Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Marcinkowska"

Dotacje unijne dla piekarstwa i cukiernictwa

Czytaj za darmo! »

Z chwilą wkroczenia w obszary Unii Europejskiej otworzyły się przed fi rmami nowe możliwości inwestycyjne. Rozszerzenie rynków zbytu, zwiększenie konkurencji i dostępu do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz, co najważniejsze, wsparcie fi nansowe wspólnoty stanowi doskonały bodziec stymulujący rozwój rynku polskiego i podmiotów na nim działających. Sytuacja ta dotyczy również piekarstwa oraz cukiernictwa.Możliwość pozyskania dotacji unijnych jest wyjątkową okazją dla przedsiębiorstwa na umocnienie jego pozycji na rynku. Która fi rma nie marzy o dodatkowym zastrzyku fi - nansowym na zrealizowanie aktualnych planów i zamierzeń? Możliwość uzyskania dofi nansowania z UE mają także przedsiębiorstwa z branży piekarskiej i cukierniczej. Najwięcej możliwości dają Regionalne Pro[...]

Protic herbicidal ionic liquids with (hydroxyalkyl)dimethylammonium cation Protonowe herbicydowe ciecze jonowe z kationem (hydroksyalkilo)dimetyloamoniowym DOI:10.12916/przemchem.2014.792


  Six new herbicidal protic ionic liqs. were synthesized by quarternization of RNMe2 (I, R = (CH2)2OH, (CH2)3OH) with 2-R-3-ClC6H3OCH2COOH (II, R = Me or Cl) or 2-MeO-3,4- Cl2C6H2COOH (III ), identified by elementary anal., and 1H- and 13C-NMR spectroscopies, and studied for thermal stability research and biol. activity against cornflower (Centaurea cyanus) and white mustard (Sinapis alba). The new ionic liqs. showed higher herbicidal activity than com. herbicides except for the salts of I with II (R = Cl) and with III. Otrzymano nowe protonowe herbicydowe ciecze jonowe. Przedstawiono wyniki badań ich stabilności termicznej, a także aktywności biologicznej na roślinach chabra bławatka (Centaurea cyanus) oraz gorczycy białej (Sinapis alba). Skuteczność zsyntezowanych związków porównano z preparatami handlowymi. Nowe sole okazały się efektywniejsze w działaniu chwastobójczym, co w połączeniu z łagodnymi warunkami prowadzenia reakcji ukazuje ich wysoki potencjał aplikacyjny. Ciecze jonowe to organiczne związki chemiczne zbudowane z kationu oraz anionu, o temperaturze topnienia poniżej 100°C1, 2). Posiadają one wiele pożądanych właściwości użytkowych pociągających za sobą bardzo wysoki potencjał aplikacyjny. W wyniku odpowiedniego połączenia kationu z anionem, można otrzymać trzecią generację cieczy jonowych charakteryzującą się aktywnością biologiczną3). Należą do niej nowe farmaceutyki i fitofarmaceutyki. Przedstawicielami fitofarma ceutyków są herbicydowe ciecze jonowe (herbicidal ionic liquids), które po raz pierwszy opisano w literaturze w 2011 r.4). Definiowane są one jako sole organiczne zawierające anion o działaniu chwastobójczym, charakteryzujące się temperaturą topnienia poniżej 100°C. Herbicydowe ciecze jonowe4-13) charakteryzują się mniejszą toksycznością w porównaniu z komercyjnymi preparatami, wobec czego w mniejszym stopniu oddziałują na człowieka i środowisko naturalne. W literaturze4) znane są ciecze jonowe z ani[...]

Bis-ammonium herbicidal ionic liquids. Bis-amoniowe herbicydowe ciecze jonowe


  Eighteen novel bis-ammonium herbicidal ionic liqs. were synthesized by partial or total bromide anion exchange in RMe2N+(CH2)nN+Me2R*2Br- (where n = 4, 5 or 12 and R = Bu, C10H21, C14H29, C16H33, PhCH2 or i-Pr) to 4-chloro- 2-methylphenoxyacetate and optionally to 3,6-dichloro-2- methoxybenzoate anions and studied for soly. in common solvents and herbicidal activity against cornflower (Centaurea cyanus L.), white mustard (Sinapis alba L.) and oil seed rape (Brassica napus L.). The herbicidal activity of the salts was comparable to a com. herbicide (K or Na 4-chloro-2- methylphenoxyacetate).Opisano nowe bis-amoniowe herbicydowe ciecze jonowe. Określono ich rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach oraz ich fitotoksyczność w stosunku do chabra bławatka (Centaurea cyanus L.), gorczycy białej (Sinapis alba L.) oraz rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Charakterystyczną cechą pozwalającą na umieszczenie danej substancji w grupie cieczy jonowych jest jej temperatura topnienia, która umownie nie może przekroczyć wartości 100°C1). Wszystkie ciecze jonowe są związkami chemicznymi składającymi się z kationu oraz anionu2). Biorąc pod uwagę kation, który ma charakter wyłącznie organiczny, można wyróżnić ciecze jonowe zaliczane do grupy czwartorzędowych soli amoniowych, pirydyniowych, imidazoliowych lub fosfoniowych. [...]

