Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Jankowska"

Badania korozyjne nośników mas czynnych


  W pracy przedstawiono możliwość oceny parametrów korozyjnych nośników mas dodatnich akumulatora ołowiowego metodami stało i zmiennoprądowymi oraz ich korelacji z cyklicznymi testami trwałości ogniw badawczych, opartych o te nośniki. W badaniach wykorzystano nośniki mas aktywnych odlane grawitacyjnie, ze stopów niskoantymonowych. Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, kolektor prądowy, korozja.1. Wstęp Jednym z negatywnych procesów zachodzących w akumulatorze ołowiowym jest korozja anodowa kolektorów prądowych, zwanych kratkami (ze względu na ich kształt). Stanowi ona jeden z kluczowych czynników wpływających na właściwości funkcjonalne i trwałości tego układu. Ogniwo ołowiowe tworzą: elektroda (tzw. płyta) ujemna zawierające tzw. ołów gąbczasty oraz elektroda dodatnia, gdzie materiałem aktywnym elektrochemicznie jest tlenek ołowiu (IV) (PbO2). Jako elektrolit wykorzystywany jest wodny roztwór kwasu siarkowego (VI) [1, 2]. Elektrolit, oprócz funkcji przewodnika jonowego, pełni również rolę składnika masy aktywnej. Jest to związane z jego reakcjami na elektrodach, gdzie podczas pracy ogniwa dochodzi do przemiany Pb w PbSO4 (elektroda ujemna) oraz PbO2 w PbSO4 (elektroda dodatnia) lub odwrotnie. Elektroda składa się z kolektora prądowego i naniesioną na niego masą aktywną. W większości akumulatorów ołowiowych nośnik prądowy jest w formie kratki (obecnie inne rozwiązania konstrukcyjne są rzadkie), pełni funkcję szkieletu konstrukcyjnego każdej płyty (mechanicznego utrzymywania masy aktywnej) oraz funkcję kolektora prądu elektrycznego [3, 4]. Do produkcji nośnika prądowego wykorzystywane są prawie wyłącznie stopy ołowiu gdyż czysty ołów jest materiałem zbyt miękkim. W akumulatorach rozruchowych stosuje się kratki wykonane ze stopów antymonowych (Pb-Sb) o zawartości antymonu najczęściej 1,0÷1,5% oraz ze stopów ołowiowo-wapniowych z dodatkiem cyny (Pb-Ca-Sn) [5-7]. Oprócz wspomnianych głównych składników stopowych stosuj[...]

Corrosion tests of grids


  The study presents the possibility of assessment of the corrosion parameters of positive grid of lead acid batteries. DC and alternating current techniques were applied and correlated with cyclic stability test results. For the study grids were manufactured by gravity casting method applying low antimony alloy. Keywords: lead-acid battery, battery grids, corrosion.1. Introduction One of the negative processes in the lead- acid battery is anode corrosion of current collector, called grid (because of her shape). It is one of the key factors affecting the functional properties and durability of the system. Lead-acid cell consists of the negative electrode (so-called plate) containing the so-called spongy lead and the positive electrode where the electrochemically active material is lead oxide (IV) (PbO2). An aqueous sulfuric solution (VI) is used as the electrolyte [1, 2]. The electrolyte, besides the functions of ionic conductor, also serves as a component of active mass. It is associated with the reactions at the electrodes, where during the work of cell there is a change of Pb in PbSO4 (negative electrode) and PbO2 in PbSO4 (positive electrode) or vice versa. The electrode consists of grid and the active mass is deposited on it. In most lead-acid batteries, current media is in the form of grid, serves as a structural frame of each plate (of mechanical maintenance of active mass ) and as an electric current collector [3, 4]. For the production of grids almost exclusively alloys are used because pure lead is too soft material. In the starter batteries, grids are made of antimony alloy (Pb-Sb) with an antimony content 1,0÷1,5% and of the lead-calcium alloy with the addition of tin (Pb-Ca-Sn) [5-7]. In addition to the main alloy components, small quantities of many other additives (for example Se, Al, Ag) are used. They are designed to improve the castability alloy and corrosion resistance, etc. [8-10]. Alloy material[...]

