Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Sobolewski"

Use of an extinguishing powder for reducing industrial dust explosion hazards. Wykorzystanie wybranego proszku gaśniczego do ograniczania wybuchowości pyłów przemysłowych


  NaHCO3-contg. extinguishing powder was added to pine wood dust, wheat flour, malt dust, corn starch and coal dust to decrease explosion hazard. The expts. were carried out in 20 dm3 spherical vessel to det. the max. inerting explosion pressure and max. rate of the pressure rise vs. amt. of the added powder. The lowest inerting concn. of the powder was 1250 g/m3 for wheat flour, and the highest was 2850 kg/m3 for pine wood dust. Przedstawiono wyniki badań wpływu proszku gaśniczego typu BC, zawierającego jako główny składnik wodorowęglan sodu, na ciśnienie wybuchu i szybkość narastania ciśnienia wybuchu dla pyłów drewna sosnowego, mąki szymanowskiej, słodu jęczmiennego, skrobi kukurydzianej oraz węgla. Badania przeprowadzono w komorze sferycznej o objętości 20 dm3 wg normy PN-EN 14034:2011. Maksymalne stężenia inertyzujące proszku typu BC określono na podstawie uzyskanych zależności tzn. maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu od ilości dodanego proszku gaśniczego. Najniższą wartość stężenia inertyzującego uzyskano dla mąki szymanowskiej (1250 g/m3), a najwyższą dla pyłu drewna sosnowego (2850 kg/m3).Intensywne prace nad zapobieganiem wybuchom pyłów w procesach przemysłowych oraz ograniczaniem ich skutków trwają już ponad 100 lat. Mimo szeroko zakrojonych badań, wybuchy pyłów nadal stanowią realne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu. Istotnym problemem utrudniającym przewidywanie przebiegu i następstw wybuchów pyłu jest niedostatek metod określania rzeczywistych struktur obłoków pyłu i procesów rozprzestrzeniania się w nich płomieni. Istotna część teoretycznych i doświadczalnych prac nad wybuchowością pyłów przemysłowych dotyczy wpływu stężenia tlenu oraz obecności niepalnych cząstek ciał stałych na przebieg wybuchu. Obecnie bierze się pod uwagę kilka metod zapobiegania wybuchom już wytworzonych obłoków pyłów. [...]

Experiments and modeling of ignition of a dust layer on a hot surface Badania eksperymentalne i modelowanie zapłonu warstwy pyłu na gorącej powierzchni DOI:10.12916/przemchem.2014.99


  Minimum ignition temps. of pine, beech and oak dust layer were detd. exptl. for 5 and 12.5 mm dust layers and estd. by numerical simulation by using the Semenov math. model. A good agreement of simulation with exptl. results was achieved. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań podatności na zapłon pyłów drewna sosnowego, bukowego i dębowego wraz z analizą porównawczą matematycznego modelu pozwalającego wyznaczyć analizowane parametry z danych materiałowych. Wartości minimalnych temperatur zapłonu pyłu w warstwie otrzymane z proponowanego modelu wykazują dobrą zgodność z wynikami doświadczalnymi. Podatność na zapłon pyłu osiadłego od gorącej powierzchni jest jednym z czynników wchodzących w skład ryzyka powstania pożaru i/lub wybuchu. Dlatego w profilaktyce przeciwpożarowej niezbędna jest znajomość właściwości palnych pyłu decydujących o zagrożeniu pożarowo-wybuchowym wskutek jego zetknięcia z nagrzaną powierzchnią. Jednym z parametrów określających możliwość zapłonu pyłu w warstwie jest minimalna temperatura zapłonu w warstwie pyłu. Do wybuchu pyłów palnych może dojść na wielu etapach produkcyjnych, począwszy od transportu i przetwarzania, do magazynowania i składowania, szczególnie w przypadkach, kiedy nie są spełnione podstawowe wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Sytuacje takie mogą wystąpić w przemyśle spożywczym, drzewnym, farmaceutycznym i w górnictwie. Zniszczenia, jakie mogą powstać na skutek wybuchów rozdrobnionych substancji palnych mogą osiągać znaczne rozmiary. Częstymi konsekwencjami są nie tylko uszkodzenia urządzeń i maszyn, ale także zawalenia konstrukcji budynków, w których wystąpił zapłon oraz zniszczenia ścian obiektów sąsiadujących.Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego istotne jest zapobieganie powstawaniu wybuchów. Odbywa się to m.in. poprzez (i) unikanie gromadzenia pyłu w miejscach niedozwolonych dzięki stałym kontrolom i utrzymywaniu pomieszczeń w czystości, likwidowanie nieszczeln[...]

 Strona 1