Effect of gemini surfactants on the glyphosate efficacy Wpływ surfaktantów gemini na skuteczność działania glifosatu DOI:10.12916/przemchem.2014.911


  Six gemini surfactants of general formulas (CH3)2RN+(CH2)nN+R(CH3)2 · 2Br‾ (I) (R = C12H25, n = 2, 8, 12, or C16H33, n = 6), and (CH3)2RN+(CH2)2(OCH2CH2)mN+R(CH3)2 · 2Br‾ (R = C12H25, m = 1 or C16H33, m = 1) were synthesized and used as surface-active compds. in glyphosate formulations for controlling cornflower (Centaurea cyanus L.), winter wheat (Triticum aestivum L.) and rye brome (Bromus secalinus L.) under greenhouse conditions. The I (n = 2, 8, 12) surfactants were most active in improving herbicide activity of N-phosphonylmethyl-glycine. Przeprowadzono syntezę surfaktantów gemini. Następnie w badaniach szklarniowych określono skuteczność działania kompozycji glifosatowej zawierającej zsyntezowane związki powierzchniowo czynne jako adiuwanty. Testy wykonano na roślinach chabra bławatka (Centaurea cyanus L.), pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) oraz stokłosy żytniej (Bromus secalinus L.). N-(Fosfonometylo)glicyna (glifosat) wykazuje dużą aktywność w zwalczaniu niepożądanej roślinności. Związek ten hamuje u roślin działanie enzymu EPSPS, który jest kluczowym związkiem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów1). Herbicydy zawierające glifosat występują w postaci rozpuszczalnych w wodzie soli amonowych, izopropyloamoniowych oraz trimetylofosfoniowych, a do ich formulacji włączone są różnorodne dodatki wspomagające2). Aktywność preparatów glifosatowych można znacząco polepszyć także przez dodanie do cieczy użytkowej odpowiednich adiuwantów. W badaniach testowan[...]

New polydiallyldimethylammonium herbicides. Synthesis and biological activity. Nowe herbicydy poli(diallilodimetyloamoniowe). Synteza i aktywność biologiczna


  (CH2=CHCH2)2NMe2Cl was (i) converted with com. herbicides to org. salts of general formula (CH2= =CHCH2)2N+Me2X-, where X- = 4-Cl-2-MeC6H3OCH2COO- (I), 2,4-Cl2C6H3OCH2COO- (II), 4-Cl-2-MeC6H3OCHMe- COO- (III), or 2-MeO-3,6-Cl2C6H2COO- (IV) (yield 96-98%) or (ii) polymerized with 2,2'-azo-bis(2-amidinopropane) dichloride to resp. polymer and converted with pairs of com. herbicides to mixed polymeric salts of I and III (1:1), of I and IV (2:1) of II and III (1:1) or of II and IV (2:1) (yield 90-95%). The salts were studied for biol. activity against some weeds. The salts with X = I, III and IV showed higher activity against cornflower than the com. herbicides. The polymeric salts showed lower activity than the com. herbicides used except for the salt with X = I + IV against cleavers. Wychodząc z chlorku diallilodimetyloamoniowego otrzymano herbicydy poli(diallilodimetyloamoniowe), które okazały się nowymi herbicydowymi cieczami jonowymi. Opisano syntezę i aktywność herbicydową otrzymanych soli. Ciecze jonowe IL (ionic liquid) charakteryzują się dużym potencjałem aplikacyjnym ze względu na wiele unikatowych właściwości1- 3). Znajdują zastosowanie m.in. jako elektrolity4), katalizatory5), deterenty6), impregnaty do drewna7) i rozpuszczalniki celulozy8). Znane są polimerowe IL stosowane jako sorbenty w procesach mikroekstrakcji fazy stałej9). Polimerowe IL są również stosowane w mikrokapsulacji10, 11) oraz jako składniki membran w procesach oczyszczania gazów i faz ciekłych12).W reakcji polimeryzacji rodnikowej chlorku diallilodimetyloamoniowego powstaje polimer pirolidyniowy. Monomer diallilodimetyloamoniowy [...]

 Strona 1