dań o charakterze "powierzchniowym i podpowierzchniowym". W podstawowej wersji metoda ta ma charakter porównawczy i wymaga kalibracji [1], co jest istotnym ograniczeniem w szcze- gólności w przypadku elementów o złożonej geometrii. Z drugiej strony rozwój metod symulacji numerycznych pozwala na oblicze- nia charakterystyk wiroprądowych, umożliwiających bezpośrednie wyznaczenie grubości warstw metodą prądów wirowych. Możliwości zastosowania Metody [...]

 Strona 1  Następna strona »