Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Miniajluk"

Hydrogen production by steam reforming of ethanol. Parowy reforming etanolu jako źródło wodoru


  A review, with 49 refs., of the process conditions and catalysts of EtOH-to-H2 conversion. Etanol pozyskiwany z biomasy (bioetanol) jest efektywnym i przyjaznym środowisku nośnikiem energii odnawialnej. Opisano metodę otrzymywania wodoru z bioetanolu poprzez parowy reforming etanolu (PRE). Przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący procesu PRE, katalizatory stosowane w tym procesie oraz wyniki prac dotyczących PRE. Na podstawie przeglądu literaturowego oraz badań własnych określono wymagania dotyczące optymalnych właściwości katalizatora PRE. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost ograniczeń i niedogodności związanych ze stosowaniem paliw kopalnych. Spalanie węgla lub paliw wytwarzanych z ropy naftowej wiąże się z emisją wielu szkodliwych substancji do środowiska, szczególnie CO2. Ponadto, zasoby paliw kopalnych, chociaż ogromne są jednak skończone. Dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, efektywnych i bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska odnawialnych nośników energii. Wodór jest jednym z tych nośników energii, z którymi wiąże się nadzieje na złagodzenie niedoboru "czystej energii". Może on być wytwarzany m.in. z surowców odnawialnych, np. z biomasy lub przy użyciu energii odnawialnej, np. energii wiatru. Ze względu na duże trudności i niedogodności związane z magazynowaniem (przewożeniem) wodoru w postaci gazowej lub ciekłej, proponuje się wytwarzanie go z bioetanolu, bezpośrednio przed silnikiem (ogniwem paliwowym), dla którego jest paliwem. Etanol jest łatwo biodegradowalny, odnawialny oraz nie sprawia zagrożeń podczas transportu. Parowy reforming metanolu (lub etanolu) jest atrakcyjną metodą wytwarzania wodoru dla małych, rozproszonych użytkowników i w przypadkumetanolu doczekał się wielu aplikacji. Metanol, ze względu na dużą wartość stosunku H/C, jest korzystnym surowcem do wytwarzania wodoru.[...]

Catalytic activity of mixed metals oxides La-Mn (La-Co) with perovskite like structure in combustion of diluted methane Aktywność katalityczna mieszanych tlenków metali La-Mn (La-Co) o strukturze perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.873


  Six perovskite type oxides (both bulk and supported) were synthesized by the citrate-assisted sol-gel method and examd. by X-ray diffraction anal., N adsorption at low temp., X-ray photoelectron spectroscopy and temp.-programmed redn. with H2, and then used as catalyst in dild. methane combustion. All oxides showed surface area 7.3-79.3 m2/g and were catalytically active. The chem. compn. of the prepd. oxides and their oxidn. state showed the presence of the lattice, adsorbed and hydroxyl or carbonate oxygens. A correlation between the CH4 conversion at 520°C on the studied oxides and share of lattice oxygen on the surface was found. Badano aktywność katalityczną mieszanych tlenków La-Mn i La-Co o strukturze typu perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu. Stwierdzono, że materiały nieosadzone charakteryzowały się wysoką aktywnością katalityczną, podczas gdy odpowiadające im próbki osadzone na La-Al2O3 wykazywały mniejszą aktywność w tym procesie. Materiały La-Mn wykazywały lepiej rozwiniętą powierzchnię właściwą oraz większą aktywność katalityczną niż materiały La-Co. Największą aktywność wykazywały materiały, w których część lantanu zastąpiono strontem. Określono korelację pomiędzy aktywnością katalityczną badanych materiałów a udziałem tlenu sieciowanego na ich powierzchni. Rozcieńczony metan emitowany wraz z powietrzem wentylacyjnym z kopalń węgla kamiennego stanowi poważny strumień tego gazu trafiający do atmosfery. Metan, cenny nośnik energii oraz surowiec chemiczny, jest również jednym z głównych "gazów cieplarnianych". Wartość potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) metanu jest 21 razy większa niż w przypadku ditlenku węgla. W związku z tym, prace mające na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Metan zawarty w powietrzu z wentylacji kopalń węgla jest jednak trudnym do wykorzystania źródłem energii, ponieważ jego stężenie jest niewielkie [...]

 Strona 1