Badania odporności korozyjnej kolektora prądowego stacjonarnych akumulatorów kwasowo ołowiowych przeznaczonych do pracy w systemach pracy rezerwowej DOI:10.15199/40.2015.4.3


  W pracy przedstawiono badania odporności korozyjnej kolektorów prądowych akumulatorów stacjonarnych przeznaczonych do pracy w systemach pracy rezerwowej. Badano dwie grupy akumulatorów tzn. nowe oraz po pracy w systemach zasilania rezerwowego. W obu grupach akumulatorów stosowane były kolektory prądowe odlewane grawitacyjnie ze stopu Pb-Ca-Sn. Stwierdzono zwiększony ubytek masy po badaniach korozyjnych kolektorów prądowych układów po pracy w systemach zasilania rezerwowego w stosunku do nowych. Równocześnie kolektory prądowe akumulatorów po pracy w systemach zasilania rezerwowego charakteryzują się gorszą spójnością struktury w stosunku do nośników układów nowych. Słowa kluczowe: akumulator kwasowo ołowiowy, akumulatory stacjonarne; kolektory prądowe, korozja, adhezja The study on corrosion resistance of the current collector in stationary lead acid batteries destined for backup power systems This paper presents a study on the corrosion resistance of a current collector of lead acid batteries designed for backup power systems. Two groups of batteries were studied i.e a group of batteries that had operated in backup power systems and a group of new ones. In both groups, the current collectors, which were made of Pb-Ca-Sn alloys and manufactured by radial cast gravity method, were used in batteries. After a corrosion, test an increased weight loss of current collectors from battery after operation in backup power systems was found. Moreover, the corrosion test showed that these current collectors had worse cohesion of the structure than the grid from new systems. Keywords: lead acid battery, current collector, stationary acid lead batteries, corrosion, adhesion.1. Wstęp Chociaż pierwsze akumulatory kwasowo ołowiowe zostały opracowane ponad sto lat temu, są nadal najczęściej stosowanymi chemicznymi źródłami prądu w wielu dziedzinach. Układy te wykorzystywane są min. w przemyśle motoryzacyjnym (akumulatory rozruchowe), oraz jako źródło zasi[...]

Influence of lead alloy composition on grid corrosion in lead-acid batteries


  This paper describes the corrosion of active material support called a grid in lead-acid battery design of a lead-acid battery. Corrosion of the element affects the durability of the battery and its electric characteristics. Gravimetric corrosion test at temperature 75oC were 6 types of grids with different chemical composition. Introduction to the lead alloying elements such as Sb, Ca and Sn improves the mechanical properties and corrosion resistance of the active mass support. Keywords: lead-acid battery, grid, grid corrosion, lead alloys Wpływ składu stopu nośnika masy czynnej na jego proces korozji w akumulatorze ołowiowym W pracy przedstawiono korozję nośnika masy czynnej akumulatora ołowiowego tzw. kratki. Korozja tego elementu wpływa na trwałość oraz charakterystykę elektryczną akumulatora. Badaniom korozyjnym metodą grawimetryczną w temperaturze 75oC poddano 6 rodzajów kratek różniących się składem chemicznym. Wprowadzenie do ołowiu dodatków stopowych takich jak Sb, Ca i Sn poprawiaj właściwości mechaniczne oraz odporność na korozję nośników masy aktywnej. Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, nośnik masy czynnej, stopy ołowiu, korozja nośnika masy czynnej.1. Introduction Lead-acid battery is the source of direct current which stores and releases electric energy through a reversible chemical reaction in electrolyte. Automotive SLI battery is composed of 6 independent cells connected in series [1-3]. A single cell is one set of positive and negative plates placed alternately and separated by a separator and immersed in diluted sulphuric acid electrolyte. Single cell voltage is approx. 2.1 V and the voltage of a standard automotive battery in charged state -12.6 V. The basic construction element of a rechargeable battery is the positive and negative plate (electrode) [4]. Each plate consists of a current collector (grid) and active material. Plate supporting element (commonly known as a grid), is the construction ske[...]

NOŚNIKI MAS AKTYWNYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH VRLA DO ZASILANIA REZERWOWEGO


  W artykule przedstawiono nośniki mas czynnych akumulatorów ołowiowych VRLA, wykonanych w technologii AGM różnych producentów. Nośniki płyt dodatnich i ujemnych badanych akumulatorów charakteryzowały się swoją indywidualną strukturę. Zauważono różnice w technologii produkcji nośników mas czynnych oraz w ich wymiarach. Do produkcji nośników płyty ujemnej zastosowano dwie technologie: ciętociągnioną i odlewanie grawitacyjne. W przypadku nośników płyt dodatnich zastosowano tylko jedną technologię wytwarzania czyli odlewanie grawitacyjne. Od dnia skonstruowania akumulatora ołowiowego przez francuskiego fizyka Gastona Planté jest on najpopularniejszym źródłem prądu stałego gromadzącym i uwalniającym energie elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie. Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji, jak również w innych dziedzinach przemysłu m.in. do zasilania awaryjnego i systemów zasilania rezerwowego. Słowa kluczowe: akumulatory ołowiowe VRLA, analiza konstrukcyjna, kratka akumulatorowa, odlewanie grawitacyjne, technologia cięto-ciągniona GRIDS OF LEAD-ACID BATTERIES VRLA FOR BACK-UP POWER SYSTEMS In the article a grids of lead-acid VRLA batteries made in AGM technology of various manufacturers have been described. Negative and positive grids of the examined batteries were characterized by their individual structure. The differences in the production technology of grids and in their dimensions were noticed. Two technologies were used for the production of negative grids: expanded technology and gravity casting. In the case of positive grids only one technology is used: the gravity casting. Since the day of constructing the lead-acid battery by Gaston Planté, this type of battery continues to be the most popular device for energy storage by means of reversible chemical reactions occurring on electrolyte/electrode interfaces. This battery widely finds application in the electromotive industry as well as for stand[...]

Odporność korozyjna nośnika masy elektroaktywnej akumulatora kwasowo ołowiowego - trudny kompromis?


  Przedstawiono problem odporności korozyjnej akumulatorów kwasowo ołowiowych. Omówione zostały przyczyny występowania zjawiska korozji nośników materiału aktywnego oraz jej wpływ na właściwości eksploatacyjne akumulatora kwasowo ołowiowego. Pokazano przykłady uszkodzeń elektrod dodatnich powstałe w wyniku tego procesu. Przedstawiono również drugi aspekt odporności korozyjnej kratki ołowiowej związany z procesem tworzenia się warstw tlenkowych niezbędnych do uzyskania trwałych połączeń adhezyjnych z masą aktywną zachodzących w trakcie procesu produkcji akumulatora kwasowo ołowiowych. Warstwy te są elementem niezbędnym dla otrzymania elektrod posiadających wysokie parametry elektryczne. Ponadto przedstawiono badania zależności właściwości korozyjnych nośników mas aktywnych i trwałości cyklicznej ogniw wykonanych na bazie tych nośników. Brak korelacji pomiędzy powyższymi badaniami utrudnia interpretację wyników badań korozyjnych w odniesieniu do właściwości i trwałości elektrycznej akumulatora. Pokazuje, że nie należy spodziewać się prostego przełożenia parametrów korozyjnych kratki na przewidywanie trwałości płyty. Słowa kluczowe: akumulator kwasowo ołowiowy, nośniki mas aktywnych, kratki ołowiowe, korozja, adhezja, granica faz Corrosion resistance of the grids lead acid battery - diffi cult compromise? The problem of the corrosion resistance of lead acid batteries is presented. The causes of grid corrosion and its impact on the performance characteristics of lead acid batteries are described. Along with the description, the examples of damage to the positive electrode caused by this process are shown. Moreover, a second aspect of the corrosion resistance of lead grids is presented. This aspect is related to the formation of oxide layers that are necessary for obtaining adhesive connections with the active mass during the manufacturing process of lead acid batteries. These layers are crucial to produce electrodes of high electrical performanc[...]

Wpływ aktywacji chemicznej stopów magazynujących wodór typu Mg-Ni na ich właściwości elektrochemiczne

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ aktywacji chemicznej stopów magazynujących wodór typu Mg-Ni na ich właściwości elektrochemiczne. Aktywacja prowadzona była w celu zmodyfikowania struktury i składu warstwy tlenków powstałych bezpośrednio po wytworzeniu materiału stopowego oraz zwiększenia powierzchni elektrody. Stopy amorficzne typu Mg-Ni otrzymywano metodą mechanicznej syntezy. Electrodes prepd. from Mg-base[...]

 Strona 1  Następna strona »