Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Stępniak"

Elektrolity polimerowe - materiały z przyszłością

Czytaj za darmo! »

Omówiono syntezę, strukturę, właściwości oraz zastosowanie elektrolitów polimerowych w urządzeniach elektrochemicznych. Zsyntezowano trzy typy elektrolitów polimerowych: zawierających ruchliwe jony miedzi, protonowe i alkaliczne. Przewodnictwo dwóch pierwszych typów elektrolitów jest porównywalne z przewodnictwem roztworów ciekłych. Wytworzono kondensatory chemiczne oparte na kwaśnych i za[...]

Trójskładnikowe stałe elektrolity polimerowe zawierające ciecze jonowe

Czytaj za darmo! »

Otrzymano nowe trójskładnikowe stałe elektrolity polimerowe na bazie sieciującej żywicy akrylowej (diakrylan etoksylowanego bisfenolu A), rozcieńczalnika (równomolowa mieszanina węglanów etylenu i propylenu) oraz cieczy jonowych (bis(trifluorometylosulfono) imid 1-etylo-3-metyloimidazoliowy lub bis(trifluorometylosulfono)imid 1-butylo- 3-metyloimidazoliowy). Do utwardzenia kompozycji wykorzystano technikę fotopolimeryzacji. Zastosowano stałą zawartość polimeru (20% mas.) oraz zmienny stosunek cieczy jonowej do rozcieńczalnika. Wartości przewodnictw otrzymanych stałych elektrolitów mieściły się w zakresie 6-12 mS/cm i znacznie przewyższały przewodnictwo wyjściowych cieczy jonowych (wzrost nawet ok. 2,5-krotny), a przewodnictwo stałego elektrolitu rosło w miarę zastępowania cieczy jonowej przez rozcieńczalnik do jego 50-proc. zawartości. Me2C(p-C6H4O(CH2CH2O)4OCOCH=CH2)2 was dild. with (PrO)2CO, (EtO)2CO and 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (I) or 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide) (II) (mass ratio from 20:0:0:80 to 20:30:30:20) and photopolymerized with PhCOPh(OMe)2 (400 W for 20 min) to solid electrolyte films (thickness 0.019-0.035 cm). The films were studied for elec. cond. The diln. resulted in an increase in the elec. cond. of the films up to 9.1 mS/cm (I) or 11.6 mS/cm (II) (max. at the diln. ratio 20:25:25:30). Potrzeba tworzenia nowych źródeł prądu wynika z coraz szybciej rozwijającej się dziedziny elektroniki oraz potrzeby miniaturyzacji urządzeń. Z tego też względu z roku na rok wzrasta zainteresowanie stałymi elektrolitami polimerowymi. Aby taki elektrolit mógł znaleźć praktyczne zastosowanie, musi wykazywać przewodnictwo jonowe co najmniej rzędu 1 mS/cm oraz charakteryzować się szerokim zakresem napięcia rozkładowego oraz wysoką stabilnością termiczną i chemiczną1). Stałe elektrolity polimerowe składają się z matrycy polimerowej oraz elektrolitu. Pop[...]

1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate as conducting medium in solid polymer electrolytes. Trifluorooctan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy jako czynnik przewodzący w stałych elektrolitach polimerowych


  1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate ionic liq. and ethoxylated bisphenol F diacrylate and ethoxylated bisphenol A dimethacrylate crosslinking monomers (80:20 mass ratio) were used to prep. in situ solid polymer electrolytes by photopolymerization. Ionic cond. of the prepd. electrolyte 1.1-1.6*10-2 S/cm was significantly higher than the ionic cond. of the neat ionic liq. (0.326*10-2 S/cm). The specific capacity of electric double layer capacitors based on electrolyte was 50-70 F/g. Otrzymano stałe elektrolity polimerowe (SEP) zawierające 80% mas. cieczy jonowej trifluorooctanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowiego ([BMIm] [ATf]) oraz 20% matrycy polimerowej na bazie di(met)akrylanów etoksylowanych bisfenoli A i F. SEP otrzymano in situ techniką fotopolimeryzacji. Uzyskane SEP wykazują znacznie większe wartości przewodności elektrolitycznej (1,1-1,6·10-2 S/cm) niż użyta w nich jako czynnik przewodzący IL (0,326·10-2 S/cm). Otrzymane SEP zastosowano jako elektrolit i separator w kondensatorze elektrochemicznym. Pojemności właściwe dla kondensatorów elektrochemicznych z SEP mieściły się w zakresie 50-70 F/g.W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się stałe elektrolity polimerowe (SEP), głównie ze względu na brak wycieku, możliwość formowania odpowiednich kształtów, jak również ich elastyczność i lekkość. Mogą być one wykorzystane/zastosowane w kondensatorach elektrochemicznych, bateriach litowo-jonowych, ogniwach słonecznych lub paliwowych. Najczęściej stosowanymi matrycami polimerowymi są poliakrylonitryl, poli(tlenek etylenu) (PEO), poli(tlenek propylenu), poli(metakrylan metylu), poli(fluorek winylidenu) oraz kopolimer fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu1, 2). Jako czynnik przewodzący stosowano w nich głównie sole litu, często z rozpuszczalnikami organicznymi (np. cykliczne węglany), dla łatwiejsze[...]

Photopolymerization of poly(ethylene glycol) monomethacrylate in imidazolium ionic liquids. Fotopolimeryzacja monometakrylanu glikolu polietylenowego w cieczach jonowych z kationem imidazoliowym


  Six imidazolium ionic liqs. and a non-ionic tricresyl phosphate were used as diluents (50-70% by mass) for photopolymerization of poly(ethylene glycol) monomethacrylate to det. the reaction kinetics. An increase in the polymerization rate in the ionic liqs. was achieved despite a significant diln. of the monomer. In the nonionic diluent, only a redn. of the gel effect was obsd. Structure of the anions showed a stronger effect on the polymerization rate than the length of the imidazole ring substituents. The obsd. differences resulted from a different influence of the particular ionic liqs. on the increase of the propagation rate coeft. and decrease of the termination rate coeft. Zbadano wpływ sześciu cieczy jonowych (IL) z kationem imidazoliowym oraz fosforanu trikrezylu (TCP) jako rozcieńczalnika niejonowego, w stężeniu 50 i 70% mas. na przebieg fotopolimeryzacji monometakrylanu glikolu polietylenowego (PEGMM). Pomimo znacznego rozcieńczenia monomeru powodującego zanik efektu żelu, polimeryzacja w IL przebie-gała z wyraźnym wzrostem szybkości, podczas gdy w przypadku polimeryzacji w TCP obserwowano jedynie zanik efektu żelu. Budowa anionu IL wywierała większy wpływ na przebieg fotopolimeryzacji niż długość podstawnika w kationie imidazoliowym. Efektywność przyspieszania polimeryzacji przez IL malała w szeregu: IL zawierające [BF4]- > IL zawierające [ATf]- > IL zawierające [NTf2]- i związana jest z wpływem tych cieczy zarówno na współczynnik szybkości propagacji, jak i terminacji. Istnieje wiele doniesień, w których tematem badań jest zastosowanie cieczy jonowych (IL) w chemii polimerów. Dotyczą one wykorzystania IL [...]

 Strona 1