Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew ZARAŃSKI"

Wpływ zużycia kawitacyjnego w okresie inkubacji na zmianę struktury geometrycznej powierzchni drobnoziarnistego stopu Ni3Al

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie kawitacyjne w okresie inkubacji drobnoziarnistego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Opisano mechanizm powstawania i niszczenia warstwy wierzchniej pod wpływem oddziaływania cieczy roboczej. Przedstawiono zmiany struktury geometrycznej powierzchni w funkcji czasu trwania próby. Stwierdzono, że pierwsze mikropęknięcia powstaj[...]

Wpływ składu chemicznego i struktury na zużycie ścierne w luźnym ścierniwie odlewniczych stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al

Czytaj za darmo! »

Zużywanie ścierne w luźnym ścierniwie jest rodzajem zużycia tribologicznego. Tego typu zużycie ścierne powstaje, gdy ubytek materiału w warstwie wierzchniej jest spowodowany mikroskrawaniem, rysowaniem lub bruzdowaniem. Jest to proces niszczenia powierzchni elementów różnego rodzaju maszyn lub urządzeń, gdy w obszarach tarcia współpracujących elementów znajdują się luźne lub utwierdzone cząstki ścierniwa albo wystające nierówności twardszego materiału, które spełniają rolę utwierdzonych mikroostrzy. Luźne cząstki ścierniwa mogą być umiejscowione na powierzchni materiału lub pomiędzy dwoma powierzchniami [1]. Opisywany proces ma miejsce przede wszystkim podczas kruszenia, mielenia, kopania, przesypywania, przesiewania oraz przemieszczania i transportu materiałów ziarnistych [2, 3]. Ścieranie w luźnym ścierniwie jest stosowane w operacji mielenia przede wszystkim do zamierzonego usuwania materiału. Ponadto w takich aplikacjach motoryzacyjnych, jak amortyzatory, koła zębate, tłoki, cylindry, zużycie ścierne jest bardzo istotnym zjawiskiem powodującym szereg awarii eksploatacyjnych [1, 2]. Zużycie materiałów konstrukcyjnych poddanych oddziaływaniu luźnych cząstek stałych zachodzi w wyniku występowania tarcia. Podczas zużycia w luźnym ścierniwie występuje tarcie toczne i tarcie ślizgowe [2, 3]. Wiele cech materiałowych określanych jest jako kształtujące odporność na zużycie ścierne tworzyw konstrukcyjnych. Do tych właściwości zalicza się twardość, moduł sprężystości, granicę plastyczności, temperaturę topnienia, strukturę krystaliczną, mikrostrukturę oraz skład chemiczny [4]. Eksperymentalnie i teoretycznie wykazano, że twardość materiału ma wpływ na odporność na zużycie ścierne. Duży udział w tych opracowaniach ma Chruscov, który przedstawił odwrotną zależność między twardością i stopniem zużycia ściernego dla czystych materiałów w stanie wyżarzonym. Testował on także stal o zróżnicowanej twardości [5]. Wiadomo, że powierzchnia[...]

 Strona 1