Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ WILK"

The GD source of neutralized ion beam as a tool of surface nanomodification

Czytaj za darmo! »

The paper presents a simple and convenient source of neutralized ion beam as well as its use to surface nanomodification. Surface polishing, surface roughening, generation of surface and subsurface structure elements (waves, ripples) are discussed. All those events are especially crucial in such processes like ion-beam thinning of samples for TEM, sputter depth profiling, generation of patterns [...]

Problem efektu skalowania w pomiarach chropowatości powierzchni bombardowanej jonami

Czytaj za darmo! »

Jednym z częściej badanych rezultatów bombardowania jonowego powierzchni ciała stałego jest modyfikacja jej topografii, obserwowana przy użyciu mikroskopów elektronowych i/lub mikroskopów bliskiego pola. Znacznie rzadziej obserwacje mikroskopowe są połączone z pomiarami chropowatości powierzchni, która jest nieodłącznie związana z topografią. Pomiary wykonywane są przy użyciu wysokiej klasy profilometrów, skaningowych mikroskopów elektronowych [1] oraz mikroskopów sił atomowych [2] i sprowadzają się do oceny wywołanych bombardowaniem zmian podstawowych parametrów i rozkładów statystycznych [3,4], odnoszących się zarówno do cech wysokościowych, jak i horyzontalnych profilu chropowatości. Wiadomo, że właściwości morfologiczne powierzchni materiałów można zmieniać stosując odpow[...]

Właściwości morfologiczne powierzchni stali bombardowanej ukośną wiązką jonów

Czytaj za darmo! »

Bombardowanie jonowe umożliwia modyfikację morfologii powierzchni materiałów w procesach polerowania jonowego, “chropowacenia" jonowego (ion roughening), ujawniania powierzchniowych/ przypowierzchniowych elementów strukturalnych czy generacji różnorodnych form topograficznych [1]. Procesy te są ważne i muszą być brane pod uwagę w wielu obszarach działalności naukowej, takich jak badanie materiałów przy użyciu TEM, AES czy SIMS, gdzie techniki jonowe mają istotne znaczenie. Najczęściej analiza morfologii powierzchni bombardowanej jonami sprowadza się do obserwacji jej topografii przy użyciu mikroskopów elektronowych i/lub mikroskopów bliskiego pola. Znacznie rzadziej obserwacje mikroskopowe są połączone z pomiarami chropowatości powierzchni, która jest nieodłącznie związa[...]

The problem of scaling effect in surface morphology studies of ion beam bombarded stainless steel and titanium

Czytaj za darmo! »

One of the surface morphological properties is roughness. It is expressed by various parameters and statistical distributions referring to vertical and horizontal features of surface roughness profile. This paper presents experimental results concerning stainless steel and titanium surface modification with the use of perpendicular ( = 0) as well as oblique ( = 87) ion beam. Argon and krypton ion beams from GD ion source (energy up to 6 keV and ion beam density up to 0,5 mAcm-2) were used in the experiments. It follows from the studies that values of well known and normalized roughness parameters Ra, S and Sm as well as profile bearing length ratio tp depend on scale (scaling effect). Streszczenie. Jedną z właściwości morfologicznych powierzchni jest jej chropowatość. Wyrażana jest różnorodnymi parametrami i rozkładami statystycznymi, odnoszonymi do wertykalnych i horyzontalnych cech jej profilu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji powierzchni stali nierdzewnej i tytanu prostopadłą ( = 0) i ukośną ( = 87) wiązką jonów argonu i kryptonu. W eksperymentach stosowano wiązkę jonów (o energii dochodzącej do 6 keV i gęstości prądu - do 0,5 mAcm-2) uzyskiwaną z jarzeniowego źródła z wnękową anodą. Badania wskazują na zależność mierzonych parametrów chropowatości: Ra, S i Sm , jak również jednego z wybranych rozkładów statystycznych (tzw. udziału nośnego profilu tp), od przyjętej w pomiarach długości odcinka elementarnego (profilograf) bądź długości skanowania (AFM). Ujmując rzecz krócej, zależność od przyjętej wielkości skali (scaling effect).(Problem skalowania w badaniach morfologii powierzchni stali i tytanu bombardowanych jonami) Keywords: ion beam, surface morphology, scaling effect, stainless steel, titanium. Słowa kluczowe: wiązka jonów, morfologia powierzchni, efekt skalowania, stal nierdzewna, tytan. [...]

Źródło zneutralizowanej wiązki jonów i możliwości jego zastosowania do mikro- i nanomodyfikacji powierzchni stali i tytanu

Czytaj za darmo! »

Bombardowanie powierzchni materiałów wiązką jonów wywołuje zmiany ich właściwości, wśród których ważne miejsce zajmują właściwości morfologiczne, odgrywające istotną rolę w wielu dziedzinach nauki i techniki, o czym świadczą przykłady literaturowe, np. [1]. Wiadomo, że te właściwości (m.in. topografię, chropowatość) można zmieniać, stosując odpowiednią metodę obróbki jonowej i zachowując wym[...]

 Strona 1