Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Bochenek"

Effect of aluminum chloride and hydrogen peroxide on the elimination of filamentous bacteria in activated sludge Wpływ chlorku glinu i nadtlenku wodoru na eliminację bakterii nitkowatych w osadzie czynnym DOI:10.12916/przemchem.2014.555


  Activated sludge was treated with AlCl3 and H2O2 to eliminate filamentous bacteria. AlCl3 did not show any negative impact on the biocenosis of activated sludge but reduced the bacteria no. H2O2 neither influenced positively the compn. of the biocenosis nor eliminated the bacteria. Przedstawiono wpływ zastosowania zróżnicowanych dawek chlorku glinu i nadtlenku wodoru na eliminację bakterii nitkowatych występujących w osadzie czynnym wykorzystywanym do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Dowiedziono, że chlorek glinu nie wykazuje negatywnego wpływu na biocenozę osadu czynnego przy zadowalającym stopniu obniżania liczby bakterii nitkowatych. Nadtlenek wodoru nie wpływał korzystnie ani na skład biocenozy osadu czynnego, ani na eliminację bakterii nitkowatych. Technologia osadu czynnego jest jedną z najbardziej popularnych metod biologicznego oczyszczania ścieków. Ekosystem ten jest bardzo wrażliwy na różne czynniki środowiskowe zmniejszające efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Jedną z przyczyn niewłaściwej pracy osadu czynnego jest nadmierny rozwój bakterii nitkowatych. Zmniejszenie liczby tych bakterii usprawnia usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków, zapobiega ich kolejnemu namnażaniu, eliminuje zjawisko puchnięcia osadu oraz poprawia klarowność cieczy nadosadowej. Efekty te osiąga się dzięki stosowaniu niektórych substancji chemicznych w dawkach dostosowanych do parametrów prowadzonego procesu. Nadmiernemu rozwojowi bakterii nitkowatych można zapobiegać, stosując reagenty specyficznie działające na typ stanowiący przyczynę problemów eksploatacyjnych lub dawkując substancje niespecyficznie działające na całą mikrofaunę osadu czynnego. Istotnym czynnikiem decydującym o skuteczności reagentów chemicznych jest ich selektywne działanie, które nie powinno wpływać ujemnie na skład mikrofauny osadu czynnego. Nadmierną proliferację niektórych typów bakterii nitkowatych w osadzie czynnym efektywnie ograniczają związki[...]

Effect of ferrous sulfate and peracetic acid on the properties of activated sludge Wpływ siarczanu żelaza(III) i kwasu nadoctowego na właściwości osadu czynnego DOI:10.15199/62.2015.10.41


  An activated sludge was treated with Fe2(SO4)3 (5-7 g/kg dry mass) and AcOOH (0.15-0.75 mg/kg dry mass) to change the suspension content, sediment index and d. index of the sludge. The addn. resulted in decrease of the biotic sediment index but did not result in any substantial decrease in the filamentous bacteria no. Zbadano wpływ siarczanu żelaza(III) i kwasu nadoctowego na właściwości osadu czynnego, opierając się na wskaźnikach fizykochemicznych i mikrobiologicznych (indeks osadowy, indeks gęstości, zawiesiny ogólne, indeks biotyczny osadu, bakterie nitkowate). Zastosowane w doświadczeniu reagenty chemiczne wpływały na skład ilościowy i gatunkowy biocenozy osadu czynnego. Siarczan żelaza stanowił czynnik limitujący proliferację bakterii nitkowatych, jednak ograniczał w znacznym stopniu rozwój pozostałych elementów mikrofauny. Dozując siarczan żelaza(III) w dawce powyżej 6 g/kg s.m. zawiesin ogólnych (ZO), stwierdzono tendencję zmniejszenia ilości bakterii nitkowatych oraz obniżenie wartości indeksu biotycznego osadu. Kwas nadoctowy jako reagent nieselektywnie utleniający niekorzystnie wpływał na właściwości osadu czynnego, gdyż powodował znaczny wzrost proliferacji morfotypów bakterii nitkowatych już przy najniższej dawce. Jednocześnie kwas ten negatywnie wpływał na biocenozę osadu czynnego, co powodowało obniżenie indeksu biotycznego osadu o 8 jednostek w 10-stopniowej skali.Oczyszczanie ścieków komunalnych metodą osadu czynnego należy do najbardziej popularnych i wydajnych technologii. Podstawowy proces oczyszczania składa się z 2 głównych etapów obejmujących rozkład zanieczyszczeń zawartych w ściekach przez mikroorganizmy w wyniku przemian biochemicznych oraz oddzielenie ścieków oczyszczonych od biomasy osadowej przez sedymentację i dekantację. Efektywność poszczególnych składowych w znacznym stopniu zależy od składu biocenozy osadu czynnego oraz parametrów ścieków surowych dostarczanych do układu1-3). Dla odpowi[...]

 Strona